PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 22.10.2020, în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Tomesti

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 1168 din 22.10.2020


PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 22.10.2020,
în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Tomesti

Ședinţa privind ceremonia de constituire, a fost convocată prin Ordinul Prefectului judeţului Hunedoara nr. 569 din 20.10.2020, în conformitate cu art. 116, alin. (1)-(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Şedinţa este publică şi se desfăşoară în sala Caminului cultural din satul Dobrot, spatiu amenajat pentru a se respecta masurile de prevenire a raspindirii COVID-19 impuse prin legislatia in vigoare .
Şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local este deschisă de d-nul. Călin – Petru Marian, Prefectul Județului Hunedoara, care arată că, din documentele prezentate se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin Încheierea civilă nr. 1096/CC/ 19.10.2020 a Judecătoriei Brad au fost validate 8 mandate de consilier local, mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 9.
La sedinta privind ceremonia de constituire a Consiliului local au fost prezenti un numar de 8 consilieri locali.
Domnul Prefect Călin – Petru Marian, informează că la şedinţă mai participă ca invitați: d-na Rogoveanu Monica – Președinte al Judecătoriei Brad, domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul ales la data de 27 septembrie 2020, precum și un număr foarte restrâns de invitați, ținând cont de contextul epidemiologic actual.
Scopul şedinţei este constituirea Consiliului Local a comunei Tomesti, urmare a alegerilor autorităţilor publice locale din 27.09.2020.
Domnul Prefect al Județului Hunedoara, Călin – Petru MARIAN, informează consilierii că, lucrările şedinţei de constituire, în conformitate cu prevederile art. 116 alin.(4) din O. U. G. nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sunt conduse de cel mai învârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate;
Din datele puse la dispoziţie rezultă că cel mai învârstă consilier ales este domnul Tamas Octavian-Tiberiu, născut la data de 12.02.1955, iar cei mai tineri consilieri aleşi sunt domnul Petruse Florin-Ilie, născută la data de 29.07.1994 și doamna Olar Tania , născuta la data de 09.1.1981, care sunt invitaţi să preia conducerea şedinţei.
Preluând conducerea lucrărilor, domnul Tamas Octavian-Tiberiu, preşedintele de vârstă al şedinţei, dă cuvântul doamnei Giurgiu Sanda – secretarul general al comunei Tomesti să prezinte încheierea pronunţată de Judecătoria Brad prin care sunt validate mandatele consilierilor locaili declaraţi aleşii. Secretarul general al UAT , dă citire închierii civile nr.1096/CC/19.10.2020 a Judecătoriei Brad:
Prin încheierea Civilă nr. 1096/CC/2020 pronunțată de Judecătoria Brad în data de 19 Octombrie 2020, în Camera de Consiliu, în dosar nr. 1687/195/2020 , pe rol fiind validarea mandatelor de consilier local din circumscripția electorală nr. 61 Tomesti, Județul Hunedoara.
La apelul nominal efectuat în camera de consiliu se constată lipsa părților.
Având în vedere dispozițiile art. 114 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, coroborate cu dispozițiile art. 532 alin. 1 din Codul de procedură civilă, nu s-a apreciat necesară citarea părților.
Instanța constată că este competentă material, teritorial și general să soluționeze prezenta cauză.
Se constată că, secretarul general al UAT Comuna Tomesti a depus la dosar, prin registratură, documentele prevăzute la art. 114 alin (2), însoțite de adresa de înaintare prin care propune validarea consilierilor.
Instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar și reține cauza în pronunțare.
În temeiul art. 114 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ:
Se validează mandatele următorilor consilieri locali declarați aleși la alegerile din data de 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al Comunei Tomesti :
1. Paul Cristian-Dumitru – Partidul National Liberal;
2. Oprisa Simonel Florin – Partidul National Liberal;
3. Banciu Liorean Gheorghe- Partidul National Liberal;
4. Bulz Tiberiu – Partidul National Liberal;
5. Olar Tania – Partidul National Liberal;
6. Tamas Octavian-Tiberiu – Partidul Social-Democrat;
7. Leucian Moga Sorin Adrian – Partidul Pro Romania ;
8. Petruse Florin-Ilie – Partidul Ecologist Roman

Se invalideaza mandatul consilierului local declarat ales la alegerile din data de 27 septembrie 2020 pentru Consiliul Local al Comunei Tomesti, ca urmare a renunțării la mandat:
1. Vasiu Adrian-Viorel –Partidul National Liberal ;

Conform prevederilor art. 114 alin. 5) din OUG 57/2019, încheierea a fost comunicata de îndată Instituției Prefectului Județului Hunedoara și Secretarului General al UAT Comuna Tomesti .
Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare.
Încheiere DEFINITIVĂ la data de 22.10.2020 prin neapelare.

