ANUNT Dezbatere publică asupra PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 01.03.2023 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI, PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 5.04.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE nr. 22/01.03.2023
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 3/27 din 01.03.2023 al primarului comunei Tomesti,dl. Vasiu Adrian-Viorel în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre nr. 22/01.03.2023;
– Prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– Prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.n) , alin. (8) lit. a) art. 139 alin. (3) lit.g) și art.196 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare și funcționare a capelei mortuare din localitatea Tomesti, proprietate publică a UAT Tomesti, conform Anexei 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește primarul comunei Tomesti, să desemneze, prin dispoziție, persoana responsabilă cu administrarea capelei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tomesti.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștiița cetățenilor de către secretarul general al comunei, prin afișare la sediul unitării și se comunică:
– Instituția Prefectului – Județul Hunedoara;
– Primarul comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti
– Compartimentului impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Tomesti.

INIȚIATOR AVIZAT,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

Anexa la PHCL nr. 22/1.03.2023

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A COMUNEI TOMESTI

Cap. I. Date generale
Art.1. Capela motuară, proprietatea UAT Tomesti , se află în localitatea Tomesti, la numărul administrativ 24.
Art.2. (1) Imobilul – capelă mortuară va fi folosita de toate cultele religioase deoarece pe raza comunei Tomesti trăiesc și conviețuiesc mai multe confesiuni religioas
(2) Cultele religioase trebuie să fie legal recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Condițiile de organizare și funcționare a capelei mortuare, se stabilesc în condițiile prezentului regulament.
Art 4. Capela mortuara se află în administrarea Primăriei Tomesti.
Art.5. Primăria Tomesti, prin dispoziția primarului, în baza acestui regulament, va desemna o persoană, din cadrul aparatului de specialitate, care va răspunde de administrarea capelei.

Cap. II. Administratorul capelei

Art.6. Administratorul capelei este persoana care deține cheile și are grija imobilului.
Art.7. Administratorul capelei permite accesul la servicii pe baza cererii solicitantului, conform modelului anexat prezentului regulament, cerere depusă la Primăria Tomesti și predarea cheii imobilului in baza unui proces verbal de predare-primire .
Art.8. Administratorul capelei este în drept să:
– verifice modul de respectare a prezentului regulament;
– să dispună măsuri pentru buna funcționare;
Art.9.(1). La terminarea serviciului funerar, administratorul preia cheia după ce în prealabil verifică împreună cu solicitantul modul în care a fost executată curățenia și să nu existe distrugeri materiale, in baza unui proces de predare -primire intre solicitant si administrator.
(2) .În cazul în care există distrugeri materiale se încheie un proces-verbal de constatare și solicitantul va fi obligat să înlocuiască sau să plătească contravaloarea daunei produse.
Art.10. Administratorul capelei va prezenta, anual, în luna februarie a fiecărui an, consiliului local un raport, raport care poate conține și propuneri de îmbunătățire a funcționării capelei.
Art.11. Administratorul capelei are în grijă inventarul capelei și răspunde de acesta.In cazul in care există distrugeri materiale care nu au fost remediate sau platite de catre solicitanti, acetea se vor remedia pe cheltuiala administratorului capelei.
Art.12. Administratorul capelei răspunde de aplicarea prezentului regulament.
Art.13. Administratorul capelei va urmării respectarea măsurilor PSI si va instrui în acest sens solicitantul.
Art.14. Autoritatea administratorului capelei se întinde și în exteriorul acesteia, în zona curții.

Cap. III Funcționarea capelei

Art.15. Închirierea capelei se face pe baza unei cereri adresate Primăriei comunei Tomesti.
Art.16.Taxă de închiriere este de 300 lei.
Art.17. La preluarea cheii, solicitantul trebuie să prezinte certificatul de deces și adeverința de înhumare.
Art.18. Programul de priveghere nu poate depășii ora 22.00 iarna( luna noiembrie-martie) si ora 24 ,00 pe perioada verii( luna aprilie-luna octombrie) . După această oră capela se închide de către deținătorul cheii.
Art.19. Decedații depuși în capelă vor fi obligatoriu îmbălsămați înainte de depunerea în capelă sau imediat după depunerea în capelă.
Art.20.(1) După efectuarea serviciului religios, înainte de predarea cheii, solicitantul va face curățenie în incinta capelei și în curtea acesteia și va preda capela în stare bună.
In cazul depunerii in capela a persoanelor care au suferit de boli contagioase se va face dovada dezinfectiei capelei cu solutii dezinfectate atestate prin prezentarea facturii aferente.
Art.21. Se interzice cu desăvârșire:
a) depunerea în capelă a decedaților fără acordul Primăriei comunei Tomesti.
b) depunerea în capelă a persoanelor decedate prin sinucidere, holeră, variolă, COVID-19 și alte boli contagioase cu capacul sicriului deschis, neimbalsamati;
c) depunerea în capelă a decedaților, care din diferite motive, emană miros de putrefacție;
d) fumatul în incinta capelei;
e) lăsarea, la părăsirea incintei, a unor surse aprinse, care pot declanșa incendii;
f) așezarea capacelor de sicrie și a crucilor la întâmplare, pe pereții din incinta capelei;
g) asezarea coroanelor și a jerbelor de flori pe lângă pereți; se acceptă doar o singură coroană așezată în fața catafalcului pe care se află sicriul;
h) comportamentul violent, fizic sau verbal, care să contravină bunelor moravuri în incinta capelei;
i) folosirea instrumentelor muzicale și practicare jocurilor de noroc;
j) degaradarea sau distrugerea voită a capalei sau a obiectelor din interiorul acesteia;
k) așezarea sicriului în alt loc decât catafalcul special amenajat în acest scop;
l) așezarea candelelor de priveghere sau a lumânărilor în alte locuri decât sfeșnicele special amenajate în acest scop;
m) afișarea, în interiorul sau exteriorul capelei, a unor înscripții sau simboluri, altele decât cele puse de Primăria comunei Tomesti;
n) modificarea amplasamentelor din interiorul capelei, precum și aducerea altor obiecte, decât cele existente;
o) apriderea de lumnânări în capelă, altele decât cele din sfeșnice, nici chiar în timpul slujbei;
p) orprirea/reglarea temperaturii în camera mortuară.
Art.22. Nerespectarea prevederilor art. 21 lit. a) – c) atrage după sine scoaterea imediată a persoanei decedate din capelă și sesizarea organelor de poliție/sanitare pentru sancționarea familiei;
Art.23. După aprobarea regulamentului acesta va fi adus la cunoștința publică prin afișare la Capela mortuară.
Art.24. Prezentul regulament poate fi modificat/completat doar cu aprobarea Consiliului local Tomesti, prin hotărâre.
Art.25. Pe ușa capelei va fi afișat numărul de telefon al persoanei de contact din cadrul Primăriei Tomesti

INIȚIATOR
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

CĂTRE,
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Subsemnatul (a) _________________________________________________ cu domiciliul în localitatea _________________________________, str. ___________________________, nr. _________, județul ______________________, indentificat prin BI/CI seria ____________ nr. _________________ eliberat de _________________________________, la data de ______________________, în calitate de aparținător al defunctului ________________________________________________, decedat la data de ____________________________ vă rog să aprobați depunerea cadavrului defunctului începând cu data de azi _______________________________, la Capela mortuară din loc. Tomesti , până la data înmormântării ___________________________ .

Declar că am luat la cunoștință următoarele:
1) să prezint administratorului certificatul de deces și adeverința de înhumare;
2) să respect regulamentul de organizare și funcționare a capelei mortuare;
3) să respect programul de priveghi;
4) să verific ca la plecarea din incintă ușa să fie închisă și să nu existe candele aprinse;
5) să predau spațiul în starea în care l-am primit (efectuarea curățeniei);
6) să restitui cheia persoanei din primărie de la care am primit-o.

Data: ___________________ Semnătura: ________


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 2/27 din 01.03.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

Subsemnatul Vasiu Adrian-Viorel , primar, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere:
– prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
Ca urmare a finalizării lucrărilor de construire a Capelei mortuare din localitatea Tomesti, pentru buna desfășurare a activităților în clădire este necesar și oportun a fi elaborat si aprobat un regulament de organizare și fucționare a capelei.
În acest sens am procedat la întocmirea unui proiect de hotărâre și a unui regulament de organizare și funcționare a capelei, care să fie supus aprobării consiliului local. Dispun secretarului general al comunei întocmirea raportului de specialitate și comunicarea proiectului comisiilor de specialitate pentru întocmirea avizului consultativ.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/27 din 1.03.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CAPELEI MORTUARE DIN LOCALITATEA TOMESTI,
PROPRIETATE PUBLICĂ A UAT TOMESTI

Având în vedere:
– proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Tomesti;
– prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
– prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus aprobării în consiliul local; solicitații trebuie să respecte anumite reguli de conduită pentru a se păstra în bune condiții clădirea, să poată fi folosită în timp îndelungat de toate confesiunile religioase recunoscute în România.

SECRETAR GENERAL,
GIURGIU SANDA


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot