H O T A R A R E A NR. 55 /2020 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRU III AL ANULUI 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A NR. 55 /2020
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRU III AL ANULUI 2020

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 50/01.10.2020 initiat de primarul comunei Tomesti si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti
nr. 3/49 din 1.10.2020 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestruL III al anului 2020,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/49 din 01.10.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/157 din 18.11.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/158 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/159 din 18.11.2020 ;
In temeiul art.49 alin.2; art.57 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2) lit.a) alin.4 lit.a) si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 30.09.2020 astfel :
– la venituri in suma de 2.137.946,57 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 1.563.163,40 lei din care: 1.555.040,75 lei primarie, scoala 8.122,65 lei, prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 856.055,83 lei.

Art.2. Se aproba executia bugetara a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09. 2020 astfel:
la venituri cu suma de 251.764,30 lei prezentata in Anexa nr.3 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
la cheltuieli suma de 219.596,24 lei prezentata in Anexa nr.4 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
si un excedent bugetar de 1.791.374,76 lei

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Borza Traian SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 19.11.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :___ voturi ,,pentru __-__,,împotrivă,, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;

HOTARAREA NR. 54 /2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 54 /2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Analizand proiectul de hotarare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/49 din 01.10.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/47 din 01.10.2020 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/47 din 01.10.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/154 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/155 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/156 din 18.11.2020 ;
Tinand cont de:
Tinand cont de: Adresa nr. HDG_STZ 16573/23.09.2020 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea judeteana de trezorerie și contabilitate publica Hunedoara în conformitate cu Decizia nr.3235/23.09.2020 a Șefului Administratiei judetene a finanțelor publice Hunedoara
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 2.970,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.077,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.604,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.604,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 19 .11.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

HOTARAREA nr. 53/19.11.2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „MODERNIZARE DRUM SAT DOBROT –ULITA LA DAMB , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 53/19.11.2020
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„MODERNIZARE DRUM SAT DOBROT –ULITA LA DAMB , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
In baza proiectului de hotarare nr. 48/01.10.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „MODERNIZARE DRUM SAT DOBROT –ULITA LA DAMB , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ””
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/46 din 01.10.2020 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „MODERNIZARE DRUM SAT DOBROT –ULITA LA DAMB , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ””;
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/46 din 01.10.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/151 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/152 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/153 din 18.11.2020 ;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă Documentaţia Tehnico – Economică pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM SAT DOBROT –ULITA LA DAMB , COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 41.429,49 lei fara TVA, respectiv 49.301,10 cu TVA inclus .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 19.11.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; _-_voturi “contra” ; _-_voturi “abţineri’ , votul fiind liber.

H O T A R A R E A NR.52/ 2020 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2020-2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A NR.52/ 2020
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2020-2021

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr. 89 din 01.10.2020 prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2020-2021;
In baza proiectului de hotarare nr. 47 din 01.10.2020 privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr. 3/46 din 01.10.2020 prin care se propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/46 din 01.10.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/ 148 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/149 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/150 din 18.11.2020 ;
In conformitate cu prevederile art.82 alin.2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificrile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolii primare din comuna Tomesti, un numar de 2 burse sociale pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021, dupa cum urmeaza :
2 burse sociale litera C –venituri sub 50% din venitul minim net ;
Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru I al anului scolar 2020-2021 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolii primare din comuna Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 100 lei/luna
Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2020 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului buget , finante din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti la 19.11.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __9__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie; ____0__voturi “contra” ; ____0__voturi “abţineri’ , votul fiind liber.

HOTARAREA nr. 51 /2020 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL TOMESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII PRIMARE TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 51 /2020
PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT
AL CONSILIULUI LOCAL TOMESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII PRIMARE TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara :
Analizand adresa nr. 65/04.09.2020 a Scolii Primare Tomesti inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 989 din 07.09.2020 prin care solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti in anul 2020-2021 ;
In baza proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel sub nr. 46 din 01.10.2020 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti in anul scolar 2020-2021 ;
Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti , nr. 3/44 din 01.10.2020 , prezentată de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primarul comunei , prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Tomesti in Consiliul de administratie al Scolii Primare Tomesti , pentru anul 2020-2021 ;
Tinand cont de raportul compartimentului de resort nr. 4/44 din 01.10.2020
In urma emiterii avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/145 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/146 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/147din 18.11.2020 ;
In baza prevederilor art.96 alin.1,alin.2 lit.a din Legea educatiei nationale nr.1/2011, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 4 alin. 1 lit. „a” din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014,cu modificările şi completările ulterioare , precum si art.129, alin.2, lit.d , alin.7 lit.a , art.136 si art.139 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;
H O T A R E S T E :

Art.1. Se desemneaza d-l. Borza Traian, in calitate de reprezentant al Consiliului local al comunei Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti in anul 2020-2021.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata .
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica la :
Institutia Prefectului judetul Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti
D-lui Borza Traian .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda
Tomesti 19.11.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :____ voturi ,,pentru ,, _____,,împotrivă,, ; _______,,abţineri (,dl.Borza Traian ) ” votul fiind secret .

HOTĂRÂREA NR. 50 /2020 privind alegerea viceprimarului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


HOTĂRÂREA NR. 50 /2020
privind alegerea viceprimarului

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.53/12.11.2020,referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.49/12.11.2020 ,
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/43 din 01.07.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/142 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/143 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/144 din 18.11.2020 ;
Analizand procesul-verbal din care rezultă votul majorităţii consilierilor locali în funcţie privind alegerea viceprimarului;
În temeiul prevederilor art. 152 alin.1-3,6 , art.139 alin.1 ,art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Alege în funcţia de viceprimar al comunei Tomesti, pe domnul consilier local OPRISA SIMONEL-FLORIN.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Tomesti Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului localităţii, persoanei în cauză.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 19.11.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __5__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; _3_voturi “contra” ; _1_voturi “abţineri’ , votul fiind secret .

HOTĂRÂREA NR. 49 / 2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


HOTĂRÂREA NR. 49 / 2020
PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
In baza proiectului de hotarare nr. 52/09.11.2020 initiat de primarul comunei Tomesti cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti
Analizand Încheierea civilă nr. 1096/CC/ 19.10.2020 a Judecătoriei Brad, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Tomesti, Ordinul Prefectului judetului Hunedoara nr. 641/23.10.2020, privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Tomesti , precum si Încheierea civilă nr. 1215CC/ 19.10.2020 a Judecătoriei Brad privind validarea mandatului urmatorului supleant la alegerile din data de 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al comunei Tomesti dl. Borza Traian – Partidul National Liberal ;
Având în vedere domeniile de activitate în care se constituie comisiile de specialitate, la nivelul Consiliului local al comunei Tomesti fiind organizate un număr de 3 comisii ;
În temeiul prevederilor art.124 ,art. 125,art. 126,art.134 alin.1 si art.196 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă organizarea următoarele comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti, după cum urmează:

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert  – compusă din 3 membrii;

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte , munca si protectie sociala , invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport – compusă din 3 membri;

3. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement  – compusă din 3 membrii

Art. 2 Alege membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului local, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Tomesti : Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara si Primarului comunei Tomesti .

PREŞEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti ,11.11.2020

HOTĂRÂREA NR. 48 /2020 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


HOTĂRÂREA NR. 48 /2020
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere Incheierea Civilă nr. 1096/CC/2020 pronunțată de Judecătoria Brad în data de 19 Octombrie 2020, în Camera de Consiliu, în dosar nr. 1687/195/2020 , pe rol fiind validarea mandatelor de consilier local din circumscripția electorală nr. 61 Tomesti, Județul Hunedoara;
Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Alege pe domnul consilier Borza Traian , în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

PREŞEDINTE DE VARSTA,
CONTRASEMNEAZA
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti 11.11.2020

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: ____8__ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, ___1______ „abţineri” (Borza Traian ).