PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

PROIECT DE HOTARARE nr. .2024
privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2024

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara;
Având in vedere:
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/8 din 03.01.2024 prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2024;
Tinand cont de:
– Adresele nr. HDG-STZ 407/08.01.2024 si HDG_STZ 959/11.01.2024 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea Judeteana de Trezorerie și Contabilitate Publica Hunedoara;
– Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 801/12.01.2024 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 250,00 mii lei suma corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul la bugetul de stat pe anul 2024 ;
Tinand cont de Hotararea Consiliului local Tomesti nr. /2024 privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 1000,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate;
In baza Hotararii Consiliului local Tomesti nr. /2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2023 in anul 2024;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2024 a bugetului de stat pe anul 2024 și a prevederilor art. 1 alin.2, art.5.alin.1, art.8 si art. 39 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul prevederilor art.129 alin.1,alin.2 lit.b ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2024, la venituri în suma de 4931.,45 mii si estimarile pe anii 2025-2027 , conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se aproba bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2024, la cheltuieli în suma de 5.757,44 mii si estimarile pe anii 2025-2027 , conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti ș
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Afişare la afişier;
– Școlii primare Tomesti

INITIATOR,
PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2024 – VENITURI

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

BUGET INITIAL 2024 CHELTUIELI

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [61.45 KB]