HOTĂRÂREA NR.22/31.03.2021 PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII AUDIO-VIDEO SI DIFUZAREA IN SPATIUL PUBLIC A SEDINTELOR ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE CONSILIULUI LOCAL TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.22/31.03.2021
PRIVIND APROBAREA INREGISTRARII AUDIO-VIDEO
SI DIFUZAREA IN SPATIUL PUBLIC A SEDINTELOR ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE CONSILIULUI LOCAL TOMESTI

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Avand in vedere proiectul de hotarare nr.15 din 23.03 .2021 privind aprobarea inregistrarii audio-video si difuzarea in spatiul public a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local Tomesti
Analizând referatul de aprobare nr.3/22 din 23.03.2021 înaintat de catre d-nii Leucian Moga Sorin Adrian, Petruse FlorinIlie, Tamas Octavian Tiberiu , consilieri locali , în calitate de inițiatori al proiectului de hotarare privind aprobarea inregistrarii audio-video si difuzarea in spatiul public a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local Tomesti
In baza Raportul de specialitate nr. 4/22 din 23.03.2021 întocmit de secretarul general al comunei
Tomesti , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/58 din 30.03.2021
Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 123 /2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
Tinand cont de prevederile art.138 alin (2) lit.c din OUG 57/2019 privin Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , art. 27 alin.3 si 4 din Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 19 din 31.03.2021 ;
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, alin.3 lit.a , art. 139, alin.3 lit. i si art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare :

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă inregistrarea audio-video si difuzarea in spatiul public a sedintelor ordinare si extraordinare ale consiliului local Tomesti.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti , judetul Hunedoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banciu Liorean Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 31.03.2021

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__8__ voturi ,, pentru “( lipseste d-l Tamas Octavian-Tiberiu) pentru __-___,,împotrivă,, ; ___-____,,abţineri ,” , votul fiind liber .