HOTARAREA NR. 58/2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 58/2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere:
Proiectul de hotarare nr. 2/56 din 21.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel prin care propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/52 din 21.12.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Tinand cont de:
Adresa nr. HDG_STZ 22095/10.12.2020 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea Judeteana de Trezorerie și Contabilitate Publica Hunedoara
– Art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale
– Adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare nr.476514/08.12.2020
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/52 din 21.12.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/166 din 22.12.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/167 din 22.12.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/168 din 22.12.2020 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 3.150,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.257,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 16.12.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

HOTĂRÂREA NR.57/2020 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.57/2020
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrat sub nr. 3/51 din 10.12.2020 precum si raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr. 4/51 din 10.12.2020 ;
In baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/163 din 15.12.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/164 din 15.12.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/165 din 15.12.2020 ;
Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier , BANCIU LIOREAN-GHEORGHE pe o perioadă de 3 luni, până la data de 31.03.2021 .
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Borza Traian

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 16.12.2020

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: ____8__ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, 1 „abţineri” (Banciu Liorean-Gheorghe).

HOTARAREA NR. 56/2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 56/2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere:
Proiectul de hotarare nr. 2/54 din 10.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel prin care propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/50 din 10.12.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Tinand cont de:
Adresa nr. HDG_STZ 22095/10.12.2020 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea Judeteana de Trezorerie și Contabilitate Publica Hunedoara
– Art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale
– Adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare nr.476514/08.12.2020
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/50 din 10.12.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/160 din 15.12.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/161 din 15.12.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/162 din 15.12.2020 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 3.150,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.257,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 16.12.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .