PROIECT DE HOTARARE NR. 35/28.04.2023 privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 35/28.04.2023
privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a
ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificarile şi completarile ulterioare

Consiliul Local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 3/38 din 28.04.2023 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei Tomesti la proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completarile ulterioare, precum şi ale art.41 din Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.4, lit.a, alin.(7) lit. “b” şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H OTARASTE :

Art. 1. Se stabilesc criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenta,conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se stabileste metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenta, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste Compartimentul de Asistenta Sociala .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica :
– Institutiei Prefectului judetului Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentul de Asistenta Sociala .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel S

ECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA Anexa nr.1 la PHCL 35/2023
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TOMESTI

CRITERII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile
şi completarile ulterioare

Ajutoarele de urgenta se pot acorda în limita fondurilor alocate în acest scop în bugetul local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul/resedinta pe raza administrativa a comunei Tomesti , care se afla în una din urmatoarele situatii deosebite:
1. Efectuarea de operaţii chirurgicale complicate, cu costuri ridicate în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor cu venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitateș
2 . Efectuare de tratamente şi investigaţii de specialitate în clinici de specialitate, în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor cu venituri mici, dovedite cu acte medicale de specialitate ș
3. Cumpărarea de medicamente pentru persoanele beneficiare de ajutor social şi/sau cu venituri mici, cu probleme grave de sanatate care necesita tratamente medicale de lunga durata, interventii chirurgicale, şi care se afla în imposibilitatea de a-şi achizitiona medicamentele şi/sau dispozitivele medicale necesare datorita lipsei sau insuficientei veniturilor pe care le realizeaza .
4. Premierea unor persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social sau cu venituri mici, pentru rezultate deosebite la concursuri cultural-artistice, educaţionale, sportive, olimpiade de nivel judeţean şi naţional .
5. Decesul ambilor parinţi ai copiilor minori, când aceştia sunt daţi în plasament la familii cu venituri mici pana la maxim .
6. Acoperirea unei părţi din cheltuielile de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social şi pentru persoanele marginalizate sau cu venituri mici, dacă persoana decedată nu a avut asigurate contributiile la fondul asigurarilor sociale şi de sanatate, urmaşii sau aparţinătorii acesteia neputând beneficia de ajutor de înmormantare din partea altor institutii, cu condiţia prezentării documentelor justificative care sa reflecte cheltuielile facute cu aceasta ocazie.
7 Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (gard, casa, anexe gospodaresti) provocate de calamitati naturale (cutremure, inundatii, furtuni, alunecari de teren, caderi de arbori, grindina), incendii, accidente în functie de gravitatea acestora .
8. Ajutor pentru acoperirea unei părţi din costurile de reparaţii ale locuinţelor aflate într-o stare avansată de degradare pentru persoana singura sau familia nevoiaşăşi care le pune in pericol integritatea fizică şi psihica .
9. Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă .
10. Sprijinirea persoanelor singure sau familiilor nevoiaşe în vederea achitării unor datorii acumulate la utilităţile de strictă necesitate : energie electrică, apa, gunoi menajer .
11. Acordarea de produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte sau alte categorii de bunuri de strictă necesitate persoanelor singure vârstnice sau familiilor nevoiaşe cu mulţi copii aflaţi în dificultate .
12. Alte cazuri ce pot apărea ca urmare a unor evenimente fortuite sau de forţă majoră .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA Anexa nr.2 la PHCL 35/2023
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

METODOLOGIA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare

Acordarea ajutorului de urgenta şi cuantumul acestuia se stabilesc de către Primarul comunei Tomesti, prin dispozitie, care are la baza solicitarea scrisa a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta sociala efectuata de personalul Compartimentului de asistenta sociala subordonat , prin care se certifica situatiile de necesitate sau dupa caz, situatiile deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.
Solicitarea scrisa pentru acordarea ajutorului de urgenta va fi insotita, în functie de fiecare caz în parte de urmatoarele documente:
1.Acte de identitate ale tuturor membrilor de familie ( B.I, C.I, C.N, C.I.P)
2.Certificat de casatorie (copie)
3.Certificat de deces (copie)
4.Dovezi de venit ( adeverinte de salarizare, cupon de pensie, talon alocatie etc.);
5.Adeverinta eliberata de Administratia Financiara din care să rezulte că aveţi (sau nu aveţi) venituri din activităţi independente; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii; venituri din activităţi agricole; venituri din premii şi jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi al dezmembrămintelor acestuia; venituri din alte surse;
6.Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
7.Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
8.Certificat de incadrare intr-un grad de handicap, eliberat potrivit legii, de catre Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti/copii , respectiv acte care atesta incadrarea în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în intretinere;
9.Proces-verbal de constatare a incendiului / efectelor calamitatilor ,eliberat de organele competente;
10.Adeverinte de elev sau de student, eliberate în luna curenta sau în luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului de urgenta;în adeverinta de elev sau de student se va mentiona daca beneficiaza de bursa, tipul şi cuantumul acesteia;
11.Facturi fiscale insotite de chitante, în original, pe numele celui care face solicitarea, care sa reflecte cheltuielile de inmormantare;
12.Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate ( bilete de internare – externare din spital, certificate de incadrare în grad de handicap, decizii asupra capacitatii de munca, retete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize ,scrisoare medicala eliberata de medicul de specialitate, specificandu-se diagnosticul şi tratamentul medicamentos propus, durata tratamentului etc)
13.Orice acte care se considera a fi necesare pentru acordatea ajutorului de urgenta.

Dosarul intocmit pentru acordarea ajutorului de urgenta se va depune la Compartimentul de
asistenta sociala Tomesti. Personalul de specialitate din cadrul compartimentului de asistenta sociala Tomesti verifica şi confrunta datele inscrise în cereri cu actele doveditoare, prin efectuarea de anchete sociale la domiciliul sau resedinta solicitantilor de ajutor de urgenta .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/40 din 28.04.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR ŞI A METODOLOGIEI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ ÎN BAZA LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,
CU MODIFICARILE ŞI COMPLETARILE ULTERIOARE

Avand in vedere responsabilitatea pe care statul are obligatia legala de a o exercita fata de cetatenii sai, se stipuleaza in Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum si in Hotararea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare , posibilitatea ca unele categorii de persoane vulnerabile in diverse contexte si din mari puncte de vedere , trebuie sustinute prin aplicarea procedurilor de asistenta sociala .
De asemenea , se constata necesitatea rationalizarii cheltuielilor publice in toate sectoarele publice , tinand cont de faptul ca de faptul ca statul este protectorul banului public in toate situatiile pe care le reglementeaza .
Prin urmare, Compartimentul de Asistenta sociala , are atributii pentru constatarea starii de necesitate sau de nevoile reclamate de catre persoana solicitanta , prin efectuarea unei anchete sociale la domiciliul acesteia si in situatia in care se confirma ca sunt corecte si concrete , aceasta este indreptatita a primii un ajutor de urgenta de la bugetul local .
Fata de cele prezentate mai sus , initiez proiectul de hotarare privind adoptarea unei hotarari a Consiliului local Tomesti care sa aprobe stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare , conform anexei 1 ce face parte integranta din hotarare , cat si stabilirea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta proprii din bugetul local, conform anexei 2 ce face parte integranta din hotarare .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Nr. 3/40 din 28.04.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR ŞI A METODOLOGIEI DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENŢĂ ÎN BAZA LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,
CU MODIFICARILE ŞI COMPLETARILE ULTERIOARE

Asistenţa socialǎ are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, datoritǎ unor motive de naturǎ economicǎ, fizicǎ, psihicǎ sau socialǎ nu au posibilitatea sǎ îşi asigure nevoile sociale , sǎ-şi dezvolte propriile capacitǎţi şi competenţe pentru integrare socialǎ la care se adaugǎ alte categorii sociale,preponderente fiind persoanele vârstnice,familiile monoparentale, familiile cu copii mulţi, cu venituri mici sau fără venituri.
In contextual prevederilor art. 28 alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare coroborate cu art.41 din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 ,potrivit cǎrora ” primarii pot acorda ajutoare de urgenţǎ familiilor şi persoanelor care se aflǎ în situaţii de necessitate cauzate de calamitǎţi naturale, incendii, accidente precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotǎrâre a consiliului local “, se impune adoptarea unei hotǎrâri de cǎtre Consiliul Local Tomesti.
Urmare a analizei multitudinii de probleme cu care cetǎţenii comunei Tomesti se confrunta , prezentǎm urmǎtoarele situaţii deosebite care justificǎ acordarea ajutoarelor de urgenţǎ identificate în anexa nr.1.
Cuantumul ajutorului se va stabili prin Dispoziţia Primarului în limita sumelor aprobate în bugetul local la Capitolul 68.02.57 – asistenţa socialǎ, in urma evaluǎrii socio-materiale a solicitantului, prin anchetǎ socialǎ, acesta putând beneficia o singurǎ datǎ într-un an financiar de aceste drepturi.
Pentru a beneficia de ajutor de urgenţǎ solicitanţii trebuie sǎ-şi justifice cererea prin depunerea de acte prevǎzute in anexa nr. 2.
Nu vor beneficia de ajutor de urgenţǎ persoanele care au primit în anii anteriori sprijin financiar pentru aceleaşi motive.
Având în vedere cele prezentate ,potrivit prevederilor art.28 alin . 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare corroborate cu art 41 din HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 şi cu art. 129, alin.4, lit.a, alin.(7) lit. “b” şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local :
– Criteriile de acordare a ajutoarelor de urgenta în baza legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi completarile ulterioare ;
– Acte necesare pentru a beneficia de ajutor de urgenţǎ stabilite conform anexei nr. 2

REFERENT
Cioara Ioan-Laurentiu