PROIECT DE HOTARARE nr. 32/28.04.2023 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 28.04.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.05.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 32/28.04.2023
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere :
– Contractul de administrare nr. 6445/23.04.2021 încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara ;
– Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 5062 din 28.04.2023 cu privire la faptul ca partida Baleanu introdusa la licitate nu a fost adjudecata de catre agentii economici , deoarece pretul stabilit de catre Consiliul local Tomesti prin Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2023 a fost prea mare si solicita scaderea pretului de pornire la licitatie .
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 12 / 2023 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2023 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2023, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora
– Referatul de aprobare nr. 3/37 din 28.04.2023 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei prin care propune ca modul de valorificare a materialui lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU sa fie scos la licitatie catre agenti economici .
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
– In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– În temeiul art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc.,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .
Art.2. Tinând cont de adresa nr. 5062 din 28.04.2023 a Ocolului Silvic Brad , se stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :
– pentru materialul lemnos cuprins în APV – 15472/2300121000760 BALEANU;

300,00 lei /mc. ;
Art.3. Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 15472/2300121000760 BALEANU :
– licitatie electronica ;
Art.4. Actul de punere în valoare 15472/2300121000760 BALEANU face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al comunei Tomesti.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2023 se abroga.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Ocolului Silvic Brad ;

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/37 din 28.04.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU, ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD , DIN PĂDUREA COMUNEI TOMESTI

DOMNILOR CONSILIERI ,

Conform programului de taiere prevazut in amenajamentul silvic si aprobat de DTRSV Timisoara pentru anul 2023, a fost intocmit de catre Ocolul Silvic Brad actul de punere in valoare APV – 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc ., .
Tinand cont de Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 5062 din 28.04.2023 cu privire la faptul ca partida Baleanu introdusa la licitate nu a fost adjudecata de catre agentii economici , deoarece pretul stabilit de catre Consiliul local Tomesti prin Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 24/2023 a fost prea mare si solicita scaderea pretului de pornire la licitatie , propun ca pretul de pornire sa fie de la 300 lei.mc
Conform Hotararii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, respectiv art. 6. –alin. “1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale se propune, in conditiile legii, de ocolul silvic care administreaza/asigura serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in conditiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aproba prin hotarare a consiliului local.
(3) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se valorifica in conditiile prezentului regulament. Face obiectul valorificarii, prin modalitatile prevazute la art. 1 lit. x), volumul de masa lemnoasa ramas disponibil dupa asigurarea necesarului, in urmatoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele si prioritatile privind valorificarea masei lemnoase prevazuta la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.
(5) Dupa asigurarea necesarului prevazut la alin. (3), masa lemnoasa si lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanti, in conditiile prezentului regulament.”
In acest sens, domnilor consilieri propun ca materialul lemnos, prevazut APV – 15472/2300121000760 BALEANU , sa fie atribuit in conditiile legale,prin – licitatie electronica , persoanelor juridice ;
Fata de cele de mai sus :
Va propun , domnilor consilieri sa analizati proiectul de hotarare si sa-l aprobati in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr. 4/37 din 28.04.2023

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS ÎN APV 15472/2300121000760 BALEANU ÎNTOCMIT DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PĂDUREA COMUNEI

Subsemnatul Indries Damian-Iulian, consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii al Primariei , comunei Tomesti, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins in APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1578,39 mc., constat următoarele :
– Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile legale , respectiv in baza dispoziţiilor art. 6, din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si a art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Este oportun şi necesar, pentru asigurarea fondurilor necesare ale Primarie.
Faţă de aceste considerente propun Consiliului local al comunei Tomesti adoptarea în forma propusă .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot