PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 /06.06.2023

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 /06.06.2023
privind aprobarea Actului adițional de revizuire a acordului de partenriat si a cofinantarii proiectului ”INCREASED KNOWLEDGE ON RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY THROUGH TRAINING AND BEST PRACTICE EXCHANGES BETWEEN PROFESIONALS FROM ARAD COUNTY AND NORWEGIAN PARTNERS” (cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul arad și partenerii norvegieni)

Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare prezentat de domnul Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti înregistrată sub nr. 3/43 din 06.06.2023 ;
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 45/2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat si cofinantarea proiectului ”INCREASED KNOWLEDGE ON RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY THROUGH TRAINING AND BEST PRACTICE EXCHANGES BETWEEN PROFESIONALS FROM ARAD COUNTY AND NORWEGIAN PARTNERS” (CUNOȘTINȚE SPORITE PRIVIND ENERGIA REGENERABILĂ ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ PRIN FORMARE ȘI SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ÎNTRE PROFESIONIȘTI DIN JUDEȚUL ARAD ȘI PARTENERII NORVEGIENI)
– Ghidul Programulului Energie in Romania – Mecanism Financiar Norvegian 2014-2021prin Granturile SEE și Norvegiene;
In baza art.35 alin.1 ,alin.3 si alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Analizand prevederile art. 129 alin.2, lit.e , alin. 9 lit. a, lit. c , art.139 alin.3 lit.f si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba modificarea prin Act adițional a Acordului de Parteneriat aferent proiectului „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni”/„INCREASED KNOWLEDGE ON RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY THROUGH TRAINING AND BEST PRACTICE EXCHANGES BETWEEN PROFESSIONALS FROM ARAD COUNTY AND NORWEGIAN PARTNERS”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021 – Programul pentru Energie în România, în forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 45/2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tomesti în cadrul proiectului „Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni”/„Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between professionals from Arad County and Norwegian partners” rămân neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se va încredinţa primarul comunei Tomesti prin compartimetele de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane
– Partenerilor din proiect

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr. 3/43 DIN 06.06.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE

privind aprobarea Actului adițional de revizuire a acordului de partenriat si a cofinantarii proiectului ”INCREASED KNOWLEDGE ON RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY THROUGH TRAINING AND BEST PRACTICE EXCHANGES BETWEEN PROFESIONALS FROM ARAD COUNTY AND NORWEGIAN PARTNERS” (cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni

Tinând cont de :
Contractul de finanțare nr. 2022/346705 promotor Consiliul Județean Arad cu parteneri Comuna Buteni, Comuna Tomești județul Hunedoara , Universitatea Aurel Vlaicu Arad și Universitatea Høgskolen i Østfold din Norvegia,
Acordul de parteneriat

Avand in vedere, scopul proiectului de a spori semnificativ competențele factorilor de decizie de vârf, ale personalului tehnic și administrativ din autoritățile publice locale și ale publicului larg legate atât de eficiența energetică, cât și de sursele regenerabile de energie, pentru a fi integrate și replicate la nivelul clădirilor și comunității locale. niveluri.

Rezultatele proiectului:
a. Număr de campanii de sensibilizare = 6
b. Numărul de persoane care urmează cursuri complete (mai mult de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică implementate = 20
c. Numărul de persoane care finalizează educația care acordă credite la nivel terțiar = 10
d. Numărul de persoane care urmează cursuri scurte (mai puțin de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică implementate = 150
e. Numărul de persoane atinse de campaniile de conștientizare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică = 300.

Participarea in cadrul proiectului a Comunei Tomesti este in calitate de partener, promotorul proiectului fiind Consiliul Judetean Arad. Ca si parteneri sunt Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Comuna Buteni , judetul Hunedoara si un partener din partea Norvegiei Universitatea din Ostfold.

Tinând cont de perioda de implementare a proiectului respectiv – 30 decembrie 2023, s-a decis prin acodul de parteneriat actualizat ca unele din activitățile promotorului să revina partenerului Comuna Buteni, respectiv organizarea cursurilor de formare si realizarea PDTAC.

Sustinerea contributiei proprii se va realiza de catre Consiliul Județean Arad

Urmare celor relatate mai sus propunem aprobarea
actualizării Acordul de Parteneriat in vederea depunerii proiectului ”Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between profesionals from Arad county and Norwegian partners” (Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni) in cadrul programului pentru Energie in Romania – Mecanism Financiar Norvegian 2014-2021,

aprobarea cofinantarii proiectului ”Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between profesionals from Arad county and Norwegian partners” (Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni) cu valoarea de 9350 euro.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
Nr. 4/43 din 06.06.2023

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
privind aprobarea Actului adițional de revizuire a acordului de partenriat si a cofinantarii proiectului ”increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between profesionals from arad county and norwegian partners” (cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni

Tinând cont de :
Contractul de finanțare nr. 2022/346705 promotor Consiliul Județean Arad cu partneri Comuna Buteni, Comuna Tomești județul Hunedoara , Universitatea Aurel Vlaicu Arad și Universitatea Høgskolen i Østfold din Norvegia,
Acordul de parteneriat

Avand in vedere, scopul proiectului de a spori semnificativ competențele factorilor de decizie de vârf, ale personalului tehnic și administrativ din autoritățile publice locale și ale publicului larg legate atât de eficiența energetică, cât și de sursele regenerabile de energie, pentru a fi integrate și replicate la nivelul clădirilor și comunității locale. niveluri.

Rezultatele proiectului:
a. Număr de campanii de sensibilizare = 6
b. Numărul de persoane care urmează cursuri complete (mai mult de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică implementate = 20
c. Numărul de persoane care finalizează educația care acordă credite la nivel terțiar = 10
d. Numărul de persoane care urmează cursuri scurte (mai puțin de 2 zile) privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică implementate = 150
e. Numărul de persoane atinse de campaniile de conștientizare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică = 300.

Participarea in cadrul proiectului a Comunei Tomesti este in calitate de partener, promotorul proiectului fiind Consiliul Judetean Arad. Ca si parteneri sunt Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Comuna Buteni , judetul Hunedoara si un partener din partea Norvegiei Universitatea din Ostfold.

Tinând cont de perioda de implementare a proiectului respectiv – 30 decembrie 2023, s-a deciz prin acodul de parteneriat actualizat ca unele din activitățile promotorului să revina partenerului Comuna Buteni, respectiv organizarea cursurilor de formare si realizarea PDTAC.

Sustinerea contributiei proprii se va realiza de catre Consiliul Județean Arad.

Urmare celor relatate mai sus propunem aprobarea
actualizării Acordul de Parteneriat in vederea depunerii proiectului ”Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between profesionals from Arad county and Norwegian partners” (Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni) in cadrul programului pentru Energie in Romania – Mecanism Financiar Norvegian 2014-2021,

aprobarea cofinantarii proiectului ”Increased knowledge on renewable energy and energy efficiency through training and best practice exchanges between profesionals from Arad county and Norwegian partners” (Cunoștințe sporite privind energia regenerabilă și eficiența energetică prin formare și schimburi de bune practici între profesioniști din județul Arad și partenerii norvegieni) cu valoarea de 9350 euro.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian- Iulian