PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI,PE TERITORIUL SATELOR OBARSA, DOBROT,LEAUT, TIULESTI, TOMESTI, STEIA DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 9.07.2021 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI,PE TERITORIUL SATELOR OBARSA, DOBROT,LEAUT, TIULESTI, TOMESTI, STEIA DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI,
JUDEŢUL HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.08.2021 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretargeneral al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.43 /09.07.2021
PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI,PE TERITORIUL SATELOR OBARSA, DOBROT,LEAUT, TIULESTI, TOMESTI, STEIA DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei, judetul Hunedoara
Având în vedere referatul de aprobare al d-lui.primarVasiu Adrian –Viorel inregistrat sub nr. 3/50 din 09.07.2021 si referatul compartimentului de specialitate nr.4/50 din 09.07.2021,
În conformitate cu prevederile art. 8 lit. „k” si ale art.. 12 alin. (l) si alin. (2) lit. „d” din Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 lit. „a” şi lit. „b”, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (I) din Legea Apelor nr. 107/1996,cu modificarile si copletarile ulterioare , precum şi ale art. 5 pct. I, pct 2. pct. 3 si pct. 10, art. 8 alin, (1) pct. 1, pct. 3, pct. 7 si pct. 32 şi ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române;
În temeiul art.129 alin.7 lit.s şi art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Aprobă protocolul de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare şi amenajare pe cursul de apă – Valea Obarsei,pe teritoriul satelor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia de pe teritoriul comunei Tomesti,judeţul Hunedoara, încheiat între comuna Tomesti, prin Primar, Vasiu Adrian-Viorel şi Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea, confonn Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Tomesti, Vasiu Adrian-Viorel,să semneze protocolul aprobat la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si va fi comunicata
– Institutiei Prefectului judetului Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti
-Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri Oradea .

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/50 din 09.07.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI,PE TERITORIUL SATELOR OBARSA, DOBROT,LEAUT, TIULESTI, TOMESTI, STEIA DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

Având în vedere faptul că în ultima perioada au fost foarte multe ploi ceea ce a dus la colmatarea mai multor cursuri de apă, cea mai gravă situaţie fiind cea de pe cursul de apă Valea Obarsei, consider că proiectul de hotărâre iniţiat ,vine în susţinerea unei situaţii care trebuie rezolvată.
Din punct de vedere legal,proiectul de hotărâre,se întemeiază pe prevederile art. 8 lit. „k” si ale art.. 12 alin. (l) si alin. (2) lit. „d” din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale,cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 lit. „a” şi lit. „b”, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (I) din Legea Apelor nr. 107/1996,cu modificarile si completarile , precum şi ale art. 5 pct. I, pct 2. pct. 3 si pct. 10, art. 8 alin, (1) pct. 1, pct. 3, pct. 7 si pct. 32 şi ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/50 din 09.07.2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI
PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI,PE TERITORIUL SATELOR OBARSA, DOBROT,LEAUT, TIULESTI, TOMESTI, STEIA DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

Având în vedere faptul că în ultima perioada au fost foarte multe ploi ceea ce a dus la colmatarea mai multor cursuri de apă, cea mai gravă situaţie fiind cea de pe cursul de apă Valea Obarsei, care in anii trecuti si in anul acesta a iesit din matca si a inundat mai terenurile agridole ale satenilor din satele comunei pe care le traverseaza , consider că proiectul de hotărâre iniţiat ,vine în susţinerea unei situaţii care trebuie rezolvată.
Din punct de vedere legal,proiectul de hotărâre,se întemeiază pe prevederile art. 8 lit. „k” si ale art.. 12 alin. (l) si alin. (2) lit. „d” din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale,cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 lit. „a” şi lit. „b”, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (I) din Legea Apelor nr. 107/1996,cu modificarile si completarile , precum şi ale art. 5 pct. I, pct 2. pct. 3 si pct. 10, art. 8 alin, (1) pct. 1, pct. 3, pct. 7 si pct. 32 şi ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române.

SEV SERVICIU VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA
Borza Dorel


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot