PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/5.04.2024 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONELE DE COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SĂ ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PÂNĂ LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE DELEGARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.31/5.04.2024
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONELE DE
COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SĂ ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PÂNĂ LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE
CONTRACTUL DE DELEGARE

Consiliul Local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Având în vedere următoarele:
– referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/32 din 5.04.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentelor suport precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru județul Hunedoara și mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare
– Nota de Fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.661/5.04.3024 ,privind supunerea spre aprobarea Documentelor suport precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru județul Hunedoara și mandatarea
Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare,
– adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr.663/5.04.3024
– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de urgență nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;
– Prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
– Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
– Prevederile art. 7 alin.13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;
În temeiul art.129 alin. 1 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a),art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Documentele suport din care fac parte Strategia de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare – Brad,2- Hațeg, 3- Centru județul Hunedoara prin procedura licitație deschisă,studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare cuprinse in anexa nr.1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire care conține:instrucțiunile pentru ofertanți(Fișa de date a achiziției);caietul de sarcini și anexele acestuia,Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 1- Brad,2- Hațeg 3- Centru,județul Hunedoara precum și formularele si modele de documente cuprinse in anexa nr.2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre
Art.3. Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel ,primar al U.A.T. Tomesti să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor suport precum și Documentația de atribuirea pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru
județul Hunedoara.
Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia
Art.5. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara să semneze contractul de delegare gestiunii serviciului de salubrizare în zonele de colectare 1 -Brad,2 -Hațeg, 3 -Centru județul Hunedoara
Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine compartimentului achizițti publice, implementare proiecte si investitii din cadrul Primăriei comunei Tomesti
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti
– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,,

INIŢIATOR :
PRIMAR,

VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/32 din 5.04.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICA AVAND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN ZONELE DE COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SA ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PANA LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SA SEMNEZE CONTRACTUL DE DELEGARE

Potrivit prevederilor art. 89 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3) din Ordonanță.
Ca urmare, aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara înaintează, în vederea întocmirii și transmiterii Proiectului de hotărâre, pentru supunerea spre aprobare a Documentelor suport, precum și Documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.
Documentele suport cuprind:
a) Strategia de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU, județul Hunedoara, prin procedura de „LICITAȚIE DESCHISĂ”;
b) Studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare ;
c) Declarația privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Hundoara.
Documentația de atribuire cuprinde:
a) Instrucțiunile pentru ofertanți (Fișa de date a achiziției);
b) Caietul de sarcini și anexele la acesta (Anexa1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5);
c) Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU Județul Hunedoara;
d) Formulare.

În cuprinsul Strategiei de contractare se regăsesc datele de identificare ale autorității contractante, obiectul, durata și descrierea succintă a contractului, descrierea modalității de atribuire, alegerea criteriilor de calificare și selecție, alegerea criteriului de atribuire, modalitatea de implementare a contractului precum și modul de prezentare al ofertei.
Având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, la art.229 alin (1) se menționează că:
” În orice situaţie în care o autoritate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.” Prin urmare, s-a realizat un studiu de fundamentare pentru determinarea duratei contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, a cărui metodologie de lucru aleasă este aceea de a raporta costurile cu serviciile de salubrizare (colectare, transfer, transport, sortare, tratare mecano-biologică, depozitare finală a deșeurilor municipale), la care se adaugă recuperarea liniară a investițiilor (în scenarii cuprinse între 5 ani și 10 ani), la totalul veniturilor sistemului de salubrizare, și anume: (1) veniturile din taxa de salubrizare instituită de autoritățile locale, la care se adaugă(2) veniturile din vânzarea reciclabilelor și compensarea costului net de către Organizațiile de Implentare a Responsabilității Extinse a Producătorilor de Amabalaje (OIREP), precum și (3) veniturile din aplicarea principiului ”plătește pentru cât arunci”.
Instrucțiunile pentru ofertanți conţin informaţiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică și, sunt destinate operatorilor economici interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de delegare.
Caietul de sarcini și anexele la acesta reprezintă documentele care stau la baza întocmirii ofertei tehnice și ofertei financiare cu care orice operator economic poate participa la procedura de achiziție.
Proiectul de contract stabilește clauzele pe care de comun acord, Delegatarul și Delegatul ca părți semnatare se obligă să le respecte.
Formularele reprezintă documentele ce urmează a fi completate de fiecare operator economic participant la procedură, în vederea verificării și analizării de către comisia de evaluare desemnată în acest sens.
Față de cele de mai sus, UAT-urilor din zonele de colectare 1, 2 și 3, membre ale ADI și Consiliului Județean Hunedoara trebuie să supună la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentelor suport și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, IMPLEMENTARE PROIECTE, INVESTITII
Nr. 4/32 din 5.04.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HHOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR SUPORT PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIREA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONELE DE COLECTARE 1 -BRAD,2 -HAȚEG, 3 -CENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA ȘI MANDATAREA ASOCIAȚIEI SĂ ORGANIZEZE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PÂNĂ LA FINALIZAREA ACESTEIA PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE CONTRACTUL DE DELEGARE

Potrivit prevederilor art. 89 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3) din Ordonanță.

Ca urmare, aparatul tehnic al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara înaintează, în vederea întocmirii și transmiterii Proiectului de hotărâre, pentru supunerea spre aprobare a Documentelor suport, precum și Documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.

Documentele suport cuprind:
Strategia de contractare privind atribuirea contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, prin procedura de „LICITAȚIE DESCHISĂ”; Studiul de fundamentare al duratei contractului de delegare ; Declarația privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Hundoara.

Documentația de atribuire cuprinde:
Instrucțiunile pentru ofertanți (Fișa de date a achiziției);
Caietul de sarcini și anexele la acesta (Anexa1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4 și Anexa 5);
Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad ,- 2 Hațeg – 3 Centru, Județul Hunedoara;
Formulare.

În cuprinsul Strategiei de contractare se regăsesc datele de identificare ale autorității contractante, obiectul, durata și descrierea succintă a contractului, descrierea modalității de atribuire, alegerea criteriilor de calificare și selecție, alegerea criteriului de atribuire, modalitatea de implementare a contractului precum și modul de prezentare al ofertei.
Având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, la art.229 alin (1) se menționează că:
” În orice situaţie în care o autoritate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului în acest mod.”
Prin urmare, s-a realizat un studiu de fundamentare pentru determinarea duratei contractului de achiziție publică Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, a cărui metodologie de lucru aleasă este aceea de a raporta costurile cu serviciile de salubrizare (colectare, transfer, transport, sortare, tratare mecano-biologică, depozitare finală a deșeurilor municipale), la care se adaugă recuperarea liniară a investițiilor (în scenarii cuprinse între 5 ani și 10 ani), la totalul veniturilor sistemului de salubrizare, și anume: (1) veniturile din taxa de salubrizare instituită de autoritățile locale, la care se adaugă(2) veniturile din vânzarea reciclabilelor și compensarea costului net de către Organizațiile de Implentare a Responsabilității Extinse a Producătorilor de Amabalaje (OIREP), precum și (3) veniturile din aplicarea principiului ”plătește pentru cât arunci”.

Instrucțiunile pentru ofertanți conţin informaţiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică și, sunt destinate operatorilor economici interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de delegare.
Caietul de sarcini și anexele la acesta reprezintă documentele care stau la baza întocmirii ofertei tehnice și ofertei financiare cu care orice operator economic poate participa la procedura de achiziție.
Proiectul de contract stabilește clauzele pe care de comun acord, Delegatarul și Delegatul ca părți semnatare se obligă să le respecte.
Formularele reprezintă documentele ce urmează a fi completate de fiecare operator economic participant la procedură, în vederea verificării și analizării de către comisia de evaluare desemnată în acest sens.
Față de cele de mai sus, UAT-urilor din zonele de colectare 1, 2 și 3, membre ale ADI și Consiliului Județean Hunedoara trebuie să supună la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Documentelor suport și Documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad – 2 Hațeg – 3 Centru, Județul Hunedoara, mandatarea Asociației să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea Președintelui să semneze contractul de delegare.

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE
Indries Damian-Iulian