PROIECT DE HOTARARE NR. 33/28.04.2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „DECOLMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA ”

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 33/28.04.2023
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„DECOLMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA ”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/38 din 28.04.2023 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Decolamatare sant DC 3 Steia-Livada ”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „DECOLAMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA ” ,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 31.5222,26 fara TVA, respectiv 37.511,49 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/38 din 28.04.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI
TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„DECOLMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA ”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a devizului general pentru obiectivul: „Decolamatare sant DC 3 Steia-Livada ” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Avand in vedere ca, santul de pe langa drumul comunal DC3 din localitatea Steia spre satul Livada care are o lungime de 2.500 m si asigura deversarea apei pluviale de pe partea carosabila a drumului , este complet colmatat, se impun realizarea sapaturilor de pamant cu excavatorul pentru decolmatarea santului in intregime, reconstruirea acestuia pe anumite portiuni pentru a colecta apa pluviala .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/38 din 28.04.2023

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI
TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„DECOLAMATARE SANT DC 3 STEIA-LIVADA ”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a devizului general pentru obiectivul: „Decolamatare sant DC 3 Steia-Livada ” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
Avand in vedere ca, santul de pe langa drumul comunal DC3 din localitatea Steia spre satul Livada care are o lungime de 2.500 m si asigura deversarea apei pluviale de pe partea carosabila a drumului , este complet colmatat, se impun realizarea sapaturilor de pamant cu excavatorul pentru decolmatarea santului in intregime, reconstruirea acestuia pe anumite portiuni pentru a colecta apa pluviala .
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian