ANUNT dezbatere publică asupra PROIECTULUI DE HOTARARE nr. 23/01.03.2023 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 01.03.2023 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 5.04.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 23/01.03.2023
PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Avand in vedere adresa Scolii Primare Tomesti nr.24 din 10.02.2023 , prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023 ;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr.3/28 din 01.03.2023 prin care propune aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023,
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 si 2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea Educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS NR. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Tinand cont de articolul unic, alin.1, 3 si 4 din Hotararea de Guvern nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a și lit. d, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. a , art. 139 alin. 3 lit. a și art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolii primare de pe raza comunei Tomesti un numar de 2 burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023, dupa cum urmeaza :
1 bursa sociale litera a –venituri sub 50% din venitul minim net ;
1 bursa sociala litera b – elevi aflati in intretinerea unui singur parinte
Art.2. Se aproba cuantumul burselor sociale pentru semestru II al anului scolar 2022-2023 , ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile scolilor primare de pe raza comunei Tomesti ,dupa cum urmeaza:
bursa sociala 200 lei/luna
Art.3. Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2023 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Art.4. Primarul comunei Tomesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata.
Art.6. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţulului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Scolii Primare Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
– Persoanelor interesate, prin afi

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/28 din 01.03.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

In conformitate cu prevederile art.82 alin.2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea educatiei nationale nr.1/2011 modificata si completata si a prevederilor art.3, art.4 din din Ordinul MECTS NR. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor  elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza adresei Scolii Primare Tomesti nr. 24 din 10.02.2023 prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023 , consideram necesara si oportuna promovarea unui proiect de hotarâre privind acordarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul I al anului scolar 2022-2023 ,unui numar de 2 burse scolare sociale dupa cum urmeaza :
1 bursa sociale litera a –venituri sub 50% din venitul minim net ;
1 bursa sociala litera b – elevi aflati in intretinerea unui singur parinte ;
Propun ca in semestrul II al anului scolar 2022-2023 bursele acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza scolile primare de pe raza comunei Tomesti sa fie in numar de 2, iar cuantumul acestora sa fie dupa cum urmeaza :
bursa sociala 200 lei/luna
Suma totala pentru aceste burse este cuprinsa in bugetul local pentru anul 2022 in capitolul 650203 aliniatul 5901- Burse .
Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/28 din 01.03.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
NUMARULUI DE BURSE SCOLARE SI CUANTUMUL ACESTORA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI SCOLAR 2022-2023

In conformitate cu prevederile art.82 alin.2 si ale art.105 alin.2 lit.”d” din Legea educatiei nationale nr.1/2011 modificata si completata si a prevederilor art.3, art.4 din Ordinul MECTS nr.5870.2021 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat precum si in baza adresei Scolii Primare Tomesti nr. 24 din 10.02.2022 prin care solicita aprobarea cuantumului unei burse sociale pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023, pentru elevii înscrisi în unitatile de învatamânt preuniversitar de stat de pe raza comunei Tomesti care îndeplinesc criteriile prevazute de lege , se acorda burse scolare pentru semestrul II anul scolar 2022-2023.
Având în vedere cele mai sus prezentate înaintam spre aprobare Consiliului
Local al comunei Tomesti promovarea unui proiect de hotarâre privind aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru semestrul II al anului scolar 2022-2023.

REFERENT
Valean Gabriela-Elena


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot