ANUNT de dezbatere publică asupra PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 3.01.2024.2023 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI, dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE, PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.01.2024 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 6/3.01.2024
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Tinand cont de adresa nr. 14357/19.12.2023 a Ocolului Silvic Brad prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 pentru administrarea suprafetei de 708,75 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti administrate in baza contractelor de administrare nr.6445/23.04.2021 si nr. 6520/26.04.2021.
In baza art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 pentru suprafata de 708,75 Ha padure proprietatea publica a comunei Tomesti administrata in baza contractelor de administrare nr.6445/23.04.2021 si nr. 6520/26.04.2021 incheiate intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti
Ocolului Silvic Brad

INITIATOR,
Vasiu Adrian-Vasiu
PRIMAR

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/6 din 3.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

   La nivelul Primariei Tomesti exista incheiate contractele de administrare nr.6445/23.04.2021 si nr. 6520/26.04.2021 intre Regia Nationala a Padurilor prin Directia Silvica Hunedoara si Primaria comunei Tomesti,
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 s-a intocmit avand in vedere prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare astfel :
In Anexa acestui act aditional se regăsește Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
Precizez că valoarea anuală a contractului de administrare este dată de valorile BVC
– ului propus anual pe baza amenajamentelor silvice.
Potrivit prevederilor art. 14 alin 2 din Codul Silvic, republicat ”Bugetul anual de
venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic”.
Astfel, administrarea fondului forestier/a perdelei forestiere de protecție se
realizează pe bază de buget de venituri și cheltuieli, întocmit anual de către Direcția
Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad, până la data de 01 decembrie al fiecărui an,
pentru anul următor.
Bugetul de venituri și cheltuieli se fundamentează, analitic, pe cele două
componente: venituri și cheltuieli, pentru fiecare an de aplicare a amenajamentului sau a
contractului de administrare a perdelei forestiere de protecție, astfel:
1. Venituri din valorificarea lemnului pe picior. În conformitate cu Lista de partizi
și prețurile pe picior a masei lemnoase aferente partizilor din lista de partizi pentru anul
2024, rezultă un venit de 2.008.850 lei.
2. Cheltuieli de administrare. Direcția Silvică Hunedoara a comunicat limitele
minime și maxime ale valorii tarifelor de administrare pentru anul 2024. Pentru Ocolul
Silvic Brad s-a stabilit pentru anul 2024 tariful de 179.00 lei/an/ha, adică tariful minim. În
acest context, valoarea cheltuielilor de administrare pentru suprafața de 708,75 ha este de
126.866 lei.
Cheltuieli cu exploatarea si valorificarea masei lemnoase 913.600 lei ;
Cheltuieli cu fondul de conservare 188.966 lei;
Cheltuieli cu fondul de mediu 22.551 lei ;
Rezultatul financiar brut: Anul 2024, conform celor prezentate mai sus se încheie
cu un PROFIT de 756.867 lei.
Ținând cont de adresa nr. 14357/19.12.2023, prin care Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru fondul forestier, proprietatea publică a comunei Tomesti , asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate și-l supun plenului Consiliului Local al comunei Tomesti spre dezbatere în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr.
46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/6 din 3.01.2024

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024
PENTRU ADMINISTRAREA SUPRAFETEI DE 708,75 HA PADURE PROPRIETATEA PUBLICA A COMUNEI TOMESTI

   Ținând cont de adresa nr. 14357/19.12.2023, prin care Direcția Silvică Hunedoara – Ocolul Silvic Brad a înaintat spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 pentru fondul forestier, proprietatea publică a comunei Tomesti , asumat spre realizare de către Direcția Silvică Hunedoara prin Ocolul Silvic Brad, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea celor solicitate și-l supun plenului Consiliului Local al comunei Tomesti spre dezbatere în forma prezentată.
Pentru administrarea suprafetei de 708,75 Ha padure s-a incheiat contractul de administrare nr.6445/23.04.2021 si nr. 6520/26.04.2021, iar datorita faptului ca padurea proprietatea primariei a fost reamenajata in cursul anului 2023, a fost intocmit un BVC pentru anul 2024.
Bugetul la capitolul cheltuieli s-a intocmit avandu-se in vedere cheltuielile de administrare pentru suprafata de 708,75 ha teren forestier asa cum au fost comunicate limitele minima a valorii tarifelor de administrare pentru anul 2024 de catre Garda Forestiera Timisoara ,cheltuielile cu administrarea, precum si cheltuieli cu fondul de conservare si fondul de mediu prevazute in anexa la proiectul de hotarare .
In conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare , precum si a dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul local are ca atrubutii si aprobarea acestui buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 pentru terenul forestier proprietate publica a comunei Tomesti .

INTOCMIT
REFERENT
VALEAN GABRIELA-ELENA