ANUNT de dezbatere publică asupra PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2024 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2024, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 3.01.2024 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2024 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOSĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2024, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE
SI EXPLOATAREA A ACESTORA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.01.2024 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar general al UAT comuna Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr.5/3.01.2024
APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2024
A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2024, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Avand in vedere:
– Adresa nr. 14344/19.12.2023 a Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad
Tinand cont de dispoziţiile art.3 din Legea privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.4 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile:
– art.1, lit.q-s, x-y şi art.13 din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– art.60, alin.4 şi 5, lit.a şi c din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicată cu modificările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129, alin.1 şi alin.2, lit.c, art.139, alin.3 şi ale art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba preturile de referinta pentru anul de productie 2024 a masei lemnoase pe picior pe specii, pe grada de accesibilitate si pe sortimente,conforn anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarare
Art.2. Se aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior pentru anul 2024 : licitatie in plic inchis cu participarea operatorilor economici in sala de licitatie si/sau electronica ;
Art.3. Se aproba modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Tomesti ca “masa lemnoasa pe picior “.
Art.4. Anexele nr.1 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.5. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare
Art.6. Prezenta hotarare se comunica:
– Primarului comunei Tomesti ,
– Institutiei Prefectului judetul Hunedoara,
– Ocolului Silvic Brad
– se aduce la cunostinta publica prin afisarea acesteia la sediul Primariei Tomesti

INITIATOR,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

NR. 3/5 din 3.01.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2024 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2024, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

   Prin adresa nr. 14344/19.12.2023 a Directiei Silvice Hunedoara-Ocolul Silvic Brad ni s-a solicitat aprobarea preturilor de referintă pentru anul de productie- 2024 a masei lemnoase pe picior, si a tipului licitatiilor de masa lemnoasă pe picior pentru anul 2024, precum si aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .
Astfel ca inainte de efectuarea licitatiilor, pretul de referinta a masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale este fundamentat de catre ocolul silvic care asigura administrarea in baza unei metodologii aprobate de catre consiliul local. Astfel, dupa aprobarea celor aratate mai sus, se va proceda la calculul valoric al tuturor partizilor aratate in anexa la hotarare, precum si volumul de masa lemnoasa pentru consumul propriu.
Pentru anul 2024 este necesara si aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Tomesti ca “masa lemnoasa pe picior “.
Pentru aceste considerente :

PROPUN:

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2024 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2024, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .

PRIMAR
VASIU ADRIAN-VIOREL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

NR. 4/5 din 3.01.2023

R A P O R T

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR DE REFERINȚĂ PENTRU ANUL DE PRODUCTIE- 2024 A MASEI LEMNOASE PE PICIOR, A TIPULUI LICITAȚIILOR DE MASA LEMNOASĂ PE PICIOR PENTRU ANUL 2024, PRECUM ȘI APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE SI EXPLOATAREA A ACESTORA

   In conformitate cu prevederile HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile aduse prin HG nr. 55/2019 consiliul local are anumite atributii ce decurg din acest act normative:

  • aproba preturile de referinta a masei lemnoase pe picior pe specii,pe grada de accesibilitate si pe sortimente,
  • aproba tipul licitatiilor de masa lemnoasa pe picior, si aproba preturile de pornire a licitatiei
  • aproba lista cu partizi si modul de valorificare a lemnului de lucru si a lemnului de foc provenite din aceste partizi
  • aproba volumul de masa necesar pentru consum propriu

In conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic-republicata cu modificarile ulterioare, ale art.4 si art.6 din anexa la HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare este necesara aprobarea de catre consiliul local a prețurilor de referință pentru anul de productie- 2024 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2024, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora .

INTOCMIT
VICEPRIMAR
Suba Ciprian-Marian