Echipare edilitară

Localizare       Descriere geografică       Echipare edilitară       Potențial & resurse

Principalele obiective ale Strategiei de dezvoltare a localităţii în perioada 2014 – 2020

Pe teritoriul comunei nu funcţionează unităţi industriale sau de mică industrie, acestea fiind concentrate în zonele urbane învecinate, absorbind majoritatea forţei de muncă active. Activitatea de bază în comună o constituie agricultura (cultivarea pământului şi creşterea animalelor). S-au semnalat însă dezvoltări ale unor mici industrii locale, în ceea ce priveşte prelucrarea produselor din lemn şi argilă (tradiţionalele îndeletniciri – olărit, dogărit, obţinerea uleiului comestibil din seminţe de dovleac), dar şi a zonei de prestări, comerţ şi servicii (4 puncte comerciale şi 11 persoane fizice autorizate pentru activităţi permanente sau sezoniere – prelucrare lemn şi lut, reparaţii diverse, producere de băuturi alcoolice din diferite categorii de fructe şi obţinerea de ulei din seminţe de dovleac).

Consiliul local al comunei Tomesti prin intermediul Planului de Urbanism General şi al Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 şi îşi propune să realizeze în etapa următoare şi cea de perspectivă, alte obiective de importanţă:

 • optimizarea relaţiilor în teritoriu – îmbunătăţirea continuă a relaţiilor în teritoriu, între localităţile componente şi zonele învecinate; – dezvoltarea şi modernizarea echipării tehnico- edilitare în toate localităţile comunei (alimentare cu apa, canalizare)
 • reabilitarea si modernizarea reţelei de drumuri şi de transport:
  → reabilitarea si modernizarea reţelei stradale existente (în special a străzilor care mai au îmbrăcăminţi de piatră sau macadam;
  → mărirea suprafeţelor de intravilan din cadrul localităţilor componente în vederea creării de zone pentru locuinţe săteşti şi anexe ale acestora;
  → suplimentarea suprafeţelor destinate zonelor verzi amenajate;
  → dezvoltarea telefoniei mobile şi a reţelelor de internet pe întreg teritoriul comunei;
  → valorificarea potenţialului natural, a zonelor cu valoare de patrimoniu sau economică;
  → încurajarea iniţiativei particulare în domeniul micii producţii şi al prestărilor de servicii;
  → dezvoltarea activităţilor economice: activităţi industriale, depozite, agricultură, silvicultură, activităţi turistice şi de agrement (agro – turistice), şi crearea de noi locuri de muncă;
  → reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, identificarea şi eliminarea surselor de poluare, eliminarea deşeurilor, măsuri de protecţia mediului, apei şi solului.

Echipare edilitară

Alimentarea cu energie electrică - toate cele opt localităţi din componenţa comunei sunt alimentate cu energie electrică prin intermediul unor linii electrice aeriene, iar şapte dintre acestea beneficiază şi de iluminat stradal. Excepţie face satul Valea Mare de Criş, aflat într-o avansată stare de depopulare. Se propun extinderi de linii electrice de joasă tensiune, cât şi a reţelelor de iluminat stradal, pentru dezvoltările ulterioare de intravilan prevăzute în noul P.U.G.

Alimentarea cu apă - 98 la sută din gospodăriile de pe raza comunei Tomeşti sunt alimentate cu apa din puţuri săpate sau forate în pânza freatică, captată de la adâncimi cuprinse între trei şi şapte metri. În gospodăriile din zonele învecinate unor izvoare se pot întâlni, izolat, lucrări locale de captare a acestora spre a fi folosite pentru alimentarea cu apă potabilă a locuinţelor sau pentru adăparea animalelor. Aproximativ 20 la sută din locuinţele comunei dispun de sisteme automate de alimentare cu apă – hidrofoare, pompe, bazine de acumulare la aducţiunile prin cădere liberă de la captări de izvoare. Altfel spus, la data aprobării Planului Urbanistic General, la nivel de comună, nu existau lucrări de captare, stocare, prelucrare, transport şi distribuţie centralizată a apei potabile sau de epurare a apelor uzate. Sunt prevăzute a fi realizate astfel de lucrări de către S.C. ApaProd S.A Deva, unul dintre marii operatori şi furnizori de asemenea servicii din judeţul Hunedoara (Master Plan zona Brad).

Rețeaua de canalizare - nu există lucrări de canalizare sau epurare a apelor uzate şi, ca atare, lipsa unui sistem centralizat de canalizare duce la folosirea în continuare a bazinelor vidanjabile şi a puţurilor absorbante.

Alimentarea cu gaze naturale - pe teritoriul administrativ al comunei Tomeşti nu există reţele de transport şi distribuţie ale gazelor naturale.În acest context, încălzirea spaţiilor locuibile se face cu sobe sau centrale termice individuale pe combustibili solizi (lemne). Se preconizează, într-un viitor nu prea îndepărtat, construcţia unei magistrale de gaz metan pe traseul Mintia – Brad – Ştei, fapt ce i-ar putea favoriza şi pe locuitorii comunei Tomeşti. Consiliul Județean Hunedoara a eliberat autorizația de construcție la solicitarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale S.A. Mediaș, cea care a elaborat documentația tehnică pentru investiția respectivă.

Rețeaua de telefonie – există telefonie fixă în trei sate (Tomeşti, Tiuleşti, Şteia), cu aproximativ o sută de abonați, pe când telefonia mobilă acoperă apropae întraga sauprafaţă a comunei.

Televiziune – 87 la sută din populația comunei beneficiază de programele posturilor de televiziune, recepția acestora realizându-se cu ajutorul antenelor parabolice, neexistând în localitățile componente televiziune prin cablu.

Tomești - strada principală

Reţeaua sanitară – La nivel de comună funcţionează un dispensar medical a cărui activitate este susţinută de un medic de familie şi o asistentă. Ambulatoriu, spital, sanatoriu de pneumoftiziologie, precum şi numeroase cabinete medicale particulare specializate se află la o distanţă de 23 de km, în municipiul Brad. În cazul unor complicaţii ale unor boli, pacienţii proveniţi din această zonă pot fi transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva sau la clinici din Timişoara şi Cluj-Napoca.
Reţeaua şcolară - În cinci sate există şcoli primare (doar clădiri, fără elevi ) Localitatea de centru, Tomeşti, are şcoală gimnazială, unde învaţă în prezent 15 elevi. Numărul elevilor este în continuă scădere. Autorităţile locale apreciază că va mai funcţiona o şcoală doar în localitatea Obârşa.
scoala_tomesti2

Școala din Tomești

Școala din Tomești

Școala din Tomești

Școala gimnazială din Tomești

DCIM100MEDIADJI_0021.JPG

Școala din Tomești și terenul sportiv cu gazon artificial

scoala_obirsa

Școala gimnazială din Obîrșa

previous arrow
next arrow
scoala_tomesti2
DCIM100MEDIADJI_0021.JPG
scoala_obirsa
previous arrow
next arrow

Riscuri naturale - Zonele cu riscuri naturale de pe teritoriul comunei Tomeşti sunt reduse şi cu impact scazut.

Calitatea factorilor de mediu - Calitatea globală a factorilor de mediu este apreciată ca fiind bună spre foarte bună. Pe teritoriul comunei nu există surse majore de poluare a factorilor de mediu, deoarece nu există nicio unitate industrială generatoare de poluare, ocupaţia de bază a locuitorilor fiind agricultura şi zootehnia.