PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 28.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 27.04.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 25 /28.03.2022
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/29 din 28.03.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă Documentaţia Tehnico – Economică pentru obiectivul de investiții „: „REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 21.889,70 lei fara TVA, respectiv 26.048,74 lei cu TVA inclus .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/29 din 28.03.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: : „REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Drumul vicinal din satul Leaut care face obiectul proiectului de hotarare are o lungime de150 m si asigura accesul locuitorilor spre gospodariile individuale si spre exploatatiile agricole din zona.
Pe lungimea sectorului de drum analizat , drumul existent are o latime de 1,5-1,8m , cu vegetatie pe marginea acestuia.
Este necesara defrisarea vegetatiei care a crescut pe marginea drumului, largirea drumului pana la 3 m prin sapatura de pamant, balastarea acestuia cu un strat de 15-20 cm balast, compactarea acestuia si pietruire cu piatra sparta de 10-15 cm, apoi compactarea acestuia .

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/29 din 28.03.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul: „REPARATII ULITA IN SATUL LEAUT” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Drumul vicinal din satul Leaut care face obiectul proiectului de hotarare are o lungime de150 m si asigura accesul locuitorilor spre gospodariile individuale si spre exploatatiile agricole din zona.
Pe lungimea sectorului de drum analizat , drumul existent are o latime de 1,5-1,8m , cu vegetatie pe marginea acestuia.
Este necesara defrisarea vegetatiei care a crescut pe marginea drumului, largirea drumului pana la 3 m prin sapatura de pamant, balastarea acestuia cu un strat de 15-20 cm balast, compactarea acestuia si pietruire cu piatra sparta de 10-15 cm, apoi compactarea acestuia .

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun initierea unui proiectul de hotarare.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 28.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 27.04.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 /28.03.2022
PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE ÎNSCRIERE A DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022 ŞI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI , JUDEŢUL HUNEDOARA;
In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosinta a terenurilor, a mijloacelor de productie agricola si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, oraselor si municipiilor organizeaza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hartie si in format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotarare a Guvernului, pe unitati administrativ-teritoriale si pe localitati componente ale acestora.
În temeiul dispoziţiilor:
O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare;
Hotararea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024;
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
Art.7 alin. 4 din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (1) si (2) lit.a şi art.139 alin.1 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2022 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti , conform anexei 1 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea datelor înscrise în Registrul agricol, conform anexei 2 care face parter integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se însărcinează Primarul comunei Tomesti prin Compartimentul Agricol, prin funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol.
Art.4 – Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,
Primarului comunei Tomesti ,
Compartimentului Agricol , prin afişare.

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


Anexa 1 la Proiect Hotărâre nr.22/2022

RAPORT DE ACTIVITATE TRIMESTRUL IV ANUL 2021

Compartimentul Agricol, functioneaza in subordinea directă a Primarului si a Secretarului general al Comunei Tomesti , judeţul Hunedoara .

I. COMPONENTA COMPARTIMENTULUI
Activitatea compartimentului este asigurata de un functionar public de executie:
consilier – JURJ LUCICA MARINELA

II. CADRUL LEGAL

Activitatea compartimentului este reglementată prin prevederile urmatoarelor acte normative:
O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu completările şi modificările ulterioare;
Art.7 alin.4 din Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare
a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
Hotararea de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 ;
Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta Guvernului 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale , modificata si completata;
Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificata si completata:
III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI

Având in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr 985/2019 5 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 reglementata prin Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare  a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; care la , art.7 alin 4 prevede ca:
“ Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme”

Principalele activitati desfasurate de functionarul din cadrul Compartimentului agricol constau în:
1. Ţinerea la zi a tuturor pozitiilor din registrele agricole, operatiune ce presupune inscrierea, completarea si centralizarea datelor dar si efectuarea operatiunilor de modificare a datelor si informatiilor, cu acordul scris al secretarului;
In acest sens, fiecare pozitie din registru are un numar de 6 file respectiv 12 pagini, continând un numar de 15 capitole si 17 subcapitole, care trebuie completate cu urmatoarele informatii:
– Capitolul I-componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica, nume, prenume, CNP, legaturi de rudenie-denumire-cod-mentiuni
– Capitolul II – subcap II a si b terenurile aflate in proprietatea gospodariei(arabil, pasuni, finete, vii, livezi, gradini familiale, paduri, drumuri si căi ferate,constructii, terenuri neproroductive,ape,balti) respectiv identitficarea pe parcele a terenurilor aflate in proprietatea gospodariei, pe fiecare an in parte;
– Capitolul III- modul de utilizare a suprafetelor agricole situate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IV –subcap. a,a1, b1, b2, c,-suprafata arabila situata pe raza localitatii- grupe de cultura si anume-cereale, leguminoase, radacinoase, plante textile, plante pentru industrializare, legume, plante de nutret, plante producerea de seminte respectiv suprafata cultivata in sere si solarii pe raza localitatii si suprafata cultivata cu legume in gradinile familiale pe raza localitatii , pe fiecare an in parte ;
– Capitolul V –subcap a,b,c,d – numarul pomilor razleti pe raza localitatii, suprafata plantatiilor pomicole si numarul pomilor pe raza localitatii, alte plantatii pomicole aflate in teren pe raza localitatii, vii, pepinere viticole si hameiste pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VI-suprafetele efectiv irigate in câmp, situate pe raza localitatii, pe culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VII –animale domestice si/sau animale salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii-situatia la inceputul semestrului-pe specii si categorii de animale, pe fiecare an in parte;
– Capitolul VIII – evolutia efectivelor de animale in cursul anului, aflate in proprietatea gospodariilor/exploatatiilor agricole fara personalitate juridica, cu domiciliu in localitate si /sau in proprietatea unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul IX –utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport cu tractiune mecanica si animala existente la inceputul anului, pe fiecare an in parte;
– Capitolul X – subcap. A,b – aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii, respectiv utilizarea ingrasamintelor chimice ( in echivalent substanta activa) la principalele culturi, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XI –constructii existente la inceputul anului pe raza localitatii –cladiri, adresa cladirii, zona suprafata construita desfasurata – metri patrati, tipul cladirii, anul terminarii, pe fiecare an in parte;
– Capitolul XII – Atestatele de producator si carnetele de comercializare eliberate/vizate-produsul pentru care se solicita atestatul, nr atestat /data eliberarii, vizarii semestriale, seria si numarul carnetului de comercializare , data eliberarii, nr. si data avizului consultativ ;
– Capitolul XIII – Mentiuni cu privire la sesizarile/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale inaintate notarilor publici-data decesului-date despre succesibili-nume si prenumele, adresa, localitate, strada, numar,numar/data inregistrarii,SNP/BN (societate profesionale notariala, birou notarial) catre care se transmite;
– Capitolul XIV – Inregistrari privind exercitarea dreptului de preemtiune-nr.data ofertei de vanzare –suprafata (ha)-numarul de carte funciara, aviz final al MADR /DADR-nr. data, adeverinta de vanzare libera, nr. data, comparator, nume si prenume, pretul(lei);
– Capitolul XV – A) Inregistrari privind contractele de arendare- nume si prenume arendas/arendator , nr. contract de arenda, data incheierii contractului de arenda, perioada de arendare, suprafata parcelei arendate, categoria de folosinta, nr bloc fizic, redeventa(lei);
B) Inregistrari privind contractele de concesiune, nume si prenume concedent/concesionar , numar contract de concesiune, data incheierii contractului de concesiune, perioade de concesiune, suprafata parcelei concesionate, categoria de folosinta, nr. bloc fizic.
– Capitolul XVI – Mentiuni speciale.

2. Furnizarea de date catre Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola Hunedoara-Deva sau altor institutii, daca este cazul;
3. Întocmirea si eliberea de atestate de producator si carnet de comercializare a produselor agricole
4. Eliberarea adeverintelor cu privire la datele inscrise in registrele agricole sau cu privire la alte date existente in baza de date a serviciului;
5. Înregistrarea contractelor de arendare si a actelor aditionale incheiate intre arendatori si arendasi,
6. Înregistrarea contractelor de concesiune si a actelor aditionale , incheiate intre concedent si concesionar pentru bunurile agricole aflate pe raza Comunei Tomesti ;
7. Efectuarea de activitati in afara biroului (munca de teren) ceea ce consta in verificarea gospodariilor populatiei sau a societatilor comerciale detinatoare de terenuri agricole sau crescatoare de animale ( din categoriile bovine,ovine,porcine, cabaline,familii de albine),
8. Efectuarea de activitati privind relatii cu publicul, consiliere, acordare de sprijin celor care se adreseaza cu diferite probleme agricole,
9. Colaborarea cu celelalte servicii ale primariei in rezolvarea numeroaselor probleme curente si colaborarea cu diferite institutii ( Directia de Statistaca, Oficiul de Cadastru, Directia Agricole, APIA Institutia Prefectului judetului Hunedoara ,Serviciu finante publice locale, Serviciu Comunitar Local de Evidenta a Populatiei, etc) in limita competentei stabilite de conducerea Primariei Tomesti ,
10. Întocmirea de referate pentru sedintele de Consiliu Local Tomesti ;
11. Predarea anuala a documentelor create de Compartimentul Agricol, la arhiva, aceasta activitate presupune arhivarea dosarelor create in conformitate cu Legea nr. 16/1996, a Arhivelor nationale.

Secretarul general al uat-ului coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localitatii.

Ori de cite ori intervin modificari in registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinta a acestora , la cladiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri detinute in proprietate ori in folosinta, dupa caz, de natura sa conduca la modificarea oricaror impozite si taxe locale functionarii publici cu atributii privind completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrele agricole, au obligatia de a comunica aceste modificari functionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, in termen de 3 zile lucratoare de la data modificarii.

IV. ACTIVITATI DESFASURATE IN TRIMESTRUL I ANUL 2022

In trimestrul I anul 2022, activitatea functionarului din cadrul compartimentului agricol a fost axata pe semnarea si completarea anuala a registrelor agricole in conditiile impuse de prevederile legale in vigoare, culegerea datelor necesare tinerii la zi si centralizarea datelor din registrele agricole si solutionarea tuturor petitiilor, cererilor si inscrisurilor inregistrate in cadrul compartimentului.

Functionarul din cadrul compartimentului a avut in trimestrul I anul 2022, in gestiune un numar de 724 pozitii in registrul agricol, din care 366 pozitii ale gospodariilor cu domiciliu in localitate, 358 pozitii ale persoanelor cu domiciliu in alte localitati si 34 pozitii ale persoanelor juridice, care necesita operatiuni de tinere la zi si centralizare a datelor din registrul agricol.
La data de 31.03.2022 , stadiul inscrierii datelor in registrul agricol este urmatorul:
TIP I – Persoane fizice cu domiciliul in comuna Tomesti -366 pozitii- 7 volume ;
TIP II – Persoane fizice cu domiciliul in alta localitate -358 pozitii- 8 volume ;
TIP III –Persoane juridice cu sediul in localitate – 26 pozitii – 1 volum
TIPIV –Persoane juridice cu sediul in alta localitate – 8 pozitii – 1 volum
Suprafata totala teren: 5.981 ha din care :
1.666 ha teren agricol din care :
– 552 ha arabil din care
616 ha pasuni naturale
492 ha fanete naturale
6 ha livezi de pom
4.315 ha teren neagricol din care :
– 3.837 ha padure si alte terenuri cu vegetatie forestiera
– 75 ha drumuri
– 90 ha constructii
– 288 ha terenuri degradate si neproductive
– 25 ha ape si balti
6. Animale :
– bovine– 52 cap
– ovine – 2225 cap
– caprine -193 cap
– porcine – 164 cap
– pasari – 1972 cap
– cabaline – 19 cap
– familii de albine – 463 fam.
– iepuri de carne – 153 cap.

In trimestrul I anul 2022

– au fost efectuate un numar de 35 operatiuni privind modificarea registrului agricol .
– au fost intocmite un numar de 1 atestate de producator si 1 de carnete de comercializare a produselor agricole, aceasta activitate presupunand intocmirea unei documentatii specifice si deplasarea in teren, pentru verificarea existentei in gospodarii a produsilor si produselor destinate comercializarii in piete .
– au fost eliberate 298 adeverinţe în conformitate cu datele înscrise în Registrele Agricole.

Luand in considerare toate cele propuse prin proiectul de hotarare , va rog domnilor consilieri sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa .

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


Anexa nr. 2 la Proiect Hotărâre nr. 22/2022

PROGRAM DE MĂSURI
pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol

Nr. crt. Denumirea activităţii Termen de îndeplinire Persoane responsabile
1 Se va efectua afişajul şi înştiinţarea populaţiei cu privire la procedura şi termenele de înregistrare în registrele agricole şi în acelaşi timp se va continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată de capii gospodăriilor şi de către reprezentanţii legali ai unităţilor cu personalitate juridică. permanent JURJ LUCICA MARINELA
2 Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloace de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă după caz de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de Codul Fiscal .
Funcţionarii publici cu atribuţii privind completare şi ţinerea la zi a datelor din registrul agricol au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort al aparatului de specialitate al Primarului în termen de trei zile lucrătoare de la data modificării.
Datele instrumentate la nivelul oricăror compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi care fac obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens în termen de trei zile lucrătoare de la data înregistrării lor prin grija conducătorului compartimentului respectiv. permanent JURJ LUCICA MARINELA
3 Orice modificare în registrul agricol se va face numai cu avizul scris al secretarului general al comunei Tomesti permanent JURJ LUCICA MARINELA
4 Prin rotaţie, o zi pe săptămână, funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol va efectua verificări în teren privind declaraţiile înregistrate. permanent JURJ LUCICA MARINELA
5 Vor fi aplicate sancţiunile prevăzute de lege în cazurile în care cu ocazia verificărilor efectuate de către , funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol se constată declararea de date neconforme cu realitatea,nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol permanent Primarul Comunei Tomesti

INITIATOR ,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/26 din 28.03.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

Având in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 reglementata prin Ordinul nr.25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 care la , art.7 alin 4 prevede ca :
“ Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme”
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale, şi anume: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică; terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folosinţă; terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor suprafeţe agricole; modul de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv: suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere, solare şi alte spaţii protejate, suprafaţa utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localităţii şi suprafaţa cultivată cu legume şi cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp; animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea entităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii;utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi; clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii; atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate; menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici; înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune; înregistrări privind contractele de arendare; înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere; alte menţiuni.
Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecţie socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar, servicii publice de interes local şi altele asemenea. Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi:eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deţinerea parcelelor agricole, a animalelor şi a păsărilor; eliberarea/vizarea atestatelor de producător şi eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse; Înscrierea datelor în registrul agricol, în forma în care acesta este organizat, completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrul agricol respectiv se fac la nivelul fiecărei localităţi de către persoanele cărora le revine, prin dispoziţie a primarului respectiv, această atribuţie. Secretarul localităţii coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localităţii.
Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi.
Drept pentru care supun dezbaterii şi adoptării de către Consiliul local al comunei Tomesti proiectul de hotărâre inițiat în acest sens.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
COMPARTIMENTUL AGRICOL
Nr.4/26 din 28.032022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Având in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr 985/2019 privind registrul agricol pe anii 2020-2024 reglementata prin Ordinul nr.25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 care la , art.7 alin 4 prevede ca :  “ Trimestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi, inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme”
Inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica se face pe baza declaratiei date de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, care dispune de capacitate deplina de exercitiu, dupa cum urmeaza:
a) prin vizitarea persoanelor fizice de catre persoanele imputernicite cu completarea registrului agricol;
b) la primarie, in cazul in care un reprezentant major al persoanei fizice se prezinta din propria initiativa sau pentru rezolvarea altor probleme;
c) pe baza declaratiei trimise prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligatia de a fi inregistrata in registrul agricol;
d) pe baza unei procuri notariale date de capul gospodariei;
e) prin invitarea la primarie a persoanelor fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol.
Inscrierea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii. In cazul in care nu exista documente, inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si a schimbarii categoriei de folosinta se poate face pe baza declaratiei date sub semnatura capului gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, sub sanctiunea nulitatii. Aceste declaratii pot fi date, potrivit optiunii persoanei fizice obligate sa declare in registrul agricol, dupa cum urmeaza:
a) in fata secretarului localitatii;
b) in fata notarului public;
c) la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.

La data de 31.03.2022 , stadiul inscrierii datelor in registrul agricol este urmatorul:
TIP I – Persoane fizice cu domiciliul in comuna Tomesti -366 pozitii- 7 volume ;
TIP II – Persoane fizice cu domiciliul in alta localitate -358 pozitii- 8 volume ;
TIP III –Persoane juridice cu sediul in localitate – 26 pozitii – 1 volum
TIPIV –Persoane juridice cu sediul in alta localitate – 8 pozitii – 1 volum
Suprafata totala teren: 5.981 ha din care :
1.666 ha teren agricol din care :
– 552 ha arabil din care
616 ha pasuni naturale
492 ha fanete naturale
6 ha livezi de pom
4.315 ha teren neagricol din care :
– 3.837 ha padure si alte terenuri cu vegetatie forestiera
– 75 ha drumuri
– 90 ha constructii
– 288 ha terenuri degradate si neproductive
– 25 ha ape si balti
6. Animale :
– bovine– 52 cap
– ovine – 2225 cap
– caprine -193 cap
– porcine – 164 cap
– pasari – 1972 cap
– cabaline – 19 cap
– familii de albine – 463 fam.
– iepuri de carne – 153 cap.

In trimestrul I anul 2022

– au fost efectuate un numar de 35 operatiuni privind modificarea registrului agricol .
– au fost intocmite un numar de 1 atestate de producator si 1 de carnete de comercializare a produselor agricole, aceasta activitate presupunand intocmirea unei documentatii specifice si deplasarea in teren, pentru verificarea existentei in gospodarii a produsilor si produselor destinate comercializarii in piete .
– au fost eliberate 298 adeverinţe în conformitate cu datele înscrise în Registrele Agricole.

Având în vedere cele expuse , propunem Consiliului Local al Comunei Tomesti spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
Programul de măsuri pentru eficientizarea activitaţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol este prezentat în Anexa nr.2 .

ÎNTOCMIT ,
Jurj Lucica Mariela


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la
cunoştinţă că azi, 28.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data
de 27.04.2022, ora 10 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna,
sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.21 DIN 28.03.2022
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
-Referatul de aprobare nr. 3/25 din 28.03.2022 a primarului comunei Tomesti, cu privire la aprobarea si indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2023;
Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 5,1 % comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finaţelor Publice precum si in comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 17/14.01.2022 ,conform căreia rata inflației pentru anul 2021 este 5,1 %;
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 si art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.5 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.139, alin.3, lit.c si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1). Pentru anul fiscal 2023, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 5,1 % faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2022, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomesti nr.27/2021 .
(2) Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1 %
Art.2. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2023.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Se aduce la cunoştiiţa publică prin afişare

INIŢIATOR :
AVIZAT
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/25 din 28.03.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

Tinand cont de comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 17 din 14 ianuarie 2022,conform căreia rata inflației pentru anul 2021 este 5,1 % , în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2021 comunicată de Institutul Național de Statistică,propun ca începând cu anul 2023, nivelului impozitelor și taxelor locale cât să fie indexate cu rata inflației de 5,1 % față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2021 , din următoarele considerente:

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Având în vedere cele precizate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Tomesti judeţul Hunedoara, proiectul de hotărâre în forma aprezentată.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/25 din 28.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2023

Tinand cont de referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de domnul primar Vasiu Adrian-Viorel, privind indexarea impozitelor și taxelor locale , pe anul 2023
Luând în considerare:
– comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 17/14 ianuarie 2022,conform căreia rata inflației pentru anul 2021 este 5,1 %;
– impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Tomesti aprobate prin Hotărârea Consiliului local Tomesti nr. 27/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale ale comunei Tomesti, pe anul 2022
In vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2021 comunicată de Institutul Național de Statistică, propun ca începând cu anul 2023, nivelului impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 5,1% față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2021, din următoarele considerente:
În conformitate cu prevederile articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publicelocale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelorreprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).
Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale ale comunei Tomesti pe anul 2023, în forma prezentată de domnul primar.

RESPONSABIL FINANCIAR
Birtoc Tudor Andrei

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUALA IN SATUL TOMESTI“

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 09.03.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: “CONSTRUIRE CAPELA MORTUALA IN SATUL TOMESTI“

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 19/09.03.2022
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
“CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA“IN SATUL TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/23 din 09.03.2022 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara“ in satul Tomesti;
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aprobă realizarea investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “satul Tomesti conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 367.859,25 lei fara TVA, respectiv 437.752,51 cu TVA inclus din care C+M 356.280,25 lei fara TVA si 423.973,50 lei cu TVA.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/23 din 09.03.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
“CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA“IN SATUL TOMESTI

Proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “ in satul Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Prezenta documentatie prezinta construirea unei capele mortuare in satul Tomesti, pe terenul situat in satul Tomesti, nr. 42 proprietatea comunei Tomesti, conform CF 60784., nr. cad. 60784 in suprafata de 887 mp.
Cladirea propusa va avea :
terasa acoperita 36 mp
sala 20,45 mp,
grup sanitar 4,35 mp
oficiu 7,35 mp
capela 41,50 mp.
Alimentarea cu apa se va realiza de la put, canalizarea menajera se va racorda la o fosa septica, alimentarea cu caldura se va realiza cu instalatii de climatizare si apa calda de la un boiler electric.
In curtea capelei mortuare se va amenaja o parcare de 5 locuri , trotuar din drumul judetean pana la accesul in capela si alei betonate .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/23 din 09.03.2022

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII:
“CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA“IN SATUL TOMESTI

Proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Construire capela mortuara “ in satul Tomesti este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Prezenta documentatie prezinta construirea unei capele mortuale in satul Tomesti, pe terenul situat in satul Tomesti, nr. 42 proprietatea comunei Tomesti, conform CF 60784., nr. cad. 60784 in suprafata de 887 mp.
Cladirea propusa va avea :
terasa acoperita 36 mp
sala 20,45 mp,
grup sanitar 4,35 mp
oficiu 7,35 mp
capela 41,50 mp.
Alimentarea cu apa se va realiza de la put, canalizarea menajera se va racorda la o fosa septica, alimentarea cu caldura se va realiza cu instalatii de climatizare si apa calda de la un boiler electric.
In curtea capelei mortuale se va amenaja o parcare de 5 locuri , trotuar din drumul judetean pana la accesul in capela si alei betonate .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 18.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNATOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 DIN 18.02.2022
PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ,
Având în vedere;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel nr. 3/21din 18.02.2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti in baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
– In baza raportului compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii nr. 4/21 din 18.02.2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti in baza studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti , judetul Hunedoara
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; Legii 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata; Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice cu modificările si completarile ulterioare ;
In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin.(1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007;
Conform art. 129 alin.2, lit.d, alin.3, lit.c, lit.e, alin.6, lit.a, lit.b, alin.7, lit n coroborat cu art. 139 alin.3, art.196,alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1.Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, judetul Hunedoara .
Art.2.Se aproba Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public al comunei Tomesti, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare .
Art.3. Se aproba modelul contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Tomesti , având ca obiect activitatea de întretinere si reparatii rețele de iluminat public,
conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aproba durata delegarii de gestiune pentru o perioada 10 ani
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.
– A.N.R.S.C. – Agentia teritoriala Deva
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
– Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii din cadrul Primariei Tomesti

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA

Anexă la P. H.C.L. nr. _17__/18.02.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

CAPITOLUL I
DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesității și oportunității în ce privește modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru următoarele activități pe teritoriul U.A.T Comuna TOMESTI:
1 întreținerea sistemului de iluminat public;
2 iluminat arhitectural;
3 iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv).
Întreținerea sistemului de iluminat public cuprinde întreținerea iluminatului căilor de circulație rutieră și pietonală. Iluminatul arhitectural cuprinde întreținerea echipamentelor actuale pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din comuna Tomesti. Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă cu materiale din stocul comunei Tomesti și asigurarea energiei electrice cu ocazia sărbătorilor și/sau evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de comuna Tomesti. Cu ocazia acestor evenimente și sărbători va fi asigurat și personal operativ de intervenție.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE
Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public are drept scop:
– Dimensionarea tehnică și umană a viitorului operator al serviciului de iluminat public;
– Dimensionarea parametrilor de performanță și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ.

1.3 PREZENTAREA COMUNEI TOMESTI
Comuna Tomesti este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Comuna Tomesti are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Administrația publică a comunei Tomesti se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit.
Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul sunt Consiliul local al comunei Tomesti, ca autoritate deliberativă și Primarul comunei Tomesti ca autoritate executivă, organe alese conform legii.
Consiliul local și primarul funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.
Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului și servicii subordonate.
Primarul duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local prin intermediul aparatului de specialitate,gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează. Autoritățile administrației publice locale ale comunei Tomesti au dreptul și capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

1.4 ANALIZA LEGISLAȚIEI
În prezent activitatea de întreținere a serviciului de iluminat public din România se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare:
Legea nr. 123 /2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 – Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Definiție : Serviciile comunitare de utilități publice (serviciile de utilități publice), sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivității locale cu privire la :
‐ Alimentarea cu apă;
‐ Canalizarea și epurarea apelor uzate;
‐ Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
‐ Producerea, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat,
‐ Salubrizarea localităților;
‐ Iluminatul public;
‐ Administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;
‐ Transportul public local.
Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt : autoritățile administrației publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice, operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, A.N.R.S.C..
Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului cu un impact asupra mediului și la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.
Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități publice și reglementează activitatea în domeniu serviciilor comunitare de utilități publice.
Legea nr. 230 /2006 – Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public și se aplică serviciului de iluminat public a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de iluminat public. Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărime și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat public este reglementată de Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

CAPITOLUL 2
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

2.1. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.
În înțelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundați, stâlpi, instalații
de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.

2.2 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public se organizează și funcționează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.
Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume :
– ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
– creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
– punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
– susținerea și stimularea dezvoltării economice-sociale a localităților;
– funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitatea și eficiența economică a infrastructurii aferente serviciului;
Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților
administrației publice locale.
Potrivit legii – Legea nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale sau a asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz. În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum și exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public, în condițiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autoritățile administrației publice locale și în baza licenței eliberate de autoritatea competentă.

2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care își desfășoară activitatea în baza licenței eliberate în condițiile legii de A.N.R.S.C.
Operatorii licențiați să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii și pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurențe pe piața serviciilor comunitare de utilități publice.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații :
– să gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
– să promoveze dezvoltarea,modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
– să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
– să asigure respectarea indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;
– să furnizeze autorităților administrației publice locale și A. N.R.S.C informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;
– să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de norme le legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;
– să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați.

CAPITOLUL 3
ORGANIZAREA SISTEMULUI
ACTUAL DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA TOMESTI

În momentul de față serviciul de iluminat public din comuna TOMESTI este realizat de către o firmă specializată în domeniu. Serviciile de întreținere și reparare sunt necesare pentru următoarele echipamente de pe raza comunei TOMESTI: 388 bucăți corp iluminat stradal complet echipat cu puterea de 30 W , cu tijă, lămpi cu led. Comuna TOMESTI are pe teritoriul său stâlpi proprietate ENEL SA și proprietate a, precum și lămpi proprietate a Comunei TOMESTI. Menționăm că iluminatul public este contorizat și distribuit din punctele trafo aparținând Electrica SA.

CAPITOLUL 4
ANALIZA ȘI SELECȚIA ALTERNATIVELOR

4.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC
Utilizarea serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.
Beneficiarii ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale competente.

4.2 ACȚIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL
Consiliul Local al comunei TOMESTI poate decide cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public. În acest sens, Consiliul Local al comunei TOMESTI adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.
Organizarea serviciului de iluminat public din comuna TOMESTI trebuie să se organizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 – Legea serviciului de iluminat public și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în scopul asigurării unui serviciu de iluminat public care să fie organizat și să funcționeze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate. În scopul satisfacerii nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici din comuna TOMESTI.

4.3 FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public și anume activitatea de întreținere iluminat stradal-rutier, iluminatul stradalpietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv.
Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :
‐ Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislație UE;
‐ Necesitatea asigurării unor servicii publice de calitate;
‐ Necesitatea modernizării sistemului de gestionare a serviciului;
‐ Oportunitatea modalității de gestiune constă în asigurarea serviciilor publice de iluminat public în condițiile de calitate, economie eficientă și rentabilitate.
În prezent, aceste servicii nu se asigură cu mijloace performante și suficiente raportat la cerințele raportat la cerințele contractuale ale operatorului și posibilitățile financiare ale comunei TOMESTI.
Argumentele care au stat la baza stabilirii modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public sunt următoarele :
‐ prin aplicarea achiziției directe se va putea obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim între prețul (mic) prestației și calitatea (ridicată) a serviciilor;
‐ asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și UE.
Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în comuna TOMESTI este gestiunea delegată prin contract de achiziție publică de servicii.
Conform Legii nr.51/2006, republicată , modificată și completată, gestiunea indirectă sau delegată ,,este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul autorităților administrativ-teritoriale sau ,după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiune sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.
În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași :
‐ Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public;
‐ Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;
‐ Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de iluminat public;
‐ Întocmirea și aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de iluminat public întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de iluminat public;
‐ Atribuirea și semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului;
‐ Operatorii își desfășoară activitatea numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C, prestarea activităților specifice serviciului de iluminat public fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă;
‐ Durata recomandată a delegării minim 4 ani.
Încetarea contractului se face în următoarele situațiile :
– în cazul în care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;
– la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;
– în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina operatorului-prestator;
– în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator-prestator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
– în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către achizitor, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
– în cazul în care Operatorul nu deține autorizațiile legale sau când acestea sunt retrase, în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor părți, în scris.
Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe :
‐ Caietele de sarcini ale serviciului, Regulamentul serviciului de iluminat public;
‐ Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a comunei TOMESTI;
‐ Proces verbal de predare-primire a bunurilor prevăzute în inventar;
‐ Oferta operatorului.

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Tomesti se va face conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor de comunitare de utilități, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
Achiziția directă o propunem din următoarele considerente :
– este cea mai transparentă și rapidă modalitate de atribuire a contractului;
– asigură o participare a mai multor ofertanți, ceea ce conduce la o creștere a calității serviciilor ofertate în condiții cât mai avantajoase.

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ANEXA 2 P.H.C.L nr. 17 /18.02.2022

CONTRACT NR. _______ / __________ PENTRU DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINATULUI PUBLIC

I. Părţile contractante:

Art.1.- COMUNA TOMESTI , cu sediul in localitatea Tomesti nr. 50 , judetul Hunedoara avand cod fiscal 4321505
——————-, avand cont de trezorerie ………………………………………., deschis la Trezoreria Brad , reprezentata prin D-l. Vasiu Adrain-Viorel , avand functia de Primar al Comunei Tomesti , in calitate de Beneficiar,
Şi

S.C.____________________________________C.U.I.______________cu sediul principal
în_________________str._____________nr.____bl.__sc.__et.__ap.____judet/sector_______
_reprezentata prin __________________având functia de___________________ în calitate de
operator-prestator de servicii(executant), la data de______________________________, la sediul
beneficiarului, în baza H.C.L. nr._________din________________, s-a încheiat prezentul contract
de prestării servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public în comuna Tomesti.

II. Obiectul contractului:
Art.2.-Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii a sistemului
de iluminat public, constând în activităţile de verificare, reparaţii necesare şi asigurarea funcţionării continue, astfel încât sistemul de iluminat public să corespundă exigenţelor impuse.

Art.3.-Obiectivele beneficiarului sunt:
a) orientarea serviciilor publice către utilizatori;
b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene în domeniu;
c) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale, potrivit necesităţilor stabilite în mod democratic;
d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante şi după caz, a unor echipamente specializate;
e) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public în funcţiune, si al
extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;
f) asigurarea la nivelul localităţilor a iluminatului cailor de circulaţie si a iluminatului pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
g) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi festiv,
h) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori si atractiv pentru investitori;
i) promovarea de soluţii tehnice si tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea formelor de gestiune delegată;
k) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate si instituirea de mecanisme
de corecţie adecvate;
l) promovarea metodelor moderne de management;
m) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a
personalului ce lucrează în domeniu.

În derularea contractului de prestări servicii de întreţinere, prestatorul va utiliza bunurile preluate,
în conformitate cu lista de inventar a componentelor sistemului de iluminat public pusă la
dispoziţie de beneficiar.
III. Dispoziţii generale
Art.4. Contractul de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a iluminatului public are ca anexe
obligatorii următoarele:
a) caietul de sarcini;
b) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată, aferente sistemului de
iluminat public;
c) procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului;
d) regulamentul serviciului de iluminat public;
e) oferta tehnico-economică.

Art.5.(1) Beneficiarul va urmări, controla si supraveghea:
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorul prestator de servicii publice de întreţinere a iluminatului public;
b) calitatea si eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţa
c) modul de menţinere în funcţiune şi întreţinere a sistemului de iluminat public;

Art.6. Pe durata contractului părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate, să nu întreprindă nici un act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte părţi, să se informeze reciproc şi să coopereze în vederea executării obligaţiilor asumate.

IV.Termenul:
Art.7. Durata contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat
public se stabileşte pe o perioadă de 5 an şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

Art.8. Contractul va putea fi prelungit cu acordul ambelor părţi.

V. Preţul şi plata:
Art.9. Preţul prestaţiilor este regăsit în oferta de preţ, anexă la prezentul contract.
Art.10.(1). Plata se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare prezentării documentelor
justificative şi a facturilor reprezentând contravaloarea prestaţiilor efectuate în luna precedentă.
(2) Acceptarea la plată a prestaţiei lunare, este condiţionată de prezentarea de către prestator a
situaţiei de lucrări, confirmată de agentul constatator al beneficiarului.

Art.11.Pentru întârzierea mai mare de 30 de zile de la data scadenţei facturii, beneficiarul va plăti
o penalitate ce va reprezenta procentul prevăzut de actele normative în vigoare privitoare la plata
cu întârziere a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.

VI. Drepturile părţilor:
Art.12. Drepturile executantului :
1) În scopul executării contractului, executantul are dreptul să intervină în mod direct, pe riscul şi
pe răspunderea sa, asupra bunurilor care alcătuiesc sistemul de iluminat public al comunei Tomesti;
2) Să încaseze contravaloarea lucrărilor şi serviciilor prestate.
Art.13. Drepturile beneficiarului:
1) Să coordoneze lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuire a componentelor sistemului de iluminat public;
2) Să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciului de iluminat public;
3) Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile prestate, precum şi modul în care este satisfăcut
interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă
a executantului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini;
4) Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de prestări servicii din motive excepţionale legate de interesul public local;
5) Să rezilieze contractul în cazul în care prestatorul nu-si respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

VII. Obligaţiile părţilor:

Art.14.Operatorul-prestator(executantul) are următoarele obligaţii:
(1) Să obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţa.
(2) Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar în caietul de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă angajaţi.
(3) Să furnizeze beneficiarului şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionarii sistemului de iluminat public în conformitate cu clauzele contractului şi cu prevederile legale în vigoare.
(4) Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.
(5) Să preia de la beneficiar pe baza de proces verbal de predare-preluare bunurile care constituie sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia,
conform parametrilor stabiliţi.
(6) Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului, prin încheierea unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi;
(7) Să presteze serviciile întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţa.
(8) Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a funcţionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(9) Să răspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor cantitative şi calitative ale sistemului de luminat public.
(10) Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fără acordul scris al beneficiarului.
(11) Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum si reparaţiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini şi a prevederilor contractuale.
(12) Prestatorul va lua toate masurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre întreţinere, la încheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel puţin egali cu cei existenţi la data intrării în vigoare a contractului.
(13 -Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotări, pe care să le supună spre aprobare
beneficiarului.
(14) Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestări servicii de întreţinere.
(15) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
(16) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a
muncii.
(17) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)
(18) La încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
(19) În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existentei unei cauze
de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt
beneficiarului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii de
întreţinere a sistemului de iluminat public.
(20) Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului
contractat.

Art.15.Obligaţiile beneficiarului sunt:
(1) Să verifice periodic următoarele:
a) serviciile de menţinere în funcţiune, reparaţii şi întreţinere a iluminatului public furnizate/prestate şi nivelul de calitate al acestora;
b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora.
(2) Să predea operatorului-prestator la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
(3) Să notifice parţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;
(4) Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decur din calitatea sa de proprietar cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator prin contract.
(5) Să ia toate masurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel încât capacitatea de arealiza serviciile de iluminat public să rămână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
(6) Să nu tulbure operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract.
(7) Să nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
(8) Să notifice operatorului-prestator apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

VIII. Încetarea contractului
Art.16 (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungita după expirarea termenului;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
c) în cazul în care interesul public local o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar,
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere de plin drept, cu plata unei despăgubiri de către partea în culpă;
f) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
g) operatorul-prestator a cesionat drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al beneficiarului;
h) cu acordul ambelor părţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului bunurile ce au fost predate prestatorului se vor înapoia beneficiarului, în stare bună de funcţionare, fiind considerat că operatorul prestator le-a primit în stare bună.
(3) În caz de reziliere a contractului, fără culpa prestatorului, beneficiarul va plăti acestuia contravaloarea tuturor prestaţiilor efectuate până la aceea dată, pe baza devizelor de lucrări/sau a
altor documente justificative.

IX. Forţa majoră
Art.17.(1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată s-o notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acesteia.
(3) Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

X. Răspunderea contractuală
Art.18.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de prestări servicii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

XI. Litigii
Art.19. Parţile contractante se angajează să rezolve orice litigiu ce rezultă din prezentul contract pe cale amiabilă şi să nu se adreseze justiţiei fără a fi încercat în prealabil o conciliere directă.
Art.20. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de prestări servicii, care
nu s-au putut rezolva pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor comerciale de la sediul
beneficiarului.

XII. Dispoziţii finale
Art.21. (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
(2) Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă
voinţa părţilor.
(3) Limba care guvernează contractul este limba română.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost întocmit 2 exemplare originale, azi_________________________ câte unul pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR PRESTATOR (EXECUTANT)
COMUNA TOMESTI

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

Control financiar preventive,
Indries Damian-Iulian

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
NR. 3/21 din 18.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL
COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.c), lit.e), alin.(6), lit.a), lit.b),alin.7, lit n) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte , in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, având atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei. Consiliul local hotărăşte darea în administrare a serviciilor publice de interes local.
In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin.(1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliului local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiuniidelegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza
licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Serviciul de iluminat public are character obligatoriu, se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public, aceasta putându-se realiza prin achiziţie directă conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice, actualizată.
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 136 alin.(8), lit.a) din OU 57/2019 privind
Codul administrativ, considerăm că se poate promova proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Tomesti, judetul Hunedoara.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
COMUNA TOMESTI
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA
NR. 4/21 din 18.02.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DELEGARII GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI IN BAZA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

In baza prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 8 alin. (1) și ale prevederile art. 29, alin. (8) lit. b) si alin. (9) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 9, art. 10 lit.”f”, art. 17 alin.(2), art. 20, art. 22 alin.(2) şi (5), art. 23 alin.(1) Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată, ale prevederilor Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul nr. 86/2007, ale prevederilor Ordinului nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public, vă aduc la cunoștință că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.
Potrivit Legii nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată.
Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliului local.
În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.
În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii.
Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă.
Serviciul de iluminat public are caracter obligatoriu, astfel incat se impune demararea procedurii de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public, aceasta putându-se realiza prin achiziţie directă conform prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian -Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA CONTRACTULUI DE FOLOSIRE A INFRASTRUCTURII SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2021

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 04.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 12/04.02.2022
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE , PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere adresa Ocolului Silvic Brad nr. 14035 din 14.12.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 164 din 04.02.2022, prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru administrarea suprafetei de 708,75 ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si a contractului de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier
Tinand cont de referatul de aprobare intocmit de catre dl. Vasiu Adrian-Viorel sub nr. 3/16 din 04.02.2022 prin care arata necesitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru administrarea suprafetei de 708,75 ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti
In baza art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru suprafata de 708,75 ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti, administrata in baza contractului de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si a contractului de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier, incheiate intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ocolului Silvic Brad

INITIATOR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Vasiu

PRIMAR SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/16 din 04.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

La nivelul Primariei Tomesti exista incheiate contractele de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si a contractului de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier .
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 s-a intocmit avand in vedere prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare astfel :
Precizez că valoarea anuală a contractului de administrare este dată de valorile BVC
– ului propus anual pe baza amenajamentelor silvice.
Potrivit prevederilor art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de
venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea
generală, după caz, la propunerea ocolului silvic”.
Astfel, administrarea fondului forestier/a perdelei forestiere de protecție se realizează pe bază de buget de venituri și cheltuieli, întocmit anual de către Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad, până la data de 01 decembrie al fiecărui an, pentru anul următor.
Bugetul de venituri și cheltuieli se fundamentează, analitic, pe cele două
componente: venituri și cheltuieli, pentru fiecare an de aplicare a amenajamentului sau a
contractului de administrare a perdelei forestiere de protecție, astfel:
1. Venituri din valorificarea lemnului pe picior. În conformitate cu Lista de partizi
și prețurile pe picior a masei lemnoase aferente partizilor din lista de partizi pentru anul
2022, precum și stocurile de masă lemnoasă nefacturate la data de 31 decembrie 2021 din
masa lemnoasă contractată pentru anul 2022 rezultă un venit de 345.800 lei.
2. Cheltuieli de administrare. Direcția Silvică Hunedoara a comunicat limitele
minime și maxime ale valorii tarifelor de administrare pentru anul 2022. Pentru Ocolul
Silvic Brad s-a stabilit pentru anul 2022 tariful de 142.00 lei/ha, adică tariful minim. În
acest context, valoarea cheltuielilor de administrare pentru suprafața de 708,75 ha este de
100.642 lei.
3. Cheltuieli cu fondul de conservare 66.584 lei
4. Cheltuieli cu fondul de mediu 3985 lei
Rezultatul financiar brut: Anul 2022, conform celor prezentate mai sus se încheie
cu un PROFIT pozitiv de 174.589 lei.
Ținând cont de adresa nr. 14035 din 14.12.2021 , prin care Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier, proprietatea publică a comunei Tomesti , asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate și-l supun plenului Consiliului Local al comunei Tomesti spre dezbatere în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/16 din 04.02.2022

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022
PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Ținând cont de adresa nr. 14035 din 14.12.2021, prin care Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier, proprietatea publică a comunei Tomesti , asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate și-l supun plenului Consiliului Local al comunei Tomesti spre dezbatere în forma prezentată.
Pentru administrarea suprafetei de 708,75 Ha padure s-au incheiat doua contracte de administrare nr.6445/23.04.2021 pentru fondul forestier de 683,65 ha si contractul de administrare nr. 6520/26.04.2021 pentru suprafata de 25,10 ha fond forestier .
Bugetul la capitolul cheltuieli s-a intocmit avandu-se in vedere cheltuielile de administrare pentru suprafata de 708,75 ha teren forestier asa cum au fost comunicate limitele minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2022 de catre Garda Forestiera Timisoara ,cheltuielile cu administrarea, precum si cheltuieli cu fondul de conservare si fondul de mediu prevazute in anexa la proiectul de hotarare .
In conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum si a dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul local are ca atrubutii si aprobarea acestui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 pentru terenul forestier proprietate publica a comunei Tomesti .

INTOCMIT
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 4.02.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE
SI EXPLOATAREA A ACESTORA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.03.2022 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al uat comuna Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 11/04.02.2022
APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022
A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
– Adresa nr. 14037/14.12.2022 a Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 165 din 04.02.2022
Tinand cont de dispoziţiile art.3 din Legea privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.4 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile:
– art.1, lit.q-s, x-y şi art.13 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– art.60, alin.4 şi 5, lit.a şi c din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicată cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba preturile de referinta pentru anul de productie 2022 a masei lemnoase pe picior pe specii, pe grada de accesibilitate si pe sortimente,conforn anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare
Art.2. Se aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior pentru anul 2022 : licitatie publica cu preselectie si prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat.
Art.3. Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Tomesti ca “masa lemnoasa pe picior “.
Art.4. Anexele nr.1 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
– Ocolului Silvic Brad
– se aduce la cunostiinta publica prin afisarea acesteia la sediul Primariei Tomesti

INITIATOR ,
AVIZAT,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

NR. 3/15 din 04.02.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

Prin adresa nr. 14037 din 14.12.2021 inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 165 din 04.02.2022 a Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad ni s-a solicitat aprobarea preturilor de referintă pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase pe picior, si a tipului licitatiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2022, precum si aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .
Astfel ca inainte de efectuarea licitatiilor, pretul de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale este fundamentat de catre ocolul silvic care asigura administrarea in baza unei metodologii aprobate de catre consiliul local. Astfel, dupa aprobarea celor aratate mai sus, se va proceda la calculul valoric al tuturor partizilor aratate in anexa la hotarare, precum si volumul de masa lemnoasa pentru consumul propriu.
Pentru anul 2022 este necesara si aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Tomesti ca “masa lemnoasa pe picior “.
Pentru aceste considerente :

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2022, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

NR. 4/ 15 din 04.02.2022

R A P O R T

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2022 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2022, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

In conformitate cu prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile aduse prin HG nr. 55/2019 consiliul local are anumite atributii ce decurg din acest act normative:
aproba preturile de referinta a masei lemnoase pe picior pe specii,pe grada de accesibilitate si pe sortimente,
aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior, si aproba preturile de pornire a licitatiei
aproba lista cu partizi si modul de valorificare a lemnului de lucru si a lemnului de foc provenite din aceste partizi
aproba volumul de masa necesar pentru consum propriu
In conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicata cu modificarile ulterioare ,ale art.4 si art.6 din anexa la HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare este necesara aprobarea de catre consiliul local a prețurilor de referință pentru anul de productie- 2022 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2022, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .

INTOCMIT
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

ANUNT – PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 12.01.2022 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 09.02.2022 , ora 10.00.
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 5/12.02.2022
PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Consiliul local al comunei Tomesti,judeţul Hunedoara ;
Examinand referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel inregistrat sub nr.3/9 din 12.01.2022 prin care se propune aderarea comunei Tomesti prin Consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” .
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulteriaore :
In temeiul dispozitiilor art.129, alin.1 si alin. 2 lit.d si lit.e, alin.7 lit.p, art.9 lit.a si art.139 alin.1si alin.3 lit.h precum si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :

HOTARASTE :

Art.1. Aproba aderarea comunei Tomesti prin Consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” , cu sediul in Romania, municipiul Deva, Aleea Viitorului ,nr.4 , jud.Hunedoara .
Art.2. Isi insuseste Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” , conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.3. Imputerniceste pe dl. Vasiu Adrian-Viorel, primariul comunei Tomesti, sa semneze cererea de adeziune la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”Hunedoara .
Art.4. Imputerniceste pe dl. Vasiu Adrian-Viorel, primariul comunei Tomesti, sa reprezinte comuna Tomesti la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste domnul Vasiu Adrian-Viorel, primariul comunei Tomesti
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”Hunedoara.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/9 din 12.01.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ADERAREA
COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
“SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” este constituită la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Hunedoara.
Asociația a fost înființată în anul 2012, si a fost modificata in anul 2020 si este fondata doar la nivelul UAT-urilor din judet, avand 50 de membri si detine 5 adaposturi functionale in Brad, Simeria, Orastie, Calan, Uricani iar la finele anului 2020 adapostul din Deva.
Asociatia are ca obiect de activitate gestionarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al UAT-urilor membre si poate presta servicii contra cost si UAT-urilor care nu sunt membre in asociatie.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” indeplineste mai multe obiective :
Identificarea . marcarea , vaccinarea si sterilizarea tuturor cainilor fara stapan;
Cazarea , hranirea, ingrijirea , deparazitarea , vaccinarea ,sterilizarea si inregistrarea intr- evident unica a cainilor fara stapan ;
Eutanasierea animalelor fara stapan cu boli incurabile
Adoptarea unui sistem de adoptii eficient in colaborare cu unele ONG-uri;
Capturarea, transportul si mentinerea in adaposturi a acelor animale
Construirea unor adapostuti.
Pentru comuna Tomesti aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan” inseamna o economie la bugetul local, deoarece aceasta se finanteaza de catre Consiliul Judetean Hunedoara si de catre UAT care au aderat la asociatie, prin plata unei cotizatii anuale, primaria neputand in momentul de fata sa suporte de la bugetul local cheltuielile pentru infiintarea unui adapost precum prevede Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a cainilor fara stapan iar in cazul in care exista solicitare sa se ridice cainii fara stapan de pe teritoriul comunei , acest lucru se realizeaza in mod gratuit pentru membrii asociatiei .
Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Tomesti prin Consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean Pentru Ocrotirea Animalelor fara Stapan”
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI TOMESTI PRIN CONSILIUL LOCAL TOMESTI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “SERVICIUL JUDETEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FARA STAPAN”

Subsemnata Giurgiu Sanda , secretar al comunei Tomesti , analizând proiectul de hotărâre privind aderarea comunei Tomesti prin consiliul local Tomesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor Fara Stapan”
constat urmatoarele :
– Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile dispoziţiilor dispozitiilor art.129, alin.1 si alin. 2 lit.d si lit.e, alin.7 lit.p, art.9 lit.a si art.139 alin.1si alin.3 lit.h precum si art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :
– Este oportun şi necesar, pentru o buna gospodarire a localitatilor si pentru siguranta populatiei , indeosebi a copiilor.
Faţă de aceste considerente propun Consiliului local adoptarea în forma propusă.

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda