PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . 7/3.01.2024 PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.67/2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR . 7/3.01.2024
PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.67/2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ
PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI,
INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2024

Consiliul local al comunei Tomesti:
Analizand Hotararea Consiliului local al comunei Tomesti nr. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024
Avand in vedere H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
La stabilirea salariilor de bază  s-a urmărit încadrarea în cheltuielile de personal art.12 din Legea 153/2017, urmărindu-se, în acelasi timp, respectarea prevederilor legale potrivit cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, la nivelul indemnizatiei viceprimarului UAT, iar ca limită minimă salariul minim pe economie, în plată.
Avand in vedere ca, dintr-o eroare materiala in anexa la Hotararea consiliului local nr.67/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024, la functia contractuala guard s-a stabilit un salariu mai mic decat salariul minim pe economie, în plată.
In baza art.I, alin.1 din Ordonanta de Urgenta nr.115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1, 2 si 4, coroborat cu art.3, alin.1, art.6, art.7, lit.a) si d), art.9, art.10 alin.1-4,, art.38 alin.(7), ale literei B din capitolul I,subcapitolulI,Llitera A,secțiunea III din Anexa nr. VIII și ale lit.a),b),d) din capitolul II subcapitolul I,litera A,secțiunea IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare,;art.390 alin.(1)pct.e),g),h) și alin.(2),art.392,art.393,art.417,art.539 și Anexa nr.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ,ale Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.a) și lit.d),alin.(7) lit.g),lit.h),litl) și lit.s),alin.(14),art.139 alin.(3) lit.a),art.196 alin.(1) liut.(a),art.197 alin.(4) și art.243 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se îndrepta eroarea materiala și se rectifică poziția nr. 3 pct. II. a)Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale din Anexa la HCL. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024.
(2) Poziția arătată la aliniatul 1 se va evidenția distinct în cuprinsul Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, astfel :

Funcţia  Nivel studii  Salariu de bază decembrie 2023
-lei-
Salariu de bază
ianuarie 2024
-lei-
Guard : I, gradatia O M/G 2.806 3.300

Art.2. Celelalte prevederi din Anexa Anexa la HCL. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024, rămân nemodificate.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează Primarul comunei Tomesti , prin Compartimentul contabilitate si resurse umane .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. Prezentul hotărăre se afişează ,la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii:
– Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara,
– Primarului comunei Tomesti ,
– Compartimentului contabilitate si resurse umane ,

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/7 din 3.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.67/2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2024

Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, iar începând cu data intrării în vigoare a acesteia, drepturile salariale sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.
Analizand Hotararea Consiliului local al comunei Tomesti nr. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024 si tanand seama de H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
La stabilirea salariilor de bază  s-a urmărit încadrarea în cheltuielile de personal art.12 din Legea 153/2017, urmărindu-se, în acelasi timp, respectarea prevederilor legale potrivit cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, la nivelul indemnizatiei viceprimarului UAT, iar ca limită minimă salariul minim pe economie, în plată.
Avand in vedere H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; s-a constatat ca, dintr-o eroare materiala in anexa la Hotararea consiliului local nr.67/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024, la functia contractuala guard gradatia 0, s-a stabilit un salariu mai mic decat salariul minim pe economie, în plată, ceea ce impune initierea unui proiect de hotarare privind indreptarea eroarii materiale și rectificarea poziția nr. 3 pct. II. a)Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale din Anexa la HCL. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/7 DIN 3.01.2024

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR.67/2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI ŞI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2024

   Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, iar începând cu data intrării în vigoare a acesteia, drepturile salariale sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.
Analizand Hotararea Consiliului local al comunei Tomesti nr. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024 si tanand seama de H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
La stabilirea salariilor de bază  s-a urmărit încadrarea în cheltuielile de personal art.12 din Legea 153/2017, urmărindu-se, în acelasi timp, respectarea prevederilor legale potrivit cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, la nivelul indemnizatiei viceprimarului UAT, iar ca limită minimă salariul minim pe economie, în plată.
Avand in vedere H.G nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; s-a constatat ca, dintr-o eroare materiala in anexa la Hotararea consiliului local nr.67/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024, la functia contractuala guard gradatia 0, s-a stabilit un salariu mai mic decat salariul minim pe economie, în plată, ceea ce impune initierea unui proiect de hotarare privind indreptarea eroarii materiale și rectificarea poziția nr. 3 pct. II. a)Funcţii contractuale de execuţie pe grade şi trepte profesionale din Anexa la HCL. 67/20.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti, incepand cu luna ianuarie 2024.

REFERENT ,
Valean Gabriela-Elena