PROIECT DE HOTARARE nr. 36 /28.04.2023 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi, 28.04.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.05.2023, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 36 /28.04.2023
PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII COMUNEI TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA LA PARTENERIATUL LEADER CU DENUMIREA ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Analizand Referatul de aprobare a Primarului comunei Tomesti nr. 3/40 din 28.04.2023 cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea participarii comunei Tomesti, județul Hunedoara la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”PARTENERIATUL ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027”
Având în vedere prevederile Planului Strategic (PS) PAC 2023 – 2027, ale Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS si ale Planului National de Dezvoltare Rurala
In baza analizei privind necesitatea accesării sprijinului pregătitor pentru elaborarea noii strategii de dezoltare locală și implicit depunerea și implementarea acesteia în noua perioadă de programare, conform PS 2023 – 2027 si PIDS;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. b si e, alin. 4 lit.e si alin. 9, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare.
Conform art. 139 alin. 3 lit, f si ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Tomesti Județul Hunedoara, la Parteneriatul LEADER cu denumirea ”Parteneriatul Țara Zarandului 2023 – 2027” și susținerea acestuia, în vederea obtinerii sprijinului pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si pentru selectia și a implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala prin accesarea Planului Strategic PAC 2023 – 2027 respectiv a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, a Programului Incluziune si Demnitate Sociala respectiv a Fodului Social European Plus dupa caz.

Art.2. Comuna Tomesti nu va adera la alt parteneriat de tip LEADER pentru a implementa o Strategie de Dezvoltare Locala cu finanțare prin Planul Strategic 2023 – 2027 si Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS.

Art.3. Se desemnează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul comunei Tomesti să reprezinte UAT în cadrul Parteneriatul LEADER cu denumirea ”Parteneriatul Țara Zarandului 2023 – 2027” si să semneze orice document este necesar.

Art.4. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va răspunde Compartimmentul achizitii publice, implementare proiecte,investitii.

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr.3/41 din 28.04.2022

REFERATUL DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI TOMESTI LA PARTENERIATUL ,,ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027” PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027

Proiectul inițiat are ca obiect încheierea acordului de aderare a Comunei Tomesti la parteneriatul ,,Țara Zarandului 2023 – 2027” în vederea demarării și implementării proiectelor finanțate prin Planul Strategic (PS) PAC 2023 – 2027, ale Programul Incluziune si Demnitate Sociala – PIDS.
Această aderare se face în conformitate cu prevederile :
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (UE) 2220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 și de modificare a Reg. (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Reg. (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;
Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;
REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
REGULAMENTUL (UE) 2021/2116 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;
Tratatul de adrerare la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei (Anexa VIII privind dezvoltarea rurală – Secțiunea I, lit. C, articolul 1, lit. c), articolul 1, pct.1 b, din Decizia Consiliului nr.664/2006 de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei şi României din 19 iunie 2006, articolul 1, punct 3 din Regulamentul Consiliului nr.434/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei nr.1974 /2006 privind normele de aplicare a Regulamentului nr.1968/2005 al Consiliului, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, permite ca anumite teritorii să primească finanțare pentru o dezvoltare locală.
Obiectivul general al LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea iniţiativelor de interes local, utilizând abordarea „de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.
Abordarea LEADER “de jos în sus” reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali organizarea în scopul de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritoritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural etc., prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.
Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.
Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate publice – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.
Față de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aderarea comunei Tomesti la parteneriatul ,,Țara Zarandului 2023 – 2027” .

PRIMAR
Vasiu Adrian -Viorel


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/41 din 28.04.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ADERĂRII COMUNEI TOMESTI LA PARTENERIATUL ,,ȚARA ZARANDULUI 2023 – 2027” PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023 – 2027

Un Grup de Acțiune Locală (acronim GAL) este o formă de parteneriat constituit într-un teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății civile din teritoriul respectiv, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER (acronim din franceză : Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) de dezvoltare rurală. Dimensiunea și populația teritoriului acoperit de un GAL sunt variabile, astfel încât o asemenea secțiune transversală multisectorială a unei comunități locale poate cuprinde între 5.000 și 150.000 de locuitori.
O astfel de structură este finanțată în baza unei bugetări prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), scopul fiind participarea la cofinanțarea proiectelor de tip LEADER din arealul de acoperire. GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală (SDR) locală integrată și sunt responsabile de implementarea acesteia.[1]
Lansarea programului LEADER în România a oferit, începând cu anul 2012, o serie de oportunități de finanțare pentru inițiative locale care nu și-au găsit locul în alte programe derulate în mediul rural. Deși înființarea Grupurilor de Acțiune Locală, organizarea echipelor și absorbția de fonduri au fost considerate activități de succes, Comisia Europeană a atras atenția asupra tipului de proiecte care au fost finanțate prin GAL. Observația partenerilor europeni a fost cauzată de faptul că, în mare măsură, proiectele derulate în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală au fost similare cu cele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ce a lipsit proiectelor derulate a fost tocmai caracterul INOVATIV, care este un concept esențial în programul LEADER.
Având în vedere necesitatea asocierii mai multor parteneri publici și privați în vederea organizării unui teritoriu compact într-un grup de acțiune locală care să depună un program de dezvoltare locală în baza căruia să obțină finanțare pe programul LEADER 2021-2027, această asociere este oportună și imperativ necesară, făcându-se în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare. Prin reglementările legislative se stabilește implementarea axei LEADER în România, respectiv prin Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) 2220/2020, Regulamentul (UE) 2021/2115, REGULAMENTUL (UE) 2021/1060, REGULAMENTUL (UE) 2021/2116.
Tratatul de adrerare la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei (Anexa VIII privind dezvoltarea rurală – Secțiunea I, lit. C, articolul 1, lit. c), articolul 1, pct.1 b, din Decizia Consiliului nr.664/2006 de adaptare a Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei şi României din 19 iunie 2006, articolul 1, punct 3 din Regulamentul Consiliului nr.434/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei nr.1974 /2006 privind normele de aplicare a Regulamentului nr.1968/2005 al Consiliului, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, permite ca anumite teritorii să primească finanțare pentru o dezvoltare locală.
În temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 89, alin 7 și alin. 8 și art. 129, alin. 2, lit. b și lit. e, alin. 9, lit. a, prin care este reglementată asocierea mai multor actori locali în interesul dezvoltării regionale, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aderarea comunei Tomesti la parteneriatul ,,Țara Zarandului 2023 – 2027” .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot