PROCES-VERBAL, al ședinței Consiliului Local din 28.03.2024

RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28.03.2024 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.
Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 12 din 21.03.2024 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art.135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti prin afişare la sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile de afişaj din comuna Tomesti .
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.03.2024 conform tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI .
D-na secretar general,Giurgiu Sanda, declară deschise lucrările şedinţei informând consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 9, sedinta fiind legal constituita.
La inceputul sedintei sunt prezenti domnii de la STS care le inmaneaza domnilor consilieri si personalului primariei token-urile si cloud-urile cu care vor putea depune declaratiile de avere si interese pana la 15 iunie 2024.
În continuare , d-na secretar general,Giurgiu Sanda informează consilierii că , la şedinţă nu participă dl. VASIU ADRIAN VIOREL -primarul comunei, deoarece este plecat la Consiliul Judetean Hunedoara, cu completarile solicitate pentru eliberarea autorizatiei de construire la investitia „Alimentare cu apa in satele comunei Tomesti, judetul Hunedoara” si a mandatat pe dl.viceprimar Suba Ciprian-Marian sa conduca lucrarile sedintei conform art.152 alin.1 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si functionarii publici ai Primariei comunei Tomesti.
Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar general al comunei Tomesti reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 228 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi anume :

„(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.”

Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar general Giurgiu Sanda, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .
D-nul.consilier local Leucian Sorin-Adrian , desi afirma ca nu a luat la cunostinta de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară, solicita sa fie mentionate toate discutiile cu privire la biserica Leaut, de ce s-au alocat bani la celelalte biserici, Obarsa si Dobrot , deoarece in lista monumentelor din judet, apar si biserica Obarsa si cea din Dobrot, pentru care s-au alocat bani.
D-na secretar general Giurgiu Sanda, precizeaza ca in buget s-au alocat fonduri la capitolul culte si nu este mentionata vreo biserica. Domnul Leucian Sorin-Adrian solicita in continuare sa i se prezinte daca biserica din Leaut este monument istoric, motiv pentru care nu i s-au alocat bani, si daca celelalte biserici sunt monumente, pentru ele de ce s-au alocat bani. La un moment dat, va veni DNA si vor trebui sa se motiveze acest fapt.
D-na secretar general intreaba daca d-nul consilier a mai fost la biserica din Leaut , deoarece la aceasta d-nul primar si cativa oameni din comuna au reusit sa acopere si sa inlocuiasca tiglele sparte, astfel nu mai ploua in biserica. Indeamna ca d-nul consilier local sa se deplaseze la protopopiatul Brad, atata timp cat nu este un preot la biserica si sa prezinte un deviz apoi sa solicite consiliului local bani, pentru reparatiile curente. Domnul consilier local precizeaza ca pe el nu il ia nimeni in seama, acest lucru ar trebui facut de catre domnul primar. Este solicitata prezenta d-lui Borza Dorel, care pana in 2020 a fost referent in cadrul urbanism, care mentioneaza ca in lista de monumente sunt trecute bisericile de lemn din sec. XIX, care de fapt nu mai exista, dar nu au fost sterse din lista. Bisericile actuale sunt construite dupa 1938.
În continuare , d-na Giurgiu Sanda, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .
Luând la cunoştiinţă şi nefiind alte obiecţiuni sau observaţii, supune votului deschis al consilierilor procesul-verbal, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” .
În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul general al comunei, da cuvantul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN sa prezinte ordinea de zi
Dl. viceprimar, prezintă următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotarare nr. 17/14.02.2024 privind abrogarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 64/2023 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti .
Initiat de primarul comunei Tomesti
2. Proiect de hotarare nr. 18 /14.02.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
Initiat de primarul comunei Tomesti
3. Proiect de hotarare nr. 19 /14.02.2024 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2024.
Initiat de primarul comunei Tomesti
4. Proiect de hotărâre nr. 20 /16.02.2024 privind modificarea art. 3 la Hotararea Consiliului local nr. 16/2024aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins în APV 16312/230121010290 OBARSA si APV 15472/2300121000760 BALEANU, întocmite de Ocolul Silvic Brad, din pădurea comunei Tomesti
Initiat de primarul comunei Tomesti
5. Proiect de hotărâre nr. 21 /16.02.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII CANALIZARE BALTUTA , SAT DOBROT,COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primarul comunei Tomesti
6. Proiect de hotărâre nr. 22 /16.02.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII ULITA LA BISERICA L=260M SAT LIVADA , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”
Initiat de primarul comunei Tomesti
7. Proiect de hotărâre nr. 23 /16.02.2024 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: EXCAVARE PAMANT SI REPARATIE ZID SPRIJIN ULITA SUBESTI , SAT LIVADA, COMUNA TOMESTI L=200 M”
Initiat de primarul comunei Tomesti
8. Proiect de hotărâre nr.24/16.02.2024 privind aprobarea plății cotizaţiei   și a tarifului de capturare câini pentru anul 2024 datorate de către Comuna Tomesti , în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fară stăpân”Hunedoara
Initiat de primarul comunei Tomesti
9. RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023.
Prezentat de primarul comunei Tomesti.

Avand in vedere ca in luna mai expira contractul cu SUPERCOM pentru colectarea deseurilor menajere, este necesara suplimentarea cu un punct :

10. Proiect de hotărâre nr.25/28.02.2024 privind aprobarea Strategiei de Contractare și a documentației de atribuire pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD JUDEȚUL HUNEDOARA” prin procedura de “NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ” și mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia precum și mandatarea președintelui să semneze contractul de delegare
Initiat de primarul comunei Tomesti

si modificarea numerotarii ordinei de zi, astfel incat
RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023 sa fie ultimul pe ordinea de zi

Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind aprobată cu 9 voturi „ pentru” .

X X

X

Continuând lucrările şedinţei ,

La pct. 1 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU, presedintele comisiei, dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul. consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN precizeaza ca nu stie despre ce este vorba si se abtine de la vot.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 8 voturi „pentru”, 1 „ abtinere”( dl. consilier Leucian Sorin-Adrian) fiind adoptată hotărârea nr.18

La pct. 2, din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU, presedintele comisiei, dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier local DOLGA FLORIN-NICOLAE propune ca pentru urmatoarele trei luni, presedinte de sedinta sa fie dl. SUBA CIPRIAN-MARIAN.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 8 voturi „pentru”, 1 „ abtinere” (dl. consilier Suba Ciprian-Marian) fiind adoptată hotărârea nr.19.

La pct. 3, din ordinea de zi se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc, fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.20.

La pct.4 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.21.

La pct. 5,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul consilier local LEUCIAN SORIN-ADRIAN intreaba de ce nu se face lucrarea in regie proprie, cu utilajele primariei.
D-nul consilier local TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU arata ca lucrarea este una grea, nu poate fi efectuata in regie proprie si sustine ca nu crede ca este solutia cea mai buna cu tuburile, deoarecce din cauza debitului mare , cand sunt ploi abundente , acestea nu vor face fata.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 8 voturi „pentru”, , 1 „ abtinere( d-nul consilier Tamas Octavian-Tiberiu) , fiind adoptată hotărârea nr.22.

La pct.6 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.23.

La pct.7 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.24.

La pct.8 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.25.

La pct.9 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui viceprimar SUBA CIPRIAN-MARIAN pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
D-nul consilier local BORZA DAN, presedintele comisiei, citeste raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat .
D-nul. consilier local LUCACIU AURUT,preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. consilier local LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr.26.

La punctul 10, se intreaba de catre d-na secretar general daca da citire la RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICA SI SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023, dar domnii consilieri refuza.

Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul LUCACIU AURUT, preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor pentru participare, după care urmeaza probleme diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUCACIU AURUT

SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA