HOTARAREA nr. 12 /2021 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 12 /2021
privind aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică,
aflate în subordinea Consiliului local Tomesti

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Tinand cont de Adresa Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara nr. 3694/15.04.2020 prin care se comunica numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Tomesti precum si din institutiile publice locale fiind in numar de 13, precum si Hotararea Consiliului local Tomesti nr.45/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomeşti, judeţul Hunedoara in care functia contractuala de executie maistru din cadrul compartimentul administrarea domeniului public si privat este vacanta .
In baza proiectuluide hotarare nr. 2/12 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel prin care propune aprobarea modificarii organigramei si statului de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti
Analizând referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti nr. 3/12 din 06.01.2021 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti prin care propune ca compartimentul administrarea domeniului public si privat sa fie redus la 3 posturi, iar funcţia contractuala de maistru sa se transforme in consilier personal in cadrul cabinet primar, nou infiintat .
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/12 din 06.01.2021 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/34 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/35 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/36 din 27.01.2021 ;
În conformitate cu art.11 alin.5 din Legea -cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.III alin.1 din O.U.G.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1 alin. 2, lit. a si lit.d, alin. 3, lit.c si alin.7 coroborat cu art. 139 alin.1, art.518 alin.1 lit.d, alin.6 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se modifică organigrama si statul de funcţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Tomesti in sensul ca :
Compartimentul administrarea domeniului public si privat se reduce de la 4 la 3 posturi, iar funcţia contractuala de maistru sa se transforme in consilier personal in cadrul compartimentului cabinet primar, nou infiintat , conform anexei 1 si anexei 2 la prezenta hotarare .
Art.2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL.nr.45/2019 .
Art.3.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– se afişează la afişierul Primăriei prin grija secretarului general al comunei Tomesti .

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__7_ voturi ,,pentru ,, __-___,,împotrivă,, ; ___2____,,abţineri “ (dl.consilier Leucian Moga Sorin Adrian si Tamas Octavian-Tiberiu)
, votul fiind liber .