PROIECT DE HOTARARE nr. 9/03.01.2024 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2023 IN ANUL 2024

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 9/03.01.2024
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR
DIN ANUL 2023 IN ANUL 2024

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Având in vedere :
– Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr.3/9 din 03.01.2024 prin care se propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2023 in anul 2024;
In temeiul prevederilor art.58, alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile , ale art.129 alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.s si art.139, alin.3 lit.i , art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 2023 in anul 2024 in suma de 825,99 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare, urmand ca acesta sa fie utilizat,in cursul anului 2024 astfel :
CAP. 70.05.01 ALIMENTARE CU APA
Art. 71.01.01 -constructii – 590 mii lei

CAP. 70.06 ILUMINAT PUBLIC.
Art. 71.01.30 – alte active fixe(inclusiv reparatii capitale) – 55 mii lei

CAP. 51.01.03 AUTORITATI EXECUTIVE
Art. 58.32.02 – finantare externa nerambusabila – 50 mii lei

CAP. 70.02.50 ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR
Art. 71.01.30 – alte active fixe(eficientizare si dotare mobilier scoala)- 100 mii lei

CAP. 84.03.01 DRUMURI SI PODURI
Art. 71.01.30- alte active fixe-30.99 mii lei

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier ;

INITIATOR,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/9 din 03.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR
DIN ANUL 2023 IN ANUL 2024

   In conformitate cu prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile care arata:
“ (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:
a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.”
Articolul 58, alineatul (11) completat de art.I pct.28 din OUG 63/2010
(12) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie,in cadrul sectiunii de dezvoltare. “
Avand in vedere ca la data de 31.12.2023, Comuna Tomesti a inregistrat un excedent la buget local in suma de 825,99 mii lei, urmand ca acesta sa fie utilizat in cadrul sectiunii de dezvoltare, in cursul anului 2024 astfel:
Cap.70.05.01 Alimentare cu apa Art. 71.01.01 -constructii – 590 mii lei
Cap. 70.06- Iluminat public. Art. 71.01.30-alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)- 55 mii lei
Cap. 51.01.03 Autoritati executive Art. 58.32.02 – finantare externa nerambusabila-50 mii lei
Cap.70.02.50-Alte servicii in domeniul locuintelor
Art. 71.01.30 – alte active fixe(eficientizare si dotare mobilier scoala)-100 mii lei

Cap.84.03.01 Drumuri si poduri
Art. 71.01.30- alte active fixe-30.99 mii lei
Mentionez ca proiectul de hotarare este initiat in mod legal , motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr.4/9 din 03.01.2024

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2023 IN ANUL 2024

   Reglementarea juridica a proiectului de hotarare consta in prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
Art. 58. – (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar , pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art.6 lit. a ) , a celor exceptate la art.6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete , precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza , in baza hotararilor autoritatiilor debilerative, astfel:
ca sursa de finantare a cheltiuelilor sectiunii de dezvoltare ;
pentru acoperirea temporara a golulilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul current, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a) pentru acoperirea definitive a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare , dupa caz , la sfarsitul exercitiului bugetar.
Articolul 58, alineatul 1 completat de art. I pct. 28 din OUG nr. 63/2010
(1)Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local,ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie in cadrul sectiunii de dezvoltare.
Avand in vedere ca la data de 31.12.2023, Comuna Tomesti a inregistrat un excedent la buget local in suma de 825,99 mii lei, urmand ca acesta sa fie utilizat in cadrul sectiunii de dezvoltare, in cursul anului 2024 astfel:
Cap.70.05.01 Alimentare cu apa
Art. 71.01.01 -constructii – 590 mii lei
Cap. 70.06- Iluminat public.
Art, 71.01.30-alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)- 55 mii lei
Cap. 51.01.03 Autoritati executive
Art. 58.32.02 – finantare externa nerambusabila-50 mii lei
Cap.70.02.50-Alte servicii in domeniul locuintelor
Art. 71.01.30 – alte active fixe(eficientizare si dotare mobilier scoala)-100 mii lei
Cap.84.03.01 Drumuri si poduri
Art. 71.01.30- alte active fixe-30.99 mii lei

REFERENT
Valean Gabriela-Elena