HOTARAREA nr. 51 /2020 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL TOMESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII PRIMARE TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 51 /2020
PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT
AL CONSILIULUI LOCAL TOMESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII PRIMARE TOMESTI PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara :
Analizand adresa nr. 65/04.09.2020 a Scolii Primare Tomesti inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 989 din 07.09.2020 prin care solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului local care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti in anul 2020-2021 ;
In baza proiectului de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel sub nr. 46 din 01.10.2020 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti in anul scolar 2020-2021 ;
Avand in vedere referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti , nr. 3/44 din 01.10.2020 , prezentată de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primarul comunei , prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Tomesti in Consiliul de administratie al Scolii Primare Tomesti , pentru anul 2020-2021 ;
Tinand cont de raportul compartimentului de resort nr. 4/44 din 01.10.2020
In urma emiterii avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/145 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/146 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/147din 18.11.2020 ;
In baza prevederilor art.96 alin.1,alin.2 lit.a din Legea educatiei nationale nr.1/2011, actualizată, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 4 alin. 1 lit. „a” din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014,cu modificările şi completările ulterioare , precum si art.129, alin.2, lit.d , alin.7 lit.a , art.136 si art.139 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;
H O T A R E S T E :

Art.1. Se desemneaza d-l. Borza Traian, in calitate de reprezentant al Consiliului local al comunei Tomesti in Consiliul de Administratie al Scolii Primare Tomesti in anul 2020-2021.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata .
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica la :
Institutia Prefectului judetul Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti
D-lui Borza Traian .

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda
Tomesti 19.11.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :____ voturi ,,pentru ,, _____,,împotrivă,, ; _______,,abţineri (,dl.Borza Traian ) ” votul fiind secret .