H O T A R A R E A NR. 11/2021 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRU IV AL ANULUI 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A NR. 11/2021
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRU IV AL ANULUI 2020

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 2/4 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti precum si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti
nr. 3/11 din 06.01.2021 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020;
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/11 din 06.01.2021 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/31 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/32 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/33 din 27.01.2021 ;
In temeiul art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2) lit.a) alin.4 lit.a) si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 31 decembrie 2020 astfel :
– la venituri in suma de 2.827.935,21 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 2.306.282,74 lei din care: 2.292.459,01 lei primarie, scoala 13.823,73 lei, prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 1.627.712,71 lei.

Art.2. Se aproba executia bugetara a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 31 decembrie 2020 astfel:
la venituri cu suma de 253.862,77 lei prezentata in Anexa nr.3 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
la cheltuieli suma de 250.111,50 lei prezentata in Anexa nr.4 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
si un excedent bugetar de 1.795.126,03 lei

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Art.5. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
BANCIU LIOREAN GHEORGHE

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 28.01.2021

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :_9__ voturi ,,pentru ___-_,,împotrivă, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;