HOTARAREA NR. 9/2021 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2020 IN ANUL 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 9/2021
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR
DIN ANUL 2020 IN ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Având in vedere :
– Proiectul de hotarare nr. 2 /06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel in care propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 ;
– Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr.3/9 din 06.01.2021 prin care se propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 .
– Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/9 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/25 din 27.01.2021 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/26 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/27 din 27.01.2021 ;
In temeiul prevederilor art.58, alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile , ale art.129 alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.s si art.139, alin.3 lit.i , art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 in suma de 1.627,71 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare, urmand ca acesta sa fie utilizat,in cursul anului 2021 astfel :
– CAP. 51.01.03 – Autoritati executive
Art. 71.01.01 – Constructii – 100,00 mii lei
– CAP. 67.05.01 –Sport
Art. 58.04.03-Cheltuieli neeligibile -50,00 mii lei
– CAP. 67.50 – Cultura, recreere si religie
Art. 71.01.01 – Constructii – 400,00 mii lei
– CAP. 70.06 – Iluminat public
Art. 71.01.30 – alte active fixe (inclusiv reparatii capital)- 55,00 mii lei
– CAP. 84.03.01-Drumuri si poduri
Art. 71.01.30 – alte active fixe (inclusiv reparatii capital) – 1.022,71 mii lei
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier ;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2021

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de _9___voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ______-__voturi “contra” ; ___-___voturi “abţineri’ , votul fiind liber.