PROCES – VERBAL încheiat în şedinta de îndată a Consiliului local al comunei Tomesti din data de 11.11.2020,ora 12.00

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


PROCES – VERBAL
încheiat în şedinta de îndată a Consiliului local al comunei
Tomesti din data de 11.11.2020,ora 12.00

Şedinta de îndată a Consiliului local Tomesti a fost convocata prin Dispozitia nr.52 din 09.11.2020 si se desfasoara la sediul Primăriei comunei Tomesti.
La sedinţă sunt prezenti 6 consilieri locali din cei 9 consilieri in functie precum şi domnul Borza Traian,următorul supleant pe lista PNL,care urmează să depună jurământul pentru funcţia de consilier local.
Domnul consilier Petruse Florin-Ilie si d-na consilier Olar Tania care sunt infectati cu virusul SARS-COV 2 nu se pot prezenta la sediul Primariei comunei Tomesti, dar au fost comectati la sistemul on-line si participa la sedinta de la domiciliu, unde sunt carantinati.
Alături de domnii consilieri la sedinta participa de drept ,dl.primar şi dna. Secretar general –Giurgiu Sanda
Totodată, doamna Giurgiu Sanda, secretar al comunei Tomesti reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 228 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ şi anume :

„(1) Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa se abtina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fata de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obtine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte, care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte;
(2) In exercitarea functiei, consilierul local sau consilierul judetean aflat in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) are obligatia sa anunte la inceputul sedintei consiliului local, respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta si-a anuntat interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Fapta alesilor locali de a incalca prevederile alin. (1) si legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.”

Înainte de a intra în ordinea de zi, d-na secretar Giurgiu Sanda, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consultă consilierii dacă au luat cunoştiinţă de conţinutul procesului-verbal de la şedinţa anterioară .
Luând la cunoştiinţă şi nefiind obiecţiuni sau observaţii, supune votului deschis al consilierilor procesul verbal, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” .
În continuare , d-na Giurgiu Sanda, secretarul comunei, da cuvantul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL sa prezinte ordinea de zi

Dl. primar, prezintă următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Depunere juramant de catre dl. Borza Traian, consilier supleant ales la alegerile din 27.09.2020 pentru Consiliul local al comunei Tomesti al carui mandat a fost validat prin Incheierea nr. 1215/CC/2020 a Judecatoriei Brad .

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .
Initiat de primar .

3. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomesti in principalele domenii de activitate , precum si stabilirea componentei comisiilor de activitate.
Initiat de primar .

Şedinţa este condusă de către dl.Tamas Octavian-Tiberiu ,preşedintele de vârstă,care supune la vot proiectul ordinii de zi,acesta fiind aprobat cu votul celor 8 consilieri în funcţie.
La primul punct al ordinii de zi ,dna.secretar general citeşte încheierea civilă nr.1215/CC/2020 prin care este validat mandatul de consilier local al d-lui Borza Traian ..În continuare,d-nul Borza Traian depune jurământul prevăzut de lege,urmând să se alăture apoi lucrărilor acestei şedinţe de îndată.

Continuând lucrările şedinţei ,
La pct. 2 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul dlui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre şi celălalte materiale ce-l însoţesc , fiind urmat de dezbateri .
In continuare dl.Tamas Octavian-Tiberiu ,preşedintele de vârstă propune ca presedinte de sedinta pe dl. Borza Traian.
Nefiind alti înscrişi la cuvânt, d-nul. TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU , preşedintele de varsta, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr. 48.

La pct. 2 ,din ordinea de zi , se dă cuvântul d-lui primar VASIU ADRIAN VIOREL pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre , fiind urmat de dezbateri .
Se constată că prin proiectul de hotărâre,au fost propuse un număr de 3 comisii de specialitate,astfel:
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert – compusa din 3 membri,
comisia de specialitate pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor – compusa din 3 membri precum şi
comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protectie sociala,activitati sportive si de agrement – compusa din 3 membri.
Denumirea celor trei comisii este supusă la vot iar cei 9 consilieri locali prezenţi la şedinţă votează” pentru „.
În continuare,se propun membrii pentru Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert – compusa din 3 membri,
Dl.primar propune in comisia 1 sa faca parte
1. PAUL CRISTIAN-DUMITRU – presedinte
2. OLAR TANIA – secretar
3. PETRUSE FLORIN-ILIE – membru
In comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor propune sa faca parte :

1. TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU – presedinte
2. OPRISA SIMONEL FLORIN – secretar
3. BULZ TIBERIU – membru

Si din comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
1. BANCIU LIOREAN-GHEORGHE – presedinte
2. LEUCIAN MOGA SORIN ADRIAN – secretar
3. BORZA TRAIAN – membru

Propunerea este supusă la vot şi este aprobată de către cei 9 consilieri locali prezenţi la şedinţă.
Nefiind înscrişi la cuvânt, d-nul. BORZA TRAIAN, preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor proiectul de hotărâre, începând cu titlul hotărârii, urmând cu fiecare art. în parte, fiind aprobat cu 9 voturi „pentru” ,fiind adoptată hotărârea nr. 49.

Epuizându-se problemele de pe ordinea de zi d-nul. Borza Traian preşedintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind consilierilor pentru participare, după care urmează probleme diverse.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BORZA TRAIAN

SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA