PROIECT DE HOTARARE NR. 4 /3.01.2024 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 107 DIN 20.12.2023 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 4 /3.01.2024
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 107 DIN 20.12.2023
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

   Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara;
Analizand Hotararea de Guvern nr.1255/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitati administrativ-teritoriale ,
Tinand cont de Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ /25947din 19.12.2023 prin care comunica repartizarea sumei de 40 mii lei din sume incasate suplimentar la impozitul pe venit;
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective , cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2023, care se suplimenteaza suma de 50 mii lei astfel:
In baza Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti inregistrat sub nr.3/4 din 03.01.2024 prin care se propune rectificarea bugetului local cu suma de 40 mii lei;
În temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.”a” și art. 139 alin. 1 lit „a„ din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completale ulterioare, ale art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se valideaza dispozitia nr. 107 din 20.12.2023, privind rectificarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2023, care a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tomesti nr. 8 din 31.01.2023 si se stabileste in suma de 4965,09 mii lei la venituri si 5677,38 mii lei la cheltuieli.
Art.2. Veniturile si cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2023 se majoreaza cu suma de 40 mii lei,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ, actualizata
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier;

INITIATOR,
Primar,
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR

Nr.3/4 DIN 03.01.2024

REFERAT DE APROBARE
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR.107 DIN 20.12.2023
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI
PE ANUL 2023

   In baza Hotararea de Guvern nr.1255/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitati administrativ-teritoriale si a Adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ /25947din 19.12.2023 prin care comunica repartizarea sumei de 40 mii lei din sume incasate suplimentar la impozitul pe venit comunei Tomesti.
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective .
In acest sens, veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2023 se majoreaza cu suma de 40 mii lei, iar cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2023 se majoreaza cu suma de 40 mii lei.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza in suma de 4965,09 mii lei la venituri si 5677,38 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI TOMESTI

Nr.4/4 DIN 03.01.2024

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 107 DIN 20.12.2023
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI
PE ANUL 2023

   In baza Hotararea de Guvern nr.1255/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitati administrativ-teritoriale si a Adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ /25947din 19.12.2023 prin care comunica repartizarea sumei de 40 mii lei din sume incasate suplimentar la impozitul pe venit comunei Tomesti.
In conformitate cu prevederile art.82 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , cu sumele aprobate prin Hotarare a Guvernului, din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza, respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective .
In acest sens, veniturile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2023 se majoreaza cu suma de 40 mii lei, iar cheltuielile bugetului Comunei Tomesti pe anul 2023 se majoreaza cu suma de 40 mii lei.
Mentionez ca Bugetul local se cifreaza in suma de 4965,09 mii lei la venituri si 5677,38 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa.

REFERENT CONTABIL
Valean Gabriela-Elena