PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUALA IN SATUL TOMESTI“

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 09.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUALA IN SATUL TOMESTI“

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 19/09.03.2022
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
“CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA“IN SATUL TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/23 din 09.03.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara“ in satul Tomesti;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă realizarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “satul Tomesti conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 367.859,25 lei fara TVA, respectiv 437.752,51 cu TVA inclus din care C+M 356.280,25 lei fara TVA si 423.973,50 lei cu TVA.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/23 din 09.03.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
“CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA“IN SATUL TOMESTI

Proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “ in satul Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Prezenta documentatie prezinta construirea unei capele mortuare in satul Tomesti, pe terenul situat in satul Tomesti, nr. 42 proprietatea comunei Tomesti, conform CF 60784., nr. cad. 60784 in suprafata de 887 mp.
Cladirea propusa va avea :
terasa acoperita 36 mp
sala 20,45 mp,
grup sanitar 4,35 mp
oficiu 7,35 mp
capela 41,50 mp.
Alimentarea cu apa se va realiza de la put, canalizarea menajera se va racorda la o fosa septica, alimentarea cu caldura se va realiza cu instalatii de climatizare si apa calda de la un boiler electric.
In curtea capelei mortuare se va amenaja o parcare de 5 locuri , trotuar din drumul judetean pana la accesul in capela si alei betonate .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/23 din 09.03.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
“CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA“IN SATUL TOMESTI

Proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “ in satul Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Prezenta documentatie prezinta construirea unei capele mortuale in satul Tomesti, pe terenul situat in satul Tomesti, nr. 42 proprietatea comunei Tomesti, conform CF 60784., nr. cad. 60784 in suprafata de 887 mp.
Cladirea propusa va avea :
terasa acoperita 36 mp
sala 20,45 mp,
grup sanitar 4,35 mp
oficiu 7,35 mp
capela 41,50 mp.
Alimentarea cu apa se va realiza de la put, canalizarea menajera se va racorda la o fosa septica, alimentarea cu caldura se va realiza cu instalatii de climatizare si apa calda de la un boiler electric.
In curtea capelei mortuale se va amenaja o parcare de 5 locuri , trotuar din drumul judetean pana la accesul in capela si alei betonate .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 18.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNATOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 DIN 18.02.2022
PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ,
Având în vedere;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel nr. 3/21din 18.02.2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti in baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
– In baza raportului compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii nr. 4/21 din 18.02.2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti in baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti , judetul Hunedoara
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; Legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata; Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificările si completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin.(1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007;
Conform art. 129 alin.2, lit.d, alin.3, lit.c, lit.e, alin.6, lit.a, lit.b, alin.7, lit n coroborat cu art. 139 alin.3, art.196,alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1.Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, judetul Hunedoara .
Art.2.Se aproba Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare .
Art.3. Se aproba modelul contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Tomesti , având ca obiect activitatea de întretinere si reparatii rețele de iluminat public,
conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aproba durata delegarii de gestiune pentru o perioada 10 ani
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.
– A.N.R.S.C. – Agentia teritoriala Deva
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
– Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii din cadrul Primariei Tomesti

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA

Anexă la P. H.C.L. nr. _17__/18.02.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

CAPITOLUL I
DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesității și oportunității în ce privește modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru următoarele activități pe teritoriul U.A.T Comuna TOMESTI:
1 întreținerea sistemului de iluminat public;
2 iluminat arhitectural;
3 iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv).
Întreținerea sistemului de iluminat public cuprinde întreținerea iluminatului căilor de circulație rutieră și pietonală. Iluminatul arhitectural cuprinde întreținerea echipamentelor actuale pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din comuna Tomesti. Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă cu materiale din stocul comunei Tomesti și asigurarea energiei electrice cu ocazia sărbătorilor și/sau evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de comuna Tomesti. Cu ocazia acestor evenimente și sărbători va fi asigurat și personal operativ de intervenție.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public are drept scop:
– Dimensionarea tehnică și umană a viitorului operator al serviciului de iluminat public;
– Dimensionarea parametrilor de performanță și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ.

1.3 PREZENTAREA COMUNEI TOMESTI
Comuna Tomesti este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Comuna Tomesti are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Administrația publică a comunei Tomesti se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit.
Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul sunt Consiliul local al comunei Tomesti, ca autoritate deliberativă și Primarul comunei Tomesti ca autoritate executivă, organe alese conform legii.
Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.
Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului și servicii subordonate.
Primarul duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local prin intermediul aparatului de specialitate,gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează. Autoritățile administrației publice locale ale comunei Tomesti au dreptul și capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

1.4 ANALIZA LEGISLAȚIEI
În prezent activitatea de întreținere a serviciului de iluminat public din România se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare:
Legea nr. 123 /2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 – Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Definiție : Serviciile comunitare de utilități publice (serviciile de utilități publice), sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivității locale cu privire la :
‐ Alimentarea cu apă;
‐ Canalizarea și epurarea apelor uzate;
‐ Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
‐ Producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat,
‐ Salubrizarea localităților;
‐ Iluminatul public;
‐ Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;
‐ Transportul public local.
Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt : autoritățile administrației publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice, operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, A.N.R.S.C..
Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului cu un impact asupra mediului și la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.
Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități publice și reglementează activitatea în domeniu serviciilor comunitare de utilități publice.
Legea nr. 230 /2006 – Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public și se aplică serviciului de iluminat public a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de iluminat public. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărime și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat public este reglementată de Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

CAPITOLUL 2
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

2.1. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.
În înțelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundați, stâlpi, instalații
de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

2.2 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public se organizează și funcționează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.
Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume :
– ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
– creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
– punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
– susținerea și stimularea dezvoltării economice-sociale a localităților;
– funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitatea și eficiența economică a infrastructurii aferente serviciului;
Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților
administrației publice locale.
Potrivit legii – Legea nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz. În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum și exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public, în condițiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autoritățile administrației publice locale și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care își desfășoară activitatea în baza licenței eliberate în condițiile legii de A.N.R.S.C.
Operatorii licențiați să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii și pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurențe pe piața serviciilor comunitare de utilități publice.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații :
– să gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
– să promoveze dezvoltarea,modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
– să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
– să asigure respectarea indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;
– să furnizeze autorităților administrației publice locale și A. N.R.S.C informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;
– să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de norme le legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
– să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA SISTEMULUI
ACTUAL DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

În momentul de față serviciul de iluminat public din comuna TOMESTI este realizat de către o firmă specializată în domeniu. Serviciile de întreținere și reparare sunt necesare pentru următoarele echipamente de pe raza comunei TOMESTI: 388 bucăți corp iluminat stradal complet echipat cu puterea de 30 W , cu tijă, lămpi cu led. Comuna TOMESTI are pe teritoriul său stâlpi proprietate ENEL SA și proprietate a, precum și lămpi proprietate a Comunei TOMESTI. Menționăm că iluminatul public este contorizat și distribuit din punctele trafo aparținând Electrica SA.

CAPITOLUL 4
ANALIZA ȘI SELECȚIA ALTERNATIVELOR

4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Utilizarea serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.
Beneficiarii ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale competente.

4.2 ACȚIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Consiliul Local al comunei TOMESTI poate decide cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public. În acest sens, Consiliul Local al comunei TOMESTI adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.
Organizarea serviciului de iluminat public din comuna TOMESTI trebuie să se organizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 – Legea serviciului de iluminat public și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în scopul asigurării unui serviciu de iluminat public care să fie organizat și să funcționeze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate. În scopul satisfacerii nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici din comuna TOMESTI.

4.3 FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public și anume activitatea de întreținere iluminat stradal-rutier, iluminatul stradalpietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv.
Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :
‐ Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislație UE;
‐ Necesitatea asigurării unor servicii publice de calitate;
‐ Necesitatea modernizării sistemului de gestionare a serviciului;
‐ Oportunitatea modalității de gestiune constă în asigurarea serviciilor publice de iluminat public în condițiile de calitate, economie eficientă și rentabilitate.
În prezent, aceste servicii nu se asigură cu mijloace performante și suficiente raportat la cerințele raportat la cerințele contractuale ale operatorului și posibilitățile financiare ale comunei TOMESTI.
Argumentele care au stat la baza stabilirii modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public sunt următoarele :
‐ prin aplicarea achiziției directe se va putea obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim între prețul (mic) prestației și calitatea (ridicată) a serviciilor;
‐ asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și UE.
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în comuna TOMESTI este gestiunea delegată prin contract de achiziție publică de servicii.
Conform Legii nr.51/2006, republicată , modificată și completată, gestiunea indirectă sau delegată ,,este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul autorităților administrativ-teritoriale sau ,după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiune sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași :
‐ Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public;
‐ Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;
‐ Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de iluminat public;
‐ Întocmirea și aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de iluminat public întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de iluminat public;
‐ Atribuirea și semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului;
‐ Operatorii își desfășoară activitatea numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C, prestarea activităților specifice serviciului de iluminat public fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă;
‐ Durata recomandată a delegării minim 4 ani.
Încetarea contractului se face în următoarele situațiile :
– în cazul în care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;
– la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;
– în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina operatorului-prestator;
– în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator-prestator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
– în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către achizitor, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
– în cazul în care Operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea sunt retrase, în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor părți, în scris.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe :
‐ Caietele de sarcini ale serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public;
‐ Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a comunei TOMESTI;
‐ Proces verbal de predare-primire a bunurilor prevăzute în inventar;
‐ Oferta operatorului.

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Tomesti se va face conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor de comunitare de utilități, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
Achiziția directă o propunem din următoarele considerente :
– este cea mai transparentă și rapidă modalitate de atribuire a contractului;
– asigură o participare a mai multor ofertanți, ceea ce conduce la o creștere a calității serviciilor ofertate în condiții cât mai avantajoase.

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ANEXA 2 P.H.C.L nr. 17 /18.02.2022

CONTRACT NR. _______ / __________ PENTRU DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINATULUI PUBLIC

I. Părţile contractante:

Art.1.- COMUNA TOMESTI , cu sediul in localitatea Tomesti nr. 50 , judetul Hunedoara avand cod fiscal 4321505
——————-, avand cont de trezorerie ………………………………………., deschis la Trezoreria Brad , reprezentata prin D-l. Vasiu Adrain-Viorel , avand functia de Primar al Comunei Tomesti , in calitate de Beneficiar,
Şi

S.C.____________________________________C.U.I.______________cu sediul principal
în_________________str._____________nr.____bl.__sc.__et.__ap.____judet/sector_______
_reprezentata prin __________________având functia de___________________ în calitate de
operator-prestator de servicii(executant), la data de______________________________, la sediul
beneficiarului, în baza H.C.L. nr._________din________________, s-a încheiat prezentul contract
de prestării servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public în comuna Tomesti.

II. Obiectul contractului:
Art.2.-Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului
de iluminat public, constând în activităţile de verificare, reparaţii necesare şi asigurarea funcţionării continue, astfel încât sistemul de iluminat public să corespundă exigenţelor impuse.

Art.3.-Obiectivele beneficiarului sunt:
a) orientarea serviciilor publice către utilizatori;
b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene în domeniu;
c) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale, potrivit necesităţilor stabilite în mod democratic;
d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante şi după caz, a unor echipamente specializate;
e) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public în funcţiune, si al
extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;
f) asigurarea la nivelul localităţilor a iluminatului cailor de circulaţie si a iluminatului pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
g) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi festiv,
h) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori si atractiv pentru investitori;
i) promovarea de soluţii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea formelor de gestiune delegată;
k) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate si instituirea de mecanisme
de corecţie adecvate;
l) promovarea metodelor moderne de management;
m) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a
personalului ce lucrează în domeniu.

În derularea contractului de prestări servicii de întreţinere, prestatorul va utiliza bunurile preluate,
în conformitate cu lista de inventar a componentelor sistemului de iluminat public pusă la
dispoziţie de beneficiar.
III. Dispoziţii generale
Art.4. Contractul de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a iluminatului public are ca anexe
obligatorii următoarele:
a) caietul de sarcini;
b) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată, aferente sistemului de
iluminat public;
c) procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului;
d) regulamentul serviciului de iluminat public;
e) oferta tehnico-economică.

Art.5.(1) Beneficiarul va urmări, controla si supraveghea:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorul prestator de servicii publice de întreţinere a iluminatului public;
b) calitatea si eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţa
c) modul de menţinere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de iluminat public;

Art.6. Pe durata contractului părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate, să nu întreprindă nici un act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte părţi, să se informeze reciproc şi să coopereze în vederea executării obligaţiilor asumate.

IV.Termenul:
Art.7. Durata contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat
public se stabileşte pe o perioadă de 5 an şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

Art.8. Contractul va putea fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

V. Preţul şi plata:
Art.9. Preţul prestaţiilor este regăsit în oferta de preţ, anexă la prezentul contract.
Art.10.(1). Plata se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare prezentării documentelor
justificative şi a facturilor reprezentând contravaloarea prestaţiilor efectuate în luna precedentă.
(2) Acceptarea la plată a prestaţiei lunare, este condiţionată de prezentarea de către prestator a
situaţiei de lucrări, confirmată de agentul constatator al beneficiarului.

Art.11.Pentru întârzierea mai mare de 30 de zile de la data scadenţei facturii, beneficiarul va plăti
o penalitate ce va reprezenta procentul prevăzut de actele normative în vigoare privitoare la plata
cu întârziere a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.

VI. Drepturile părţilor:
Art.12. Drepturile executantului :
1) În scopul executării contractului, executantul are dreptul să intervină în mod direct, pe riscul şi
pe răspunderea sa, asupra bunurilor care alcătuiesc sistemul de iluminat public al comunei Tomesti;
2) Să încaseze contravaloarea lucrărilor şi serviciilor prestate.
Art.13. Drepturile beneficiarului:
1) Să coordoneze lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuire a componentelor sistemului de iluminat public;
2) Să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciului de iluminat public;
3) Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile prestate, precum şi modul în care este satisfăcut
interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă
a executantului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini;
4) Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de prestări servicii din motive excepţionale legate de interesul public local;
5) Să rezilieze contractul în cazul în care prestatorul nu-si respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

VII. Obligaţiile părţilor:

Art.14.Operatorul-prestator(executantul) are următoarele obligaţii:
(1) Să obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţa.
(2) Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar în caietul de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi.
(3) Să furnizeze beneficiarului şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii sistemului de iluminat public în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare.
(4) Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.
(5) Să preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia,
conform parametrilor stabiliţi.
(6) Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului, prin încheierea unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi;
(7) Să presteze serviciile întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţa.
(8) Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a funcţionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(9) Să răspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor cantitative şi calitative ale sistemului de luminat public.
(10) Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al beneficiarului.
(11) Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum si reparaţiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini şi a prevederilor contractuale.
(12) Prestatorul va lua toate masurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre întreţinere, la încheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel puţin egali cu cei existenţi la data intrării în vigoare a contractului.
(13 -Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotări, pe care să le supună spre aprobare
beneficiarului.
(14) Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestări servicii de întreţinere.
(15) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
(16) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a
muncii.
(17) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)
(18) La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
(19) În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existentei unei cauze
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt
beneficiarului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii de
întreţinere a sistemului de iluminat public.
(20) Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului
contractat.

Art.15.Obligaţiile beneficiarului sunt:
(1) Să verifice periodic următoarele:
a) serviciile de menţinere în funcţiune, reparaţii şi întreţinere a iluminatului public furnizate/prestate şi nivelul de calitate al acestora;
b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora.
(2) Să predea operatorului-prestator la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
(3) Să notifice parţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;
(4) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decur din calitatea sa de proprietar cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator prin contract.
(5) Să ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea de arealiza serviciile de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
(6) Să nu tulbure operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
(7) Să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
(8) Să notifice operatorului-prestator apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

VIII. Încetarea contractului
Art.16 (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
c) în cazul în care interesul public local o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar,
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere de plin drept, cu plata unei despăgubiri de către partea în culpă;
f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
g) operatorul-prestator a cesionat drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al beneficiarului;
h) cu acordul ambelor părţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului bunurile ce au fost predate prestatorului se vor înapoia beneficiarului, în stare bună de funcţionare, fiind considerat că operatorul prestator le-a primit în stare bună.
(3) În caz de reziliere a contractului, fără culpa prestatorului, beneficiarul va plăti acestuia contravaloarea tuturor prestaţiilor efectuate până la aceea dată, pe baza devizelor de lucrări/sau a
altor documente justificative.

IX. Forţa majoră
Art.17.(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată s-o notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acesteia.
(3) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

X. Răspunderea contractuală
Art.18.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de prestări servicii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI. Litigii
Art.19. Parţile contractante se angajează să rezolve orice litigiu ce rezultă din prezentul contract pe cale amiabilă şi să nu se adreseze justiţiei fără a fi încercat în prealabil o conciliere directă.
Art.20. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de prestări servicii, care
nu s-au putut rezolva pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor comerciale de la sediul
beneficiarului.

XII. Dispoziţii finale
Art.21. (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
(2) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă
voinţa părţilor.
(3) Limba care guvernează contractul este limba română.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost întocmit 2 exemplare originale, azi_________________________ câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR PRESTATOR (EXECUTANT)
COMUNA TOMESTI

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

Control financiar preventive,
Indries Damian-Iulian

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
NR. 3/21 din 18.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL
COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.c), lit.e), alin.(6), lit.a), lit.b),alin.7, lit n) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, având atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Consiliul local hotărăşte darea în administrare a serviciilor publice de interes local.
In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin.(1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliului local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiuniidelegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza
licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Serviciul de iluminat public are character obligatoriu, se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public, aceasta putându-se realiza prin achiziţie directă conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, actualizată.
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind
Codul administrativ, considerăm că se poate promova proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Tomesti, judetul Hunedoara.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA
NR. 4/21 din 18.02.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliului local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii.
Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Serviciul de iluminat public are caracter obligatoriu, astfel incat se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public, aceasta putându-se realiza prin achiziţie directă conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian -Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA CONTRACTULUI DE FOLOSIRE A INFRASTRUCTURII SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2021

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 04.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 12/04.02.2022
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE , PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere adresa Ocolului Silvic Brad nr. 14035 din 14.12.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 164 din 04.02.2022, prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru administrarea suprafetei de 708,75 ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si a contractului de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier
Tinand cont de referatul de aprobare intocmit de catre dl. Vasiu Adrian-Viorel sub nr. 3/16 din 04.02.2022 prin care arata necesitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru administrarea suprafetei de 708,75 ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti
In baza art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru suprafata de 708,75 ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti, administrata in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si a contractului de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier, incheiate intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ocolului Silvic Brad

INITIATOR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Vasiu

PRIMAR SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/16 din 04.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

La nivelul Primariei Tomesti exista incheiate contractele de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si a contractului de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier .
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 s-a intocmit avand in vedere prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare astfel :
Precizez că valoarea anuală a contractului de administrare este dată de valorile BVC
– ului propus anual pe baza amenajamentelor silvice.
Potrivit prevederilor art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de
venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea
generală, după caz, la propunerea ocolului silvic”.
Astfel, administrarea fondului forestier/a perdelei forestiere de protecție se realizează pe bază de buget de venituri și cheltuieli, întocmit anual de către Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad, până la data de 01 decembrie al fiecărui an, pentru anul următor.
Bugetul de venituri și cheltuieli se fundamentează, analitic, pe cele două
componente: venituri și cheltuieli, pentru fiecare an de aplicare a amenajamentului sau a
contractului de administrare a perdelei forestiere de protecție, astfel:
1. Venituri din valorificarea lemnului pe picior. În conformitate cu Lista de partizi
și prețurile pe picior a masei lemnoase aferente partizilor din lista de partizi pentru anul
2022, precum și stocurile de masă lemnoasă nefacturate la data de 31 decembrie 2021 din
masa lemnoasă contractată pentru anul 2022 rezultă un venit de 345.800 lei.
2. Cheltuieli de administrare. Direcția Silvică Hunedoara a comunicat limitele
minime și maxime ale valorii tarifelor de administrare pentru anul 2022. Pentru Ocolul
Silvic Brad s-a stabilit pentru anul 2022 tariful de 142.00 lei/ha, adică tariful minim. În
acest context, valoarea cheltuielilor de administrare pentru suprafața de 708,75 ha este de
100.642 lei.
3. Cheltuieli cu fondul de conservare 66.584 lei
4. Cheltuieli cu fondul de mediu 3985 lei
Rezultatul financiar brut: Anul 2022, conform celor prezentate mai sus se încheie
cu un PROFIT pozitiv de 174.589 lei.
Ținând cont de adresa nr. 14035 din 14.12.2021 , prin care Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier, proprietatea publică a comunei Tomesti , asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate și-l supun plenului Consiliului Local al comunei Tomesti spre dezbatere în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/16 din 04.02.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022
PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Ținând cont de adresa nr. 14035 din 14.12.2021, prin care Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier, proprietatea publică a comunei Tomesti , asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate și-l supun plenului Consiliului Local al comunei Tomesti spre dezbatere în forma prezentată.
Pentru administrarea suprafetei de 708,75 Ha padure s-au incheiat doua contracte de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si contractul de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier .
Bugetul la capitolul cheltuieli s-a intocmit avandu-se in vedere cheltuielile de administrare pentru suprafata de 708,75 ha teren forestier asa cum au fost comunicate limitele minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2022 de catre Garda Forestiera Timisoara ,cheltuielile cu administrarea, precum si cheltuieli cu fondul de conservare si fondul de mediu prevazute in anexa la proiectul de hotarare .
In conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum si a dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul local are ca atrubutii si aprobarea acestui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru terenul forestier proprietate publica a comunei Tomesti .

