PROIECT DE HOTARARE NR.8 /03.01.2024 PRIVIND APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 1.000,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.8 /03.01.2024
PRIVIND APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 1.000,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/8 din 03.01.2024 a Primarului comunei Tomesti prin care propune aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 1.000,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibl din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate ;
In temeiul art.71 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare
In conformitate cu prevederile Capitolului III pct.3.18 din O.M.F.P. nr. 5389/2023
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023 si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba preluarea ca venit la bugetul local in contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale – Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“,a sumei de 1.000,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82. E.98.00.00 „ Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutii publice din administratia publica locala“.
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primarie comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
– Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
– Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

INITIATOR,
PRIMAR
Vasiu Adrian-Vasiu

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/8 din 03.01.2024

REFERAT D APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE
1000,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

   Analizând prevederile Capitolului III pct.3.18 din O.M.F.P. nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, in care se precizeaza: ” Autoritatile deliberative pot hotari, in conditiile art. 70 alin. (3) si art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, in contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale – Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice”, a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2022, in soldul contului 82.F.98.00.00 „Excedent al bugetului institutiilor publice din administratia publica locala finantate integral din venituri proprii”, precum si a excedentelor rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, existente in soldul contului 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutii publice din administratia publica locala”.
Avand in vedere ca Primaria comunei Tomesti si-a incheiat anul 2023 cu un excedent bugetar provenit din vanzarea masei lemnoase , propun preluarea ca venit la bugetul local in contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale – Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“,a sumei de 1.000,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82. E.98.00.00 „ Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutii publice din administratia publica locala“.
Pentru aceste considerente propun Consiliului local Tomesti să dezbată şi să adopte proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/8 din 03.01.2024

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE
900,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

   Conform art.70, alin (3) si 71, alin (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Capitolului III pct.3.18 din O.M.F.P. nr. 5389/2023
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023 , cu modificarile si completarile ulterioare “ autoritatile deliberative pot hotara preluarea ca venit la bugetul local in contul 21.A.36.05.00 ”Venituri ale bugetelor locale-Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice”a excedentelor rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii existente in soldul contului 82.E.98.00.00. “„Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutii publice din administratia publica locala“.
Soldul contului 82.E.98.00.00 la 31 decembrie 2023 este de 1.938.145,68 lei.
Propunem preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 1.000 mii lei in contul 21.A.36.05.00, urmand sa fie aprobata cheltuiala sa in bugetul local pe anul 2024.

REFERENT ,
Valean Gabriela-Elena