PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI ȘI NON-CASNICI BENEFICIARI AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi , 9.07.2021 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI ȘI NON-CASNICI BENEFICIARI AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 30.08.2021 , ora 10.00 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretargeneral al comunei Tomesti , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/09.07.2021
PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI ȘI NON-CASNICI BENEFICIARI AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei Tomesti, județul Hunedoara,
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Tomesti, înregistrat sub nr. 49/09.07.2021, prin care se propune instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara;
În conformitate cu:
– art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12)-(15) și art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 25 lit. a) și art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (8) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 21 și art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 454 lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
– art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Luând act de:
– Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/25.04.2018 și Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”;
– Statutul Asociației de Dezvoltare „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”;
– Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomesti nr. 10/2009 privind asocierea comunei Tomesti cu județul Hunedoara, precum și cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”, modificată prin HCL nr. 5/2013;

În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Începând cu data de 01.10.2021, se instituie taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare, precum și care nu sunt declarați în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil, după cum urmează:

a) Taxă utilizatori casnici: 10,00 lei/persoană/lună;
b) Taxă utilizatori non-casnici: 115,22 lei/mc, TVA inclus.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Taxa specială de salubrizare, instituită conform art. 1 și art. 2 ale prezentei hotărâri, se va face venit la bugetul local al comunei Tomesti, județul Hunedoara.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Tomesti, prin Compartimentul contabilitate si resurse umane .

Art. 5. – Impotriva acestei Hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen, Consiliul local al comunei Tomesti se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite.

Art. 6. – Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Tomesti și pe site-ul www.primariatomesti.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local, și se comunică:
– Instituției Prefectului județului Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane
– Compartimentului Taxe și Impozite Locale.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

Anexă la PHCL nr. 42/09.07.2021
REGULAMENTUL DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ŞI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
ÎN COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

Art. 1. (1) Prezentul regulament prevede modul de instituire, stabilire, aplicare, încasare şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara, pentru utilizatorii casnici și non-casnici, persoane fizice și persoane juridice, beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare.
(2) Taxa specială de salubrizare va fi datorată de beneficiarii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare, transport, sortare și depozitare a deşeurilor municipale/menajere, care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare valabil, precum şi de către persoanele care nu sunt declarate în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil.
Art. 2. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii, precum și persoanele fizice care nu sunt declarate în contractele încheiate cu operatorul serviciului public de salubrizare în comuna Tomesti, și care locuiesc efectiv pe raza comunei Tomesti.
Art. 3. (1) În vederea identificării persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale serviciului public de salubrizare, care nu deţin contract de salubritate valabil, cat și a persoanelor fizice care nu sunt declarate în contractele existente, operatorul serviciului și autoritatea administrației publice locale vor face controale comune în vederea identificării persoanelor fizice și juridice fără contract, respectiv a persoanelor care sunt declarate în contractele încheiate cu operatorul de salubritate.
(2) După identificarea persoanelor fizice și juridice menţionate la alineatul (1), operatorul serviciului va proceda la Notificarea în scris a acestora în vederea încheierii contractului. În cazul în care persoanele notificate nu se prezintă în termen de maximum 15 zile de la data comunicării acesteia, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul de salubritate va comunica Primăriei comunei Tomesti, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, lista cu persoanele care nu au perfectat contracte, datele de identificare ale acestora și dovada comunicării notificărilor, precum și persoanele care nu sunt declarate în contractele încheiate, precum şi datele de identificare ale acestora, în vederea demarării procedurii prevăzute în prezentul Regulament pentru aplicarea taxei speciale de salubrizare, pentru actualizarea bazei de date.

Art. 4. Notificarea trebuie să cuprindă:
– datele de identificare ale persoanei notificate;
– baza legală a solicitării;
– scopul solicitării – încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
– locul unde utilizatorul are obligaţia să se prezinte pentru încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare – sediul operatorului de salubritate;
– termenul în care utilizatorul trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare – maximum 15 zile;
– documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte;
– numele şi semnătura olografă a persoanelor împuternicite de operatorul de salubritate.

Art. 5. – (1) După primirea listei cu persoanele care au fost notificate potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) și care nu au perfectat contracte, de la operator, Primăria comunei Tomesti va emite o Înștiințare către utilizatori (conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament) privind obligativitatea depunerii de către aceştia la Compartimentul Taxe și Impozite Locale a Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare. În termen de 10 zile de la primirea Înștiințării, aceştia trebuie să se prezinte la sediul Primăriei comunei Tomesti în vederea depunerii acestei Declaraţii. Declaraţia privind taxa specială de salubrizare (conform anexelor nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament) va cuprinde numărul total de persoane care locuiesc la acea adresă (pentru persoane fizice) sau cantitatea de deşeuri produsă lunar (pentru persoane juridice). Declaraţia va fi completată de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, pentru imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice. Pentru imobile aflate in proprietatea statului obligaţia depunerii declaraţiei si plata taxei speciale revin chiriaşului.
(2) Taxa specială de salubrizare se impune începând cu data de 1 a lunii următoare identificării utilizatorilor și finalizării documentaţiei complete.
(3) În cazul în care persoanele fizice și juridice nu depun declarația conform prevederilor alin. (1), taxa specială de salubrizare se va impune și aplica din oficiu.

Art. 6. (1) Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane și Compartimentul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei comunei Tomesti instituie taxa specială de salubrizare pe baza deciziilor de impunere, conform art. 95 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare, emise în baza declaraţiilor depuse ori din oficiu, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor și impozitelor locale.
(2) În cazul imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate persoanelor juridice, taxa se datorează de către proprietar la nivelul stabilit pentru persoanele juridice.
(3) În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere a declaraţiei de impunere și de plată a taxei revine moștenitorului/moștenitorilor de drept.
(4) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în Declaraţia de impunere depusă, cel în drept, va depune o declaraţie rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor respective, urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare sa se efectueze începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei rectificative. La declaraţie se vor anexa orice documente justificative, care atestă situaţia respectivă.
Art. 7. – (1) In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorate de persoane fizice, se vor lua în calcul numărul de persoane rezultat ca urmare a controlului comun efectuat de operator și de către autoritatea administrației publice locale.
(2) In cazul persoanelor juridice (utilizatori noncasnici) la care impunerea se face din oficiu, se va aplica taxa specială de salubrizare, pentru o cantitate de 5 mc/lună (1,75 tone).
(3) Impunerea se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de 15 zile de la data comunicării înștiințărilor transmise de Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane, și Compartimentul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei comunei Tomesti.

Art. 8. Taxa specială va fi datorată retroactiv pentru perioada de când persoanele fizice și juridice au fost depistate fără contract.
Art. 9. În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, încheie contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligaţiei de plată a taxei speciale de salubritate, taxa specială încetează în ultima zi a lunii în care s-a perfectat contractul, pe baza înștiințării primite din partea operatorului serviciului public de salubritate.
Art. 10. (1) Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar și se achită până la data de 25 a lunii următoare. Plata taxei speciale de salubrizare, se poate face prin toate mijloacele puse la dispoziție de către autoritatea administrației publice locale.
(2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare se vor aplica prevederile legale în vigoare cu privire la întârzierile la plată.
(3) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă speciala de salubrizare se aplică măsurile de executare silită cu cheltuielile aferente prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. (1) Responsabilitatea urmăririi și încasării taxei speciale de salubrizare, controlul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine Compartimentul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei comunei Tomesti.
(2) Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local al comunei Tomesti.
(3) Anexele nr. 1 – nr. 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


Anexa nr. 1 la Regulament

Primăria comunei Tomesti.

ÎNȘTIINȚARE
privind obligativitatea depunerii Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare

Către,
persoana fizică/persoana juridică

Numele și prenumele/denumirea …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Domiciliul/sediul:ROMANIA/…………………………………judeţul………………………………, municipiul/orașul/comuna ……………………………………….satul………………………….
str…………………………………………..nr……….bl…………….sc……….et…….ap…………………………..

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr _____/ _________ privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti. , în baza de date a Comunei Tomesti, figurează un număr de _________ persoane.
Vă aducem la cunoştinţă că în termen de 10 zile de la primirea prezentei, aveţi obligaţia să depