ANUNT dezbatere publică asupra PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 8.03.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 5.04.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar general al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26 DIN 8.03.2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE
PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti:
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modficată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
– art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Notei de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 803/07.03.2023, , prin care se solicită însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
Analizand referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti înregistrat sub nr. 3/32 din 8.03.2023 prin care se propune însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” .
În baza art.89, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat
cu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂSTE:

Art.1. Se însușește Actul adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul U.A.T. Comuna Tomesti, să semneze în numele și pentru U.A.T.Tomesti , acest act adiţional la Documentul de poziţie.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

INITIATOR , AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/31 din 08.03.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

Văzând Nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 803/07.03.2023, , prin care se solicită aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, din următoarele motive:
Scopul întocmirii Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” vizează:
– gestionarea integrată a deșeurilor municipale generate de UAT-urile din județul Hunedoara pe bază de eficiență economică;
– tratarea și valorificarea în comun a deșeurilor conform țintelor asumate;
– Oferirea beneficiarilor sistemului a unor servicii de calitate ridicată privind colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor.
Modificările legislative aduse de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, și de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, impun modificarea și/sau completarea unor articole ale acestui document de poziție în vederea asigurării unor condiții care să îmbunătățească sustenabilitatea financiară a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara.
Ținând cont de cele prezentate mai sus și în conformitate art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/31 din 08.03.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

Văzând Nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 803/07.03.2023, , prin care se solicită aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, din următoarele motive:
Scopul întocmirii Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” vizează:
– gestionarea integrată a deșeurilor municipale generate de UAT-urile din județul Hunedoara pe bază de eficiență economică;
– tratarea și valorificarea în comun a deșeurilor conform țintelor asumate;
– Oferirea beneficiarilor sistemului a unor servicii de calitate ridicată privind colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor.
Modificările legislative aduse de O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, și de Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, impun modificarea și/sau completarea unor articole ale acestui document de poziție în vederea asigurării unor condiții care să îmbunătățească sustenabilitatea financiară a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara.
Ținând cont de cele prezentate mai sus și în conformitate art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot