HOTĂRÂREA NR. 21/2021 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 21/2021
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrat sub nr. 3/21 din 12.02.2021 precum si raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4/21 din 12.02.2021 ;
In baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/57 din 30.03.2021,
Văzând prevederile art.9 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier , BULZ TIBERIU pe o perioadă de 3 luni, până la data de 30.06.2021 .
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Banciu Liorean Gheorghe

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 31.03.2021
Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__7__ voturi ,,pentru “(lipseste dl Tamas Octavian-Tiberiu) __-___,,împotrivă,, ; ___1____,,abţineri ,”(se abtine dl.Bulz Tiberiu) , votul fiind liber