DISPOZITIA NR. 52 /2020 PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, PENTRU DATA DE 11.11.2020, ORA 12”

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR


DISPOZITIA NR. 52 /2020
PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
PENTRU DATA DE 11.11.2020, ORA 12”

Primarul comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Avand in vedere referatul intocmit de catre secretarul comunei Tomesti inregistrat sub nr. 1235 din 09.11.2020 privind necesitatea convocarii de indata in sedinta extraordinara a consiliului local ;
In temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si, alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă de indata in sedinta extraordinara Consiliul Local al comunei Tomesti , pentru data de 11 noiembrie 2020, orele 12,00 , în sala de şedinţă a Primăriei comunei Tomesti , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei comunei Tomesti — la biroul secretarului general al comunei .
(2). Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insotite de documentele prevazute de lege, se transmit spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti, in baza competentelor acestora, conform Anexei mentionate la art. 1.
(3). Membrii Consiliului Local al comunei Tomesti sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică :
Instituţiei prefectului jud. Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Secretarului comunei Tomesti;
Consilierilor locali ;

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda
Tomesti 09.11.2020


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Anexa la Dispozitia nr. 52 /2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA IN SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI,
PENTRU DATA DE 11.11.2020, ORA 12”

1. Depunere juramant de catre dl. Borza Traian, consilier supleant ales la alegerile din 27.09.2020 pentru Consiliul local al comunei Tomesti al carui mandat a fost validat prin Incheierea nr. 1215/CC/2020 a Judecatoriei Brad .

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .
Initiat de primar .

3. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomesti in principalele domenii de activitate , precum si stabilirea componentei comisiilor de activitate.
Initiat de primar .

P R I M A R ,
CONTRASEMNEAZA
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 09.11.2020