ANUNT dezbatere publică asupra PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 01.03.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 5.04.2023, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 24 /01.03.2023
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere Referatul de aprobare al a Primarului comunei Tomesti nr. 3/29 din 01.03.2023, prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 , pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta;
In conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.6 alin.1 al Ordinului nr.132/2007 al Ministerului Administratiei si Internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii –cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor ,
In temeiul prevederilor art.129 alin.7 lit.h , 139 alin.1 si art.196 alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023 ,conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.

Art.3. Prezenta hotărare se comunica: – Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Iancu de Hunedoara” – Persoanei responsabile cu protectia civila din cadrul Primariei Tomesti

INITIATOR , AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/29 din 01.03.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR (PAAR) IN COMUNA TOMESTI PE ANUL 2023

Pentru a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situatii de urgenta s-a initiat un proiect de hotarare prin care se propune actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor (PAAR) in comuna Tomesti pe anul 2023.
In conformitate cu prevederile art. 4 alin.2 ale Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare , Consiliul local „ aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza “
Întocmirea şi actualitarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor este responsabilitatea ce revine tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul comunei Tomesti , măsurile, acţiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.
Scopurile sunt de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc.
Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, se propune actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Tomesti, datorită schimbărilor intervenite.
În baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ministerului Administratiei si Internelor nr.132/2007, a prevederilor Legii nr.307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, propun adoptarea Proiectului de Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Tomesti , în forma prezentată, ca fiind legal şi oportun.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4 /29 din 01.03.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARIRE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE
ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

Protecţie civilă reprezintă o activitate de interes public, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliul local şi primarul , propun d-lui primar , iniţierea Proiectului de Hotărâre pentru actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Tomesti .
Este necesara iniţierea acestui Proiect de hotărâre întrucât că nu au fost identificate toate riscurile potenţiale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale , precum şi faptul că au apărut modificări ale structurilor care asigură funcţii de sprijin.
Conform prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministerului Ministerului Administratiei si Internelor nr.132/2007, PAAR se actualizeaza la fiecare început de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decat cele analizate sau modificari in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.

INTOCMIT
REFERENT
CIOARA IOAN LAURENTIU


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot