HOTARAREA Nr. 1/2021 PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TOMESTI

HOTARAREA Nr. 1/2021

PRIVIND MENTINEREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA TOMESTI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;

Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 57 /21.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti prin care propune mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022 precum si de referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/1 din 06.01.2021, privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022;

Luand in considerare raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Tomesti inregistrat sub nr. 4/1 din 06.01.2021 cu privire la mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022 , precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/1 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/2 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/3 din 27.01.2021 ;

In conformitate cu Adresa nr. 5458/42/18.12.2020 a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara prin care ne transmite ,,avizul conform” privind reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, pentru anul şcolar 2021-2022;

În temeiul prevederilor art.19, alin.(4), ale art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 , ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d si alin.6, lit.a, pct.1, precum şi art.45 din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările si modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se mentine reteaua scolara a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Tomesti, astfel:

Scoala primara Tomesti, unitate de invatamant cu personalitate juridica, cu nivel de scolarizare primar (cod PRI),cu sediul in comuna Tomesti, strada Principala , nr. 48 .

Art.2. Finantarea pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a procesului de invatamant se va face din fonduri alocate de la bugetul de stat si din alte surse, prin bugetul local, potrivit legii.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si potrivit Legii contenciosului administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

  • Scolii Primare Tomesti ,
  • Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara,
  • Primarului comunei Tomesti;
  • Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

CONTRASEMNEAZA,
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti la 28.01.2021

Notă : – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __9__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; __-__voturi “contra” ; __-__voturi “abţineri’ , votul fiind liber .