PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/17.04.2024 PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D JUDEȚUL HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.32/17.04.2024
PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D
JUDEȚUL HUNEDOARA

Consiliul Local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
– referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/ 33 din 17.04.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T. Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 592/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T.Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;
– prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată
În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă S T E :

Art. 1. Se aprobă Anexa 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandateaza domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al Comunei Tomesti ca în numele şi pentru Comuna Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara;
– Primarului Comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara.

INIŢIATOR
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/33 din 17.04.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T. TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D
JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.592/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului U.A.T. Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024
În conformitate cu:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t.Tomesti să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
_____________________________________________________________________________________
NR.4 / 33 DIN 17.04.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ LA STUDIUL DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA,PRECUM ȘI MANDATAREA REPREZENTANTULUI U.A.T.TOMESTI SĂ VOTEZE APROBAREA ANEXEI 3 ACTUALIZATĂ ÎN ADUNAREA GENERALĂ A A.D.I.S.I.G.D JUDEȚUL HUNEDOARA

Analizând :
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.592/26.03.3024 ,privind supunerea spre aprobare a Anexei 3 actualizată la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de Salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara,precum și mandatarea reprezentantului u.a.t.Baia de Criș să voteze aprobarea Anexei 3 actualizată în Adunarea Generală a A.D.I.S.I.G.D județul Hunedoara
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.715/10.04.2024 inregistrată la Primăria comunei Baia de Criș sub nr.1148/11.04.2024
Având în vedere:
– prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
– prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
– prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare, actualizat;.
Drept urmare proiectul de hotărâre este legal și oportun pentru fî aprobat în forma prezentată.

Intocmit
Consilier achiziții publice
Indries Damian-Iulian