HOTĂRÂREA NR. 49 / 2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


HOTĂRÂREA NR. 49 / 2020
PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
In baza proiectului de hotarare nr. 52/09.11.2020 initiat de primarul comunei Tomesti cu privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti
Analizand Încheierea civilă nr. 1096/CC/ 19.10.2020 a Judecătoriei Brad, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Tomesti, Ordinul Prefectului judetului Hunedoara nr. 641/23.10.2020, privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Tomesti , precum si Încheierea civilă nr. 1215CC/ 19.10.2020 a Judecătoriei Brad privind validarea mandatului urmatorului supleant la alegerile din data de 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al comunei Tomesti dl. Borza Traian – Partidul National Liberal ;
Având în vedere domeniile de activitate în care se constituie comisiile de specialitate, la nivelul Consiliului local al comunei Tomesti fiind organizate un număr de 3 comisii ;
În temeiul prevederilor art.124 ,art. 125,art. 126,art.134 alin.1 si art.196 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă organizarea următoarele comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei Tomesti, după cum urmează:

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert  – compusă din 3 membrii;

2. Comisia pentru activitati social-culturale, culte , munca si protectie sociala , invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport – compusă din 3 membri;

3. Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement  – compusă din 3 membrii

Art. 2 Alege membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului local, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Tomesti : Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara si Primarului comunei Tomesti .

PREŞEDINTE DE SEDINTA,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti ,11.11.2020