În continuare, Președintele de vârstă supune votului proiectul ordinii de zi:
1.Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate de judecătorie.
2.Depunerea jurământului de către primarul comunei Tomesti, domnul Vasiu Adrian-Viorel .
Proiect aprobat cu 8 voturi pentru, din 8 consilieri prezenți.
Preşedintele de vârstă, invita în ordine alfabetică consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Tomesti … Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase,juramantul putand fi depus si fara formula religioasa .
Toți cei 8 consilieri locali validați conform închierii civile nr.1096/CC/19.10.2010, de către Judecătoria Brad, se prezintă în ordinea alfabetică în fața prezidiului și depun jurământul , după care îl semnează în două exemplare originale, un exemplar este înmânat consilierului local conform prevederilor legale.
După depunerea Jurământului, de către Consilieri locali, președintele de vârstă, dă cuvântul doamnei președinte a Judecătoriei Brad ROGOVEANU MONICA, care și-a exprimat dorința prezentării Încheierii Civile nr. 1070/CC/2020, pronunțată de Judecătoria Brad în data de 14 Octombrie 2020, în dosar numărul 1714/195/2020, având ca obiect validarea alegerii primarului comunei Tomesti, Județul Hunedoara.
Doamna Președinte a Judecătoriei prezintă faptul că, Judecătoria Brad a fost sesizată în conformitate cu dispozițiile art. 103 alin.5) din Legea 115/2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale de către Biroul Electoral de circumscripție nr. 61 Tomesti , în vederea validări mandatului pentru funcția de primar al Comunei Tomesti , în urma alegerilor din data de 27.09.2020.
Instanța a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale și în temeiul art. 149 alin. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, validează alegerea domnului Vasiu Adrian-Viorel în funcția de primar al Comunei Tomesti, Județul Hunedoara, la alegerile din data de 27 septembrie 2020.
În conformitate cu prevederile art. 149 alin. 3) din OUG nr. 57/2019 încheierea a fost comunicată de îndată Instituției Prefectului Județului Hunedoara și Secretarului General al UAT Comuna Tomesti , care a fost adusă la cunoștință publică prin afișare.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică.
Definitivă la data de 20 Octombrie 2020, prin neapelare.
În continuare președintele de vârstă, invită pe domnul Primar Vasiu Adrian-Viorel pentru depunerea jurământului prevăzut de lege, în urma depunerii jurământului se declară că primarul a intrat in exercițiul de drept al mandatului.
Secretarul General al UAT Comuna Tomesti, doamna Giurgiu Sanda Pompilia aduce la cunoștință domnului primar și consilierilor locali , prevederile art. 88 din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea corupției.
Totodata, d-na Giurgiu Sanda – secretar general arata ca este necesara validarea supleantului conform art.119 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv un supleant de pe lista Partidului National Liberal.
Președintele de vârstă, declară ședința închisă.
Se da cuvântul d-lui. Călin – Petru MARIAN Prefectul Județului Hunedoara, care felicita pe domnul primar și consiliul local pentru votul de încredere primit în 27 Septembrie 2020 si le doreste succes si multa putere de munca în noul mandat.
În finalul ședinței dl.Vasiu Adrian-Viorel -primarul comunei multumeste d-lui prefect al judetului pentru prezenta la ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Tomesti si prezinta multumiri electoratului și fostului Consiliu local cu care a avut o colaborare foarte buna, o înțelegere deosebită si totodată îți exprima dorința de a colabora foarte bine în acest mandat cu consiliul local .

PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ
Tamas Octavian-Tiberiu

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 22.10.2020