HOTARAREA nr. 3 /2021 PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 3 /2021
PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI PRIVIND ACTIVITATEA
ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2020

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara
In baza proiectului de hotarare nr. 59 din 21.12.2020 privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020 ;
Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tomesti nr.3/3 din 06.01.2021, prin care se propune însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020
Analizand Raportul compartimentului asistenta sociala nr. 4/3 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/7 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/8 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/9 din 27.01.2021 ;
Tinand cont de prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.29 alin.(1) din Hotararea de Guvern nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ,
În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) şi alin.(7) lit.b) , art.139 alin.(1) si art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

HOTARASTE:

Art.1. Se însuşeşte Raportul privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.3- Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara;
Primarului comunei Tomesti
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2020

NOTA : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: __9_ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ____-___abţineri.

Anexa la Hotararea Consiliului local nr 3 din 28.01.2021
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
REFERENT
ASISTENTA SOCIALA


RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI TOMESTI

In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: Persoana cu handicap grav are dreptul in baza evaluari sociopsihomedicale, la_un asistent personal. De asemenea, conform art. 3 alin.1: Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria lcalitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav , dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii, , iar la art. 40, alin, (1) se precizeaza ca: “Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.”
In comuna Tomesti, contractele individuale de munca ale asistentilor personali se incheie de catre Primarul comunei Tomesti.
In baza prevederilor art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cat si a prevederilor art.29 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, aprobate prin H.G. nr.268/2007, serviciul public de asistenta sociala prezinta anual consiliului local un raport privind activitatea desfasurata.
Conform prevederilor legale in vigoare, respectiv ale Legii nr.448/2006, persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie, in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.
In cadrul Primariei comunei Tomesti sunt in evidenta la aceasta data, un numar de 7 asistenti personali. Facem precizarea ca indemnizatia este egala cu salariul net al asistentului social debutant.
Asistentii personali ai persoanelor cu handicap, au fata de persoana cu dezabilitati, pentru a caror ingrijire au fost angajati, o serie de obligatii stabilite in mod expres de lege si anume:
sa participe o data la 2 ani, la instruirea organizata de catre angajator,
-sa semneze un angajament ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii pentru adultul cu handicap grav,
sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav,
sa trateze cu respect, buna credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral, de starea acesteia, si
sa comunice in termen de 48 ore, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav gi alte situatii de natura sa moditice acordarea drepturilor prevazute de lege.
Pentru orice situatie verificata din proprie initiativa de catre compartimentul de resort din cadrul Primariei comunei TOMESTI sau la sesizarea unor terti, se procedeaza la efectuarea anchetei sociale, cu propuneri de continuare a activitatii asistentului personal, sau de incetare a activitatii acestuia, functie de cele constatate.
In semestrul al doilea al anului 2020, situatia privind incadrarea asistentilor personali, pe luni se prezinta astfel :
luna iulie – 7 asistenti personali;
luna august – 7 asistenti personali;
luna septembrie – 7 asistenti personali;
luna octombrie – 7 asistenti personali;
luna noiembrie – 7 asistenti personali;
luna decembrie – 7 asistenti personali;
Pe perioada concediului de odihna, inlocuirea asistentilor personali nu a fost posibila din lipsa de personal, iar internarea persoanelor bolnave in centre de tip respiro nu s-a realizat.
Pentru aceasta perioada, persoanele cu handicap grav au beneficia de indemnizatia in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi.
Cu prilejul vizitelor la domiciliul persoanelor cu nevoi speciale, s-au verificat un numar de 7 dosare ale asistentilor personali, incadrati de catre primarul comunei TOMESTI.
In urma controalelor, nu s-au constatat abateri de la normele de disciplina a muncii ale asistentilor personali si nici incalcari ale obligatiilor prevazute in contractele individuale de munca ale acestora.
De asemenea, pe parcursul semestrului, nu s-au inregistrat reclamatii din partea bolnavilor sau din partea altor persoane, cu referire la supravegherea, asistenta si ingrijirea acordata de catre asistentii personali.
In activitatea compartimentului de asistenta sociala, s-a efectuat si consilierea familiei, atat din punct de vedere juridic cat si psihologic, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg in urma incheierii unui contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, importanta perfectarii acestor contracte dar si constientizarea acestor familii, in sensul angajarii unor asistenti personali, capabili sa acorde supraveghere, asistenta si ingrijire corespunzatoare persoanei cu nevoi speciale.
Instruirea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav nu s-a efectuat in anul 2020 conform prevederilor art.37 lit.a) din Legea nr.448/2006.
In semestrul II al anului 2020, plata salariilor asistentilor personali ai persoanei cu handicap s-a efectuat la termen si anume la data de 9 a fiecarei luni, achitandu-se pentru aceasta perioada suma totala de 116.220 lei.
Platile s-au efectuat, pentru ambele forme de plata, in proportie de 100%.
Compartimentul Asistenta Sociala, prin activitatea depusa, lucreaza numai in sensul respectarii prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap, si in conformitate cu legislatia generala a muncu si a celorlalte reglementari legale in vigoare.

INTOCMIT
REFERENT
Cioara Ioan Laurentiu

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

HOTĂRÂREA NR. 2/2021 PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI.

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2/2021
PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2020 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI , JUDEŢUL HUNEDOARA;
Examinând:
Proiectul de hotărâre nr. 58 din 21.12.2020 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, iniţiat de către primarul comunei Tomesti ;
Referatul de aprobare nr. 3/2 din 06.01.2021 cu privire la analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi, prezentată de domnul primar Vasiu Adrian Viorel ;
Analizand Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/2 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/4 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/5 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/6 din 27.01.2021 ; .
In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.
În temeiul dispoziţiilor:
O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare;
HGR nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
art. 8, alin. (4) din Ordinul nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (1) si (2) lit.a şi art.139 alin.1 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti , conform anexei 1 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol, conform anexei 2 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se însărcinează Primarul comunei Tomesti prin Compartimentul Agricol, prin funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol.
Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,
Primarului comunei Tomesti ,
Compartimentului Agricol
prin afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2021

NOTA : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__ voturi „pentru” __-_voturi „împotrivă”, ____-___abţineri.

HOTARAREA Nr. 1/2021 PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

HOTARAREA Nr. 1/2021

PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;

Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 57 /21.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti prin care propune mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022 precum si de referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/1 din 06.01.2021, privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022;

Luand in considerare raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Tomesti inregistrat sub nr. 4/1 din 06.01.2021 cu privire la mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022 , precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/1 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/2 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/3 din 27.01.2021 ;

In conformitate cu Adresa nr. 5458/42/18.12.2020 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care ne transmite ,,avizul conform” privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022;

În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 , ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.1, precum şi art.45 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările si modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se mentine reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, astfel:

Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI),cu sediul in comuna Tomesti, strada Principala , nr. 48 .

Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

  • Scolii Primare Tomesti ,
  • Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara,
  • Primarului comunei Tomesti;
  • Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

CONTRASEMNEAZA,
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti la 28.01.2021

Notă : – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __9__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; __-__voturi “contra” ; __-__voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

PROCES-VERBAL Incheiat astazi 28.01.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.

RO M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28.01.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului local al comunei Tomesti.
Şedinţa ordinară, a fost convocată prin Dispoziţia primarului comunei nr. 1 din 21.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin.1 lit. a , alin. 3 lit. a, art.135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei Tomesti prin afişare la sediul Primăriei comunei Tomesti , precum şi la panourile de afişaj din comuna Tomesti .
Consilierilor li s-au înmânat invitaţiile în data de 21.01.2021 conform tabelului existent la dosar, care a fost semnat de fiecare în parte la primirea invitaţiei.
Şedinţa este publică şi se desfăşoară la Primăria comunei TOMESTI .
D-na secretar general,Giurgiu Sanda,declară deschise lucrările şedinţei informând consilierii că, din cei 9 consilieri în funcţie , sunt prezenţi 9, sedinta fiind legal constituita.
În continuare , informează consilierii că , la şedinţă participă dl. VASIU ADRIAN VIOREL -primarul comunei si functionarii publici angajati ai Primariei comunei Tomesti .
Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar al comunei Tomesti reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 228 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi anume :

„(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.”

Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar Giurgiu Sanda, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .
Luând la cunoştiinţă şi nefiind obiecţiuni sau observaţii, supune votului deschis al consilierilor procesul verbal, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” .
În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul comunei, da cuvantul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL sa prezinte ordinea de zi

Dl. primar, prezintă următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotarare privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022.
Initiat de primar .
2. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Initiat de primar .
3. Proiect de hotarare privind însuşirea raportului privind activitatea
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020.
Initiat de primar .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2021.
Initiat de primar .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietarilor si/sau detinatorilor legali ai comunei Tomesti. Initiat de primar.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2021 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2021, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .
Initiat de primar.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru administrarea suprafetei de 683,65 ha padure si 25,1 ha pasune impadurita proprietatea publica a comunei Tomesti , precum si aprobarea actului aditional la contractele de administrare a fondului forestier proprietatea publica a comunei Tomesti .
Initiat de primar.
8. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar a anului 2020 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2019. Initiat de primar. 9. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021.
Initiat de primar.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 100,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate
Initiat de primar.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV anul 2020
Initiat de primar.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea consiliului local Tomesti.
Initiat de primar.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”.
Initiat de primar.

Nefiind alte propuneri, care să îndeplinească condiţiile cerute de lege, pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi, supune votului deschis al consilierilor ordinea de zi, fiind aprobată cu 9 voturi „ pentru” .

X X

X

Continuând lucrările şedinţei ,
La pct. 1 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul dlui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul. consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN intreaba daca nu ar fi bine sa se faca o scrisoare si la Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara pentru a solicita deschiderea gradinitei din satul Tomesti , sa fie pregatita in cazul acesta .
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde ca s-a luat legatura cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara , dar ar trebui sa aiba acceptul parintilor cu copii de varsta prescolara , sa fie de acord sa mearga la gradinita la Tomesti .Nu depinde numai de Primarie redeschiderea gradinitei.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE precizeaza ca nu se modifica in acest caz reteaua scolara , fiind arondata la Scoala Primara Tomesti, structura cu personalitate juridica.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr. 1.

La pct. 2 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier PETRUSE FLORIN-ILIE precizeaza ca mai sunt pe teritoriul comunei oameni , care primesc crotalii, iar in realitate nu detin animalele.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde ca mai sunt multi proprietari de animale care beneficiaza de proiecte cu finantare europeana.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 2.

La pct. 3 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU intreaba care mai sunt asistentii personali ai persoanelor cu handicap..
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN intreaba daca sunt membrii din familie asistenti personali, macar sa fie bine ingrijiti si banii sa intre in familie.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 3.

La pct. 4 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN arata ca este bine ca avem doar 3 beneficiari apti de munca, numarul lor fiind mic, dar si rau pentru ca s-a putea beneficia de un numar mai mare in lucrarile comunei .
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 4.

La pct. 5 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN intreaba amenajamentul pastoral in ce consta.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde ca este un studiu al pasunilor, al solului , o evidenta a tuturor suprafetelor .Fara acest studio in viitor cetatenii nu mai pot depune cereri la APIA, iar primaria nu poate concesiona terenurile crescatorilor de animale.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 5.

La pct. 6 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul dlui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul. consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN intreaba daca lalicitatie pretul poate sa creasca.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde ca APV-urile le intocmeste Ocolul Silvic Brad, s-a mai ridicat pretul , dar principalul este sa se vanda lemnul .
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr. 6.

La pct. 7 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL arata ca amenajmentul silvic a expirat la 31.12.2020 si este in lucru cel nou, a avut loc prima conferinta , urmeaza a doua apoi se pot face licitatii din nou si se va intocmi un alt BVC.
D-nul. consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN intreaba cine intocmeste amenajamentul silvic.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde ca amenajamentul este intocmit de catre o firma , administrate de dl. Cristea, cel care a intocmit si amenajamentul expirat , este cel mai nimerit deoarece cunoaste situatia din teren.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 7.

La pct. 8 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. CONSILIER BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN arata ca nu intelege titulatura proiectului de hotarare .
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL ii explica ca deficitul bugetar din anul 2020 a fost acoperit dintr-un excedent din 2019 . Din excedentul unui anu se pot folosi sumele doar la sectiunea dezvoltare.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 8.

La pct. 9 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. CONSILIER BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN nu intelege cum de avem un asa mare excedent , ce inseamna excedent la institutii publice.
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL arata ca in excedentul anului trecut au intrat si sumele contractului cu AFIR , cu OCPI, sumele primite la sfarsitul anului cu care s-a rectificat bugetul local si care nu au putut fi folosite.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 9.

La pct. 10 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. CONSILIER BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN arata ca din excedentul ramas , la adoptarea bugetului ar trebui impartiti pentru investitii in comuna.
Domnul consilier BORZA TRAIAN arata ca ar fi bine ca sa mai ramana bani in excedent , ca nu sti ce vine in viitor.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 10.

La pct. 11 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul dlui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
D-nul. consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN arata ca sumele sunt foarte mari si crede ca sunt sumele de pe intreg anul
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde d-na contabila este in concediu medical si anexele sunt cele verificate de Trezorerie si ANAF.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă , supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr. 11.

La pct. 12 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU precizeaza ca inca un post in plus inseamna alte cheltuieli salariale.
D-nul. consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN considera ca este oportuna infiintarea unui asemenea post dar , persoana in cauza, ar trebui sa aiba anumite calitati,( sa cunoasca cel putin o limba straina , sa aiba o pregatire sau experienta necesara in intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de fonduri europene, sa indeplineasca niste conditii de conduita si integritate ).
D-nul primar VASIU ADRIAN-VIOREL raspunde ca momentan nu s-a gandit la angajarea unei persoane, dar postul de maistru nu-si avea rostul in organigrama, era si vacant si a considerat ca poate fi transformat.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 7 voturi „pentru”( se abtine dl. Leucian Moga Sorin Adrian si Tamas Octavian-Tiberiu) fiind adoptată hotărârea nr. 12.

La pct. 13 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
Domnul consilier local, Paul Cristian-Dumitru , dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Tamas Octavian-Tiberiu , dă citire raportului Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat, domnul consilier local, Banciu Liorean Gheorghe dă citire raportului Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement care dă aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedinte de şedinţă menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tomesti si întreabă dacă sunt propuneri pe marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU arata ca acum vor avea un mod de joaca elevii
Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN intreaba ce echipamente sunt incluse in proiect , dl. primar enumerandu-le din deviz.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru”, fiind adoptată hotărârea nr. 13.
Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul. BANCIU LIOREAN GHEORGHE preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor pentru participare, după care urmează probleme diverse.

Domnul consilier LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN arata ca primariile Ribita,Baia de Cris si Vata de Jos au realizat o asociere in vederea obtinerea de fonduri nerambursabile pentru intocmirea de studii de fezabilitate , proiecte , pentru distributia gazului metan , conducta ce va traversa si comuna noastra in viitorul apropiat in traseul ei spre orasul Stei. A intrebat de ce comuna Tomesti nu se afla in aceasta asociere .Primariile mentionate nu s-au asociat de dragul asocierii ci datorita faptului ca bani nerambursabili se obtin doar pentru unitatile administrativ-teritoriale care indeplinesc conditia eliminatorie de eligibilitate de a avea minim 2000 de beneficiari. Crede ca conditiile de minima civilizatie (apa,canal,gaz) pentru comuna Tomesti au un viitor destul de indepartat.
Domnul primar a raspuns ca nu se grabeste cu aceasta asociere , deoarece in momentul de fata primaria nu poate sustine investitia si nu este ceva sigur. Dl.Leucian Moga Adrian-Sorin mentioneaza ca nu va mai discuta acest subiect.
D-na consilier Olar Tania arata ca daca primaria Ribita va obtine finantare iar suntem in urma.
D-nul. consilier BANCIU LIOREAN GHEORGHE propune ca ora pentru desfasurarea sedintelor de consili local ora 14 si supune la vot acest fapt. Unii trebuie sa se invoiasca de la serviciu mai multe ore si asa ar trebui doar 1 ora.
D-nul consilier BORZA TRAIAN ridica problema cainilor vagabonzi din comuna, mai ales satul Tomesti , fam. Vlad Voicu si Titiana au problem cu caini, intra in curte si au mancat cocosul.
D-nul consilier OPRISA SIMONEL-FLORIN solicita ca iluminatul sa se stinga la ora 7,30, dar domnul primar arata ca ziua a mai crescut si e aproape ziua dimineata.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BANCIU LIOREAN

