HOTĂRÂREA NR. 50 /2020 privind alegerea viceprimarului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


HOTĂRÂREA NR. 50 /2020
privind alegerea viceprimarului

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.53/12.11.2020,referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.49/12.11.2020 ,
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/43 din 01.07.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/142 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/143 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/144 din 18.11.2020 ;
Analizand procesul-verbal din care rezultă votul majorităţii consilierilor locali în funcţie privind alegerea viceprimarului;
În temeiul prevederilor art. 152 alin.1-3,6 , art.139 alin.1 ,art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Alege în funcţia de viceprimar al comunei Tomesti, pe domnul consilier local OPRISA SIMONEL-FLORIN.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Tomesti Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului localităţii, persoanei în cauză.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 19.11.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __5__voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; _3_voturi “contra” ; _1_voturi “abţineri’ , votul fiind secret .