ANUNT. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII: „ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXIV :

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 6.06.2023 s-a initiat de catre primarul comunei TOMESTI , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII:
„ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXIV :

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 12.07.2022, ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 39 din 06.06.2023
PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII:
„ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXIV ’’

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara ;
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti nr. 3/44 din 06.06.2023 prin care se propune alocarea unei sume pentru organizarea actiunii : „Sarbatoarea mesterilor populari Obarsa- editia a XXIV” organizate la nivelul comunei Tomesti in anul 2023 precum si aprobarea unei taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea comercializarii de produse alimentare si nealimentare ;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, a art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum si in temeiul prevederilor art.129 alin.4 lit.a si art.139 alin.3 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba alocarea sumei de 42.000 lei de la capitolul bugetar de la capitolul bugetar 67.02 “ cultura, recreere si religie “, art. 20.30.30.
Art.2.Se aproba taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea comercializarii de produse alimentare si nealimentare in valoare de 5 lei /mp ;
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul contabilitate si resurse umane, precum si compartimentul taxe si impozite locale din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane
– Compartimentului taxe si impozite locale
– Persoanelor in cauza .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/44 DIN 06.06.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII:
„ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXIV ’’

Avand in vedere ca in fiecare an Primaria comunei Tomesti in prima duminica din luna august organizeaza actiunea „ Sarbatoarea mesterilor populari ’’ , anul acesta a XXIV-a editie, este necesara alocarea unei sume in vederea bunei desfasurari a acestei actiuni .
Prin bugetul local aprobat in Hotararea Consiliului local nr.8/2023 s-a alocat suma de 50.000 lei la capitolul bugetar 67.02 “ cultura, recreere si religie “, art. 20.30.30.
Conform necesarului intocmit pentru organizarea manifestarii de la Obarsa , suma necesara este de 42.000 lei dupa cum urmeaza :
Contract S.C.F. C.S. ELECTROCOLD .S.R.L. BALDOVIN , pentru asigurarea serviciului de asistenţă electrică ; Montarea şi demontarea lămpilor pentru iluminatul public, conectarea şi deconectarea consumatorilor, asigurarea bunei funcţionări a reţelei prin servicii de înlocuire a siguranţelor căzute . Valoare = 5.000 lei
Material necesare amenajarii locului pentru desfasurarea actiunii: 3.000 lei
Alte materiale necesare – 50 litri benzina = 500 lei
4. Prezentator = 1000 lei
10. Plata serviciu, asigurat pentru seară distractivă ;
Orele 20,00 – 3,00 – 06.08.2022 – 07.08.2022 Muzică distractivă şi de discotecă.
Plata D.G. + sonorizare Total = 2.500 lei
11. Afişe 50 buc + invitaţii 50 buc + diplome Total = 500 lei
12. Consum energie electrică = 500 lei
14. Plata solisti spectacol folcloric = 20.000 lei
16. Diurnă artisti 120/25 lei = 3.000 lei.
17. Artificii = 5.000 lei
18. Ambulanta =1.000
Tinand cont de necesarul cheltuielilor care se impun a fi achitate pentru organizarea acestei actiuni , propun alocarea sumei de 42.000 lei astfel :
de la capitolul bugetar 67.02 “ cultura, recreere si religie “, art. 20.30.30. suma de 42.000 lei .
Conform art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare “ Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea “
Propun ca sa se aprobe taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice in vederea comercializarii de produse alimentare si nealimentare in valoare de 5 lei /mp .
Luand in considerare toate cele propuse prin proiectul de hotarare , va rog domnilor consilieri sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/44 din 06.06.2023

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNII:
„ SARBATOAREA MESTERILOR POPULARI OBARSA- EDITIA A XXIV ’’

Avand in vedere referatul intocmit de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel, suma necesara este de 42.000 lei
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, a art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, care prin proiectul de hotarare propune alocarea sumei de 42.000 lei de la capitolul capitolul bugetar 67.02 “ cultura, recreere si religie “, art. 20.30.30.

Pentru aceste considerente, propun Consiliului local Tomesti sa analizeze si sa adopte acest proiect ca fiind oportun , legal si temeinic.

INTOCMIT,
REFERENT
Valean Gabriela-Elena