SECRETAR GENERAL,
GHEORGHE GIURGIU SANDA

HOTARAREA NR. 13 / 2021 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ,,DOTAREA ȊNVĂȚĂMȂNTULUI PREUNIVESTITAR DIN COMUNA TOMEȘTI”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 13 / 2021
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ,,DOTAREA ȊNVĂȚĂMȂNTULUI PREUNIVESTITAR DIN COMUNA TOMEȘTI”

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara; Analizând proiectul de hotărâre nr. 6/06.01.2021 precum și Referatul de aprobare nr. 3/13 din 06.01.2021 a Primarului Comunei Tomești prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul : „Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e- cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Crșterea gradului de utilizare a internetului, apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație și aprobarea valorii totale;
Ținând cont de Raportul compartimentului de specialitate nr. 4/13 din 06.01.2021 ;
In baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/37 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/38 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/39 din 27.01.2021 ;
Ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2020 au fost stabilite unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021,în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS – COV- 2, astfel, o primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, în acest sens avându-se în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu, coronavirusul SARS-COV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învâțământ;
Având în vedere faptul că,în aplicarea prevederilor susmenționate, prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene numărul 1186/19.10.2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e- cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Crșterea gradului de utilizare a internetului, apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație, cod apel POC/882/2/4/;
În temeiul art. 129 alin. 1 și 14, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197 alin. 2 și art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.– Se aprobă proiectul ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e- cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului, apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație,e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație.
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului : ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în cuantum de 41.108,98 lei, inclusiv TVA.
Art. 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului: ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, în cuantum de 822,19 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe/neeligibile ce pot apărea în cadrul demarării și implementării proiectului ,,Dotarea ȋnvățămȃntului preunivestitar din comuna Tomești”, necesare pentru realizarea și implementarea acestuia în condiții optime , se vor asigura din bugetul local al Primăriei Tomești, Județul Hunedoara.
Art. 5. Aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, precum și operarea și mentenanța infrastructurii TIC în domeniul e-educație după finalizarea implementării.
Art. 6. Se împutenicește primarul Comunei Tomești să semneze toate actele necesare cererii de finanțare în numele și pe seama Comunei Tomești.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica:
– Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :_9__ voturi ,,pentru ,, __-___,,împotrivă,, ; ___-____,,abţineri ,” , votul fiind liber .

HOTARAREA nr. 12 /2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 12 /2021
privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică,
aflate în subordinea Consiliului local Tomesti

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Tinand cont de Adresa Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 3694/15.04.2020 prin care se comunica numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale fiind in numar de 13, precum si Hotararea Consiliului local Tomesti nr.45/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomeşti, judeţul Hunedoara in care functia contractuala de executie maistru din cadrul compartimentul administrarea domeniului public si privat este vacanta .
In baza proiectuluide hotarare nr. 2/12 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel prin care propune aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti
Analizând referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti nr. 3/12 din 06.01.2021 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti prin care propune ca compartimentul administrarea domeniului public si privat sa fie redus la 3 posturi, iar funcţia contractuala de maistru sa se transforme in consilier personal in cadrul cabinet primar, nou infiintat .
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/12 din 06.01.2021 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/34 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/35 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/36 din 27.01.2021 ;
În conformitate cu art.11 alin.5 din Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.III alin.1 din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1 alin. 2, lit. a si lit.d, alin. 3, lit.c si alin.7 coroborat cu art. 139 alin.1, art.518 alin.1 lit.d, alin.6 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se modifică organigrama si statul de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti in sensul ca :
Compartimentul administrarea domeniului public si privat se reduce de la 4 la 3 posturi, iar funcţia contractuala de maistru sa se transforme in consilier personal in cadrul compartimentului cabinet primar, nou infiintat , conform anexei 1 si anexei 2 la prezenta hotarare .
Art.2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL.nr.45/2019 .
Art.3.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__7_ voturi ,,pentru ,, __-___,,împotrivă,, ; ___2____,,abţineri “ (dl.consilier Leucian Moga Sorin Adrian si Tamas Octavian-Tiberiu)
, votul fiind liber .

H O T A R A R E A NR. 11/2021 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRU IV AL ANULUI 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A NR. 11/2021
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRU IV AL ANULUI 2020

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 2/4 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti precum si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti
nr. 3/11 din 06.01.2021 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020;
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/11 din 06.01.2021 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/31 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/32 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/33 din 27.01.2021 ;
In temeiul art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2) lit.a) alin.4 lit.a) si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2020 astfel :
– la venituri in suma de 2.827.935,21 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 2.306.282,74 lei din care: 2.292.459,01 lei primarie, scoala 13.823,73 lei, prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 1.627.712,71 lei.

Art.2. Se aproba executia bugetara a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31 decembrie 2020 astfel:
la venituri cu suma de 253.862,77 lei prezentata in Anexa nr.3 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
la cheltuieli suma de 250.111,50 lei prezentata in Anexa nr.4 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
si un excedent bugetar de 1.795.126,03 lei

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
BANCIU LIOREAN GHEORGHE

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 28.01.2021

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :_9__ voturi ,,pentru ___-_,,împotrivă, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;

HOTARAREA NR.10 / 2021 PRIVIND APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 100,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR.10 / 2021
PRIVIND APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 100,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 2/3 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian_Viorel cu privire la aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 100 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibl din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate ;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/10 din 06.01.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care propune aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 100,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibl din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate ;
In urma analizarii Raportului compartimentului buget, finante nr. 4/10 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/28 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/29 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/30 din 27.01.2021 ;
In temeiul art.71 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
In conformitate cu prevederile Capitolului III pct.3.17 din O.M.F.P. nr. 3.155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba preluarea ca venit la bugetul local in contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale – Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“,a sumei de 100,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82. E.98.00.00 „ Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutii publice din administratia publica locala“.

Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul buget , finante din cadrul Primarie comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica
– Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul buget, finante .
– Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28.01.2021

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: __9____ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, – abţineri.

HOTARAREA NR. 9/2021 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2020 IN ANUL 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 9/2021
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR
DIN ANUL 2020 IN ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Având in vedere :
– Proiectul de hotarare nr. 2 /06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel in care propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 ;
– Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr.3/9 din 06.01.2021 prin care se propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 .
– Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/9 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/25 din 27.01.2021 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/26 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/27 din 27.01.2021 ;
In temeiul prevederilor art.58, alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile , ale art.129 alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.s si art.139, alin.3 lit.i , art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 in suma de 1.627,71 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare, urmand ca acesta sa fie utilizat,in cursul anului 2021 astfel :
– CAP. 51.01.03 – Autoritati executive
Art. 71.01.01 – Constructii – 100,00 mii lei
– CAP. 67.05.01 –Sport
Art. 58.04.03-Cheltuieli neeligibile -50,00 mii lei
– CAP. 67.50 – Cultura, recreere si religie
Art. 71.01.01 – Constructii – 400,00 mii lei
– CAP. 70.06 – Iluminat public
Art. 71.01.30 – alte active fixe (inclusiv reparatii capital)- 55,00 mii lei
– CAP. 84.03.01-Drumuri si poduri
Art. 71.01.30 – alte active fixe (inclusiv reparatii capital) – 1.022,71 mii lei
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier ;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2021

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de _9___voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ______-__voturi “contra” ; ___-___voturi “abţineri’ , votul fiind liber.

HOTARAREA nr. 8 / 2021 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2020 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2019

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 8 / 2021
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2020 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2019

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
In urma analizei proiectului de hotarare nr. 2 /1 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2020 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2019 ;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/8 din 06.01.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2020 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2019 ;
Analizand Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/8 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/22 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/23 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. . 5/24 din 27.01.2021; .
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.15 din O.M.F.P. nr. 3.155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a sectiunii de dezvoltare in suma 396.994,63 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2019;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul buget, finante .
Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28 .01.2021

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: __9____ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, – abţineri.