HOTĂRÂREA NR.22/31.03.2021 PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII AUDIO-VIDEO SI DIFUZAREA IN SPATIUL PUBLIC A SEDINTELOR ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE CONSILIULUI LOCAL TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.22/31.03.2021
PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII AUDIO-VIDEO
SI DIFUZAREA IN SPATIUL PUBLIC A SEDINTELOR ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE CONSILIULUI LOCAL TOMESTI

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.15 din 23.03 .2021 privind aprobarea inregistrarii audio-video si difuzarea in spatiul public a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local Tomesti
Analizând referatul de aprobare nr.3/22 din 23.03.2021 înaintat de catre d-nii Leucian Moga Sorin Adrian, Petruse FlorinIlie, Tamas Octavian Tiberiu , consilieri locali , în calitate de inițiatori al proiectului de hotarare privind aprobarea inregistrarii audio-video si difuzarea in spatiul public a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local Tomesti
In baza Raportul de specialitate nr. 4/22 din 23.03.2021 întocmit de secretarul general al comunei
Tomesti , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/58 din 30.03.2021
Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privin Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , art. 27 alin.3 si 4 din Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 19 din 31.03.2021 ;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, alin.3 lit.a , art. 139, alin.3 lit. i si art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă inregistrarea audio-video si difuzarea in spatiul public a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local Tomesti.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti , judetul Hunedoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banciu Liorean Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 31.03.2021

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__8__ voturi ,, pentru “( lipseste d-l Tamas Octavian-Tiberiu) pentru __-___,,împotrivă,, ; ___-____,,abţineri ,” , votul fiind liber .

HOTĂRÂREA NR. 21/2021 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 21/2021
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrat sub nr. 3/21 din 12.02.2021 precum si raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4/21 din 12.02.2021 ;
In baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/57 din 30.03.2021,
Văzând prevederile art.9 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier , BULZ TIBERIU pe o perioadă de 3 luni, până la data de 30.06.2021 .
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banciu Liorean Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 31.03.2021
Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__7__ voturi ,,pentru “(lipseste dl Tamas Octavian-Tiberiu) __-___,,împotrivă,, ; ___1____,,abţineri ,”(se abtine dl.Bulz Tiberiu) , votul fiind liber

HOTARAREA NR. 7 / 2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE SI 25,1 HA PASUNE IMPADURITA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI , PRECUM SI APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTELE DE ADMINISTRARE A FONDULUI FORESTIER PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 7 / 2021
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 683,65 HA PADURE SI 25,1 HA PASUNE IMPADURITA PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI , PRECUM SI APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTELE DE ADMINISTRARE A FONDULUI FORESTIER PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
Tinind cont de adresa nr. 14 641/GHC/02.12.2020 a Ocolului Silvic Brad prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure si 25,1ha pasune impadurita proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractelor de administrare nr.11353/22.02.2016 si 12733/26.04.2018 precum si aprobarea prelungirii duratei contractelor de administrare prin act aditional pana la data de aprobare a conferintei a II-a de amenajare cand va fi intocmit un nou act de administrare si un nou BVC pentru anul 2021;
– Proiectul de hotarare nr. 63 din 21.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure si 25,1 ha pasune impadurita , proprietatea publica a comunei Tomesti, precum si aprobarea actului aditional la contractele de administrare a fondului forestier proprietatea publica a comunei Tomesti;
– Referatul de aprobare a primarului comunei Tomesti , dl.Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr. 3/7 din 06.01.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 Ha padure si 25,ha pasune impadurita proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractelor de administrare nr.11353/22.02.2016 si 12733/26.04.2018, precum si aprobarea actului aditional la contractele de administrare a fondului forestier proprietatea publica a comunei Tomesti;
– Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/7 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/19 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/20 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/21 din 27.01.2021 ;
In baza art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru suprafata de 683,65 Ha padure si 25,1 ha pasune impadurita , proprietatea publica a comunei Tomesti administrata in baza contractelor de administrare nr.11353/22.02.2016 si 12733/26.04.2018 incheiate intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba actul aditional la contractul de administrare nr.11353/22.02.2016 pentru fondul forestier de 683,65 ha si la Contractul de administrare nr. 12733/26.04.2018 pnetru suprafata de pasune impadurita de 25,1 ha incheiate intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti, conform anexei 2 la prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Art.4. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ocolului Silvic Brad

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28.01.2021

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: ___9___ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, – abţineri.