ANUNT. PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL: „APARARE MAL DRUM SI REPARATII PODET ULITA LACURI VALEA OBARSA , SAT OBARSA COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 06.06.2023 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„APARARE MAL DRUM SI REPARATII PODET ULITA LACURI VALEA OBARSA , SAT OBARSA COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA ”

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 12.07.2023 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 40/06.06.2023
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE
SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„APARARE MAL DRUM SI REPARATII PODET ULITA LACURI VALEA OBARSA ,
SAT OBARSA COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/45 din 06.06.2023 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice si a devizului general pentru obiectivul:
„Aparare mal drum si reparatii podet ulita Lacuri Valea Obarsa , sat Obarsa comuna Tomesti, judetul Hunedoara”
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale cap. III din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.V din Ordonanta de Urgenta nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice  si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” , art.139 alin.3 lit.a si art.196 alin. 1, lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă documentatia tehnico-economica si devizul general pentru obiectivul: „APARARE MAL DRUM SI REPARATII PODET ULITA LACURI VALEA OBARSA , SAT OBARSA COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA” ,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Devizul General, în valoare de 103.230,77 fara TVA, respectiv 122.844,62 lei cu T.V.A .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul achizitii publice, implementare proiecte si investitii si Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartiment achizitii publice, implementare proiecte si investitii
Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei Tomesti .

INITIATOR
AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/45 din 06.06.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI
TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„APARARE MAL DRUM SI REPARATII PODET ULITA LACURI VALEA OBARSA , SAT OBARSA COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a devizului general pentru obiectivul: „Aparare mal drum si reparatii podet ulita Lacuri Valea Obarsa , sat Obarsa comuna Tomesti, judetul Hunedoara” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
In situatia de fata, drumul existent si podetul Ulita Lacuri sunt afectate de eroziunea apelor.Albia traversata de podet este o albie caracteristica zonei de munte, cu bolovani de dimensiuni mari in albia minora.
Este necesara repararea malului drumului de acces spre locuintele vecinate cu un zid de beton B400 in lungime de 40 m, cu o inaltime de 1,5 m cu rol de protectie.
De asemenea este necesara repararea podetului Ulita Lacuri Valea Obarsa , deoarece acesta este intr-o stare avansata de degradare. In aceasta etapa este prevazuta doar interventia la infrastructura podetului.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/45 din 06.06.2023

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI
TEHNICO-ECONOMICE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL:
„APARARE MAL DRUM SI REPARATII PODET ULITA LACURI VALEA OBARSA , SAT OBARSA COMUNA TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA”

Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica si a devizului general pentru obiectivul: „Aparare mal drum si reparatii podet ulita Lacuri Valea Obarsa , sat Obarsa comuna Tomesti, judetul Hunedoara” este initiat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale art.10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .
In situatia de fata, drumul existent si podetul Ulita Lacuri sunt afectate de eroziunea apelor.Albia traversata de podet este o albie caracteristica zonei de munte, cu bolovani de dimensiuni mari in albia minora.
Este necesara repararea malului drumului de acces spre locuintele vecinate cu un zid de beton B400 in lungime de 40 m, cu o inaltime de 1,5 m cu rol de protectie.
De asemenea este necesara repararea podetului Ulita Lacuri Valea Obarsa , deoarece acesta este intr-o stare avansata de degradare. In aceasta etapa este prevazuta doar interventia la infrastructura podetului.
În temeiul prevederilor art. 129, alin.2 lit.b, alin. 4 lit. ,,d” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Indries Damian-Iulian