INTOCMIT
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 4.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE
SI EXPLOATAREA A ACESTORA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al uat comuna Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 11/04.02.2022
APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022
A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
– Adresa nr. 14037/14.12.2022 a Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 165 din 04.02.2022
Tinand cont de dispoziţiile art.3 din Legea privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.4 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile:
– art.1, lit.q-s, x-y şi art.13 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– art.60, alin.4 şi 5, lit.a şi c din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicată cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba preturile de referinta pentru anul de productie 2022 a masei lemnoase pe picior pe specii, pe grada de accesibilitate si pe sortimente,conforn anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare
Art.2. Se aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior pentru anul 2022 : licitatie publica cu preselectie si prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat.
Art.3. Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Tomesti ca “masa lemnoasa pe picior “.
Art.4. Anexele nr.1 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
– Ocolului Silvic Brad
– se aduce la cunostiinta publica prin afisarea acesteia la sediul Primariei Tomesti

INITIATOR ,
AVIZAT,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

NR. 3/15 din 04.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

Prin adresa nr. 14037 din 14.12.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 165 din 04.02.2022 a Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad ni s-a solicitat aprobarea preturilor de referintă pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase pe picior, si a tipului licitatiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2022, precum si aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .
Astfel ca inainte de efectuarea licitatiilor, pretul de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale este fundamentat de catre ocolul silvic care asigura administrarea in baza unei metodologii aprobate de catre consiliul local. Astfel, dupa aprobarea celor aratate mai sus, se va proceda la calculul valoric al tuturor partizilor aratate in anexa la hotarare, precum si volumul de masa lemnoasa pentru consumul propriu.
Pentru anul 2022 este necesara si aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Tomesti ca “masa lemnoasa pe picior “.
Pentru aceste considerente :

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2022, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

NR. 4/ 15 din 04.02.2022

R A P O R T

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

In conformitate cu prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile aduse prin HG nr. 55/2019 consiliul local are anumite atributii ce decurg din acest act normative:
aproba preturile de referinta a masei lemnoase pe picior pe specii,pe grada de accesibilitate si pe sortimente,
aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior, si aproba preturile de pornire a licitatiei
aproba lista cu partizi si modul de valorificare a lemnului de lucru si a lemnului de foc provenite din aceste partizi
aproba volumul de masa necesar pentru consum propriu
In conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicata cu modificarile ulterioare ,ale art.4 si art.6 din anexa la HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare este necesara aprobarea de catre consiliul local a prețurilor de referință pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2022, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .

INTOCMIT
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ANUNT – PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 12.01.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 09.02.2022 , ora 10.00.
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 5/12.02.2022
PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Consiliul local al comunei Tomesti,judeţul Hunedoara ;
Examinand referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr.3/9 din 12.01.2022 prin care se propune aderarea comunei Tomesti prin Consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” .
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulteriaore :
In temeiul dispozitiilor art.129, alin.1 si alin. 2 lit.d si lit.e, alin.7 lit.p, art.9 lit.a si art.139 alin.1si alin.3 lit.h precum si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :

HOTARASTE :

Art.1. Aproba aderarea comunei Tomesti prin Consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” , cu sediul in Romania, municipiul Deva, Aleea Viitorului ,nr.4 , jud.Hunedoara .
Art.2. Isi insuseste Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” , conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.3. Imputerniceste pe dl. Vasiu Adrian-Viorel, primariul comunei Tomesti, sa semneze cererea de adeziune la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”Hunedoara .
Art.4. Imputerniceste pe dl. Vasiu Adrian-Viorel, primariul comunei Tomesti, sa reprezinte comuna Tomesti la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste domnul Vasiu Adrian-Viorel, primariul comunei Tomesti
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”Hunedoara.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/9 din 12.01.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ADERAREA
COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” este constituită la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Hunedoara.
Asociația a fost înființată în anul 2012, si a fost modificata in anul 2020 si este fondata doar la nivelul UAT-urilor din judet, avand 50 de membri si detine 5 adaposturi functionale in Brad, Simeria, Orastie, Calan, Uricani iar la finele anului 2020 adapostul din Deva.
Asociatia are ca obiect de activitate gestionarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al UAT-urilor membre si poate presta servicii contra cost si UAT-urilor care nu sunt membre in asociatie.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” indeplineste mai multe obiective :
Identificarea . marcarea , vaccinarea si sterilizarea tuturor cainilor fara stapan;
Cazarea , hranirea, ingrijirea , deparazitarea , vaccinarea ,sterilizarea si inregistrarea intr- evident unica a cainilor fara stapan ;
Eutanasierea animalelor fara stapan cu boli incurabile
Adoptarea unui sistem de adoptii eficient in colaborare cu unele ONG-uri;
Capturarea, transportul si mentinerea in adaposturi a acelor animale
Construirea unor adapostuti.
Pentru comuna Tomesti aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” inseamna o economie la bugetul local, deoarece aceasta se finanteaza de catre Consiliul Judetean Hunedoara si de catre UAT care au aderat la asociatie, prin plata unei cotizatii anuale, primaria neputand in momentul de fata sa suporte de la bugetul local cheltuielile pentru infiintarea unui adapost precum prevede Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a cainilor fara stapan iar in cazul in care exista solicitare sa se ridice cainii fara stapan de pe teritoriul comunei , acest lucru se realizeaza in mod gratuit pentru membrii asociatiei .
Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Tomesti prin Consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor fara Stapan”
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Subsemnata Giurgiu Sanda , secretar al comunei Tomesti , analizând proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Tomesti prin consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”
constat urmatoarele :
– Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile dispoziţiilor dispozitiilor art.129, alin.1 si alin. 2 lit.d si lit.e, alin.7 lit.p, art.9 lit.a si art.139 alin.1si alin.3 lit.h precum si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :
– Este oportun şi necesar, pentru o buna gospodarire a localitatilor si pentru siguranta populatiei , indeosebi a copiilor.
Faţă de aceste considerente propun Consiliului local adoptarea în forma propusă.

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


 

PROIECT DE HOTARARE Nr._8_/12.01.2022 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2021–31.12.20211

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE Nr._8_/12.01.2022
PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2021–31.12.20211

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Avand in vedere referatul de aprobare nr. 3/12 din 12.01.2022 al primarului comunei Tomesti privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Giurgiu Sanda Pompilia, secretar general al comunei Tomesti, pentru perioada 01.01.2021–31.12.2021:
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) si ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15, alin. 1 , lit. b , art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se desemneaza consilierii locali, care să facă parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale doamnei Giurgiu Sanda-Pompilia, secretar general al comunei Tomesti, pentru perioada 01.01.2021 –31.12.2021, dupa cum urmeaza :
– Domnul consilier Borza Traian ;
– Domnul consilier Petruse Florin-Ilie .
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Tomesti şi comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia.
Art.3. Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica :
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Secretarului general al comunei Tomesti
– Persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotarare .

INITIATOR AVIZAT
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL COMUNEI TOMESTI
Nr. 3/12 din 12.01.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND DESEMNAREA CONMSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE
DIN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2021–31.12.2021

În conformitate cu prevederile art. 485 alin. 5 din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.
Totodata potrivit art. 11 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi urmăreşte:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public, care se contrasemnează și se aprobă de către persoanele prevăzute de lege.În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul şi persoana care aprobă raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. În realizarea evaluării calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale;
Comisia prevăzută mai sus se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.
In conformitate cu art. 12 alin. (5) din metodologia referitoare la evaluarea performantelor profesionale ale funcționarilor publici, raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale nu se contrasemnează.
Precizam ca art. 16 din anexa 6 la OUG nr. 57/2019 prevede ca in vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) din prezentul cod, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora. Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice deţinute de funcţionarul public şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Indicatorii de performanţă se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate. În toate situaţiile obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate. Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Criteriile de performanţă pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 485 alin. (3) lit. b) din cod sunt prevăzute la art. 29 lit. b) din anexa 6 la acesta.
Potrivit prevederilor art. 22 din aceeasi metodologie comisia de evaluare se constituie, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat de un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. Evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) şi b) din codul administrativ, de către fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din metodologia de evaluare. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm a dezbate si aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA
COMUNEI TOMESTI
SECRETAR GENERAL
Nr.4/12 din 12.02.2022

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN
COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE DOAMNEI GIURGIU SANDA POMPILIA, SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU PERIOADA 01.01.2021–31.12.2021

Potrivit art. 11 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic, şi urmăreşte:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele funcţionarului public necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului şi cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
În conformitate cu prevederile art. 485 alin. 5 din codul administrativ evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar şi 2 consilieri locali, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului local.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit şi semnat de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcţionarului public, care se contrasemnează și se aprobă de către persoanele prevăzute de lege.În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul, contrasemnatarul şi persoana care aprobă raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. În realizarea evaluării calitatea de evaluator este exercitată de către membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativ-teritoriale;
Comisia prevăzută mai sus se constituie prin dispoziţia primarului pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local.
In conformitate cu art. 12 alin. (5) din metodologia referitoare la evaluarea performantelor profesionale ale funcționarilor publici, raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale nu se contrasemnează.
Precizam ca art. 16 din anexa 6 la OUG nr. 57/2019 prevede ca in vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) din prezentul cod, la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora. Obiectivele se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice deţinute de funcţionarul public şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Indicatorii de performanţă se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate. În toate situaţiile obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate. Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Criteriile de performanţă pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 485 alin. (3) lit. b) din cod sunt prevăzute la art. 29 lit. b) din anexa 6 la acesta.
Potrivit prevederilor art. 22 din aceeasi metodologie comisia de evaluare se constituie, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6). Secretariatul comisiei este asigurat de un funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nominalizat pentru a asigura secretariatul comisiei. Evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se realizează prin notarea, pentru fiecare dintre elementele prevăzute la art. 485 alin. (3) lit. a) şi b) din codul administrativ, de către fiecare membru al Comisiei, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 17-19 din metodologia de evaluare. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
La art. 14 , alin. 1 din anexa 6 la OUG 57/2019 este prevazut ca Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
Conform art. 15 din anexa 6 la OUG 57/2019:
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (1) din prezenta anexă, evaluarea funcţionarilor publici se realizează pentru o altă perioadă, în oricare dintre următoarele situaţii:
a) la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, în condiţiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puţin 30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt constatată prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile legii, a raportului de serviciu sau, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci când este posibil, potrivit structurii organizatorice;

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 12.01.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA
CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 09.02.2022 , ora 10.00.
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr.____6___/12.01.2022
PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA
CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara:
Avand in vedere referatul de aprobare nr.3/10 din 12.01.2022 al primarului comunei Tomesti din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind infiintarea “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” Hunedoara;
In baza prevederilor art.1 alin.1 din OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a cainilor fara stapan aprobata prin Legea nr. 272/2002 , ale O.G.nr. 71/2002 privind organizzarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniuluii public si privat de interes local , cu modificarile si completarile ulterioare , ale O.G. r. 21/2002 rivind gospodarirea localitatilor urbane si rurale , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale hotararii guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001;
In temeiul dispozitiilor art.129, alin.1 si alin. 2 lit.d si lit.e, alin.7 lit.p, art.9 lit.a si art.139 alin.1si alin.3 lit.h precum si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba infiintarea “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” din comuna Tomesti , ca serviciu public de interes local, fara personalitate juridica , in subordinea Consiliului local al comunei Tomesti.
Art.2. Se alege forma de gestiune delegata a “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” Tomesti se se aproba delegarea gestiunii serviciului , prin negociere directa catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” Hunedoara.
Art.3. Se incredinteaza Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si se imputerniceste primarul comunei Tomesti cu negocierea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului prevazut la art.1.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii
– Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”.
– Se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul official al Primariei comunei Tomesti

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


Anexa nr. 1 la P.H.C.L. nr. 6/2022

CONTRACT
privind delegarea gestiunii Serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Tomesti
Încheiat astăzi, ………………………………

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Consiliul Local al comunei Tomesti, cu sediul in localitatea Tomesti nr.50, comuna Tomesti judeţul Hunedoara reprezentat prin domnul VASIU ADRIAN-VIOREL Primarul Comunei Tomesti, în calitate de concedent, pe de o parte,
şi

2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara, cu sediul în Deva, Aleea Viitorului nr 4, C.I.F. 30246652, reprezentată prin dl. OPREAN NICOLAE, având funcţia de Director Executiv, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpan din comuna Tomesti şi va cuprinde următoarele activităţi:
a) capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public şi privat al comunei Tomesti şi transportul lor la adăpost;
b) îngrijirea câinilor fără stăpân, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor;
c) selecţia câinilor fără stăpân în funcţie de vârstă, stare fiziologică şi sex;
d) activitate de publicitate în vederea găsirii unor persoane sau instituţii interesate de adopţia câinilor fără stăpân selectaţi;
e) eutanasierea câinilor fără stăpân diagnosticaţi cu boli incurabile în condiţiile prevăzute de Anexa nr. 3 la O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;
f) eutanasierea câinilor fără stăpân la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în conformitate cu prevederile O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 155/2001, în situaţia în care câinele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost;
g) revendicarea sau adopţia câinilor din adăpost se face gratuit iar adopţiile la distanţă se realizează prin achitarea unei taxe la sediul adăpostului. Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile şi este în sumă de 150 lei/lună;
h) completarea în cadrul adăpostului a registrelor speciale de evidenţă a activităţii de asistenţă sanitar-veterinară;
i) comunicarea lunară a numărului de câini înregistraţi, capturaţi şi vaccinaţi către Direcţia Sanitar-Veterinară Hunedoara.
III. DURATA CONTRACTULUI ŞI OBLIGAŢIILE DE PLATĂ

Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 5 ani, sau pe toată perioada în care comuna Tomesti are calitatea de membru a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, dacă această perioadă este mai mare de 5 ani.

IV. DREPTURILE PĂRŢILOR

Drepturile concedentului
Concedentul are dreptul de a verifica, ori de câte ori consideră necesar, prin reprezentanţii săi, modul în care se desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Tomesti.

Drepturile concesionarului
Organizează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Tomesti, corespunzător reglementărilor legale şi realizează obiectivele stabilite şi aprobate de autoritatea publică locală.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile concedentului
Să dea sprijin concesionarului în toate acţiunile desfăşurate pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde contractul este valabil, să fie receptiv la problemele neprevăzute care pot apărea pe parcursul derulării contractului şi să-şi manifeste disponibilitatea pentru rezolvarea acestora.

Obligaţiile concesionarului
Să asigure activitatea de gestionarea a câinilor fără stăpân din comuna Tomesti în mod eficient, cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” şi a prevederilor din caietul de sarcini care fac parte integrantă din prezentul contract.
Să administreze, întreţină şi exploateze în mod direct serviciul şi bunurile încredinţate, fără să subconcesioneze unei alte persoane, în tot sau în parte, obiectul prezentului contract, fără aprobare prealabilă şi expresă a concedentului.
Să presteze serviciile ce fac obiectul contractului cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor specifice în vigoare.
În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării obiectivului prezentului contract, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în termen de 3 de zile de la cunoaşterea cauzei, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii.
În cazul în care concesionarul se produc pagube cu ocazia desfăşurării activităţii de administrare, întreţinere şi exploatare a serviciului public de gestiunea a câinilor fără stăpan din comuna Tomesti concesionarul se obligă să suporte toate consecinţele de ordin material sau de altă natură.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute în prezentul contract şi în caietul de sarcini pe o perioadă mai mare de 90 de zile, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără vreo altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract de delegare de gestiune prin concesiune incetează în următoarele situaţii:
La data la care comuna Tomesti parte a prezentului contract nu mai deţine calitatea de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
Prin acordul părţilor.
În caz de forţă majoră. Forţa majoră exonerează părţile contractante de neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada de acţiune a acesteia. Partea contractantă ce invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte cu anexarea documentelor care atestă acest fapt.
În cazul în care concedentul doreşte să se retragă din Asociaţie înaintea expirării prezentului contract, are obligaţia de a achita integral toate investiţiile făcute de concesionar.

VIII. LITIGII

Litigiile de orice fel ce decurg din interpretarea şi executarea prezentului contract de delegare de gestiune, se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz contrar vor fi inaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente material din raza teritorială a concesionarului.

IX. DISPOZIŢII FINALE

Modificările şi completările aduse prezentului contract, ce survin ca urmare a înţelegerii părţilor sau a apariţiei unor acte normative, se vor face prin act adiţional.
Prezentul contract are ca anexă caietul de sarcini precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” care fac parte integrantă din cuprinsul prezentului act şi pe care-l completează.
Prezentul contract de delegare de gestiune a fost prezentat şi aprobat în şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” din data de ………………
Prezentul contract de delegare de gestiune s-a încheiat astăzi …………………., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

……………………………. …………………………….


JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/10 din 12.01.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA

Autorităților publice locale au obligativitatea de a înființa Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân.
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a cainilor fara stapan aprobata prin Legea nr. 272/2002, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor administrativ-teritoriale,respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează.
Scopul infiintarii “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” este reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, promovării deţinerii responsabile a câinilor, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, prevenirea agresivităţii
asupra oamenilor şi animalelor, precum şi reducerea comerţului ilegal şi a traficului cu animale.
Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân sunt obligaţi să asigure personal care să deservească permanent adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor de două sau, respectiv, de 3 ori pe zi.
Intrucît finanțarea serviciului din bugetul local presupune înființarea unui compartiment specializat sau un serviciu public funcțional imposibil de acoperit în momentul de față, propun alegerea ca formă de gestiune GESTIUNEA DELEGATĂ care presupune realizarea acestuia prin intermediul unor operatori /prestatori de servicii specializați, costurile pentru comuna noastră fiind mult mai mici iar calitatea serviciului fiind asigurată în acest mod.

Drept pentru care supun dezbaterii şi adoptării de către Consiliul local al comunei Tomesti proiectul de hotărâre inițiat în acest sens.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
COMPARTIMENTUL AGRICOL
Nr.4/10 din 12.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INFIINTAREA “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” SI APROBAREA DELEGARII ACESTUIA CATRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” HUNEDOARA

Conform art.1, alin.1Ordonanta de Urgenta nr. 155/2001,privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare “Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a infiinta, in functie de necesitati, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan” .
Tinand cont ca pana in prezent Consiliul local Tomesti nu are infiintat acest serviciu, suntem obligati sa infiintam “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN”.
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a cainilor fara stapan aprobata prin Legea nr. 272/2002, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor administrativ-teritoriale,respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează.
Scopul infiintarii “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” este reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, promovării deţinerii responsabile a câinilor, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, prevenirea agresivităţii
asupra oamenilor şi animalelor, precum şi reducerea comerţului ilegal şi a traficului cu animale.
Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân sunt obligaţi să asigure personal care să deservească permanent adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor de două sau, respectiv, de 3 ori pe zi.
Intrucît finanțarea serviciului din bugetul local presupune înființarea unui compartiment specializat sau un serviciu public funcțional imposibil de acoperit în momentul de față, propun alegerea ca formă de gestiune GESTIUNEA DELEGATĂ care presupune realizarea acestuia prin intermediul unor operatori /prestatori de servicii specializați, costurile pentru comuna noastră fiind mult mai mici iar calitatea serviciului fiind asigurată în acest mod.
In acest sens , propunerea de initiere unui proiect de hotarare privind infiintarea “SERVICIULUI PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN” si aprobarea delegarii acestuia catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN” Hunedoara este necesar simoportun pentru Consiliul local Tomesti

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

ANUNT – DEZBATERE PRIVIND PROIECTUL DE HOTARARE DE APROBARE A PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2022

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 12.01.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. VASIU ADRIAN-VIOREL

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2022

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI până la data de 09.02.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 7/ 12.01.2022
privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2022

Consiliul local al comunei TOMESTI, judetul Hunedoara:
Avand in vedere referatul de aprobarea primarului comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr. 3/11 din 12.01.2022, prin care se propune aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2022,
Tinand cont de Hotararea Consiliului local al comunei Tomesti nr. 8/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2022 ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016  privind achizitiile publice,cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.12, alin.1 si 4 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin 4 lit”a “si” f” , art.139 alin.1, alin.3 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :

HOTARESTE :

Art. 1 . Se aproba Programul anual de achizitii publice pe anul 2022 , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judetului Hunedoara;
Primarului comunei Tomesti ;
Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Tomesti
Compartimentului achizitii publice, implementare proiect si investitii .

INITIATOR , AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
N. 3/11 din 12.01.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2022

In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016  privind achizitiile publice, ale art.12, alin.1 si 4 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , cu modificarile si completarile ulterioare
„Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Atunci cand stabileste programul anual al achizitiilor publice, autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate.
Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.”
Analizand la nivelul comunei Tomesti , necesitatea unor lucrari , servicii si bunuri, nu este posibila o eventuala precedura de achizitie publica daca obiectul contractului nu este cuprins in Programul anual de achizitii publice pe anul 2022, precum si daca nu este aprobat de Consiliul local, fapt pentru care va propun sa-l aprobati in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/11 din 12.01.2022

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2022

In conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016  privind achizitiile publice, ale art.12, alin.1 si 4 din Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare , dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate .
Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
„i)codul unic de identificare a fiecarui obiect de contract pentru care se deruleaza o procedura de atribuire inclusa în programul anual al achizitiilor publice.”
In acest Program au fost incluse toate obiectele , serviciile si lucrarile care ar putea fi contractate pe parcursul anului 2022 si pentru care au fost prevazute prevederi bugetare.
Analizand proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achiziţii publice care se inteţionează a se efectua în anul 2022, iniţiat de către primarul comunei, domnul Vasiu Adrian-Viorel , se constata ca este întemeiat din punct de vedere al oportunităţii şi al legalităţii.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot