PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/ 9.11.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI


PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51/ 9.11.2020
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere Incheierea Civilă nr. 1096/CC/2020 pronunțată de Judecătoria Brad în data de 19 Octombrie 2020, în Camera de Consiliu, în dosar nr. 1687/195/2020 , pe rol fiind validarea mandatelor de consilier local din circumscripția electorală nr. 61 Tomesti, Județul Hunedoara;
Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 19/2018 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Tomesti ;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) ,art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Alege pe domnul consilier ________________ , în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ ,actualizata .
Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
– Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

INIŢIATOR PRIMAR,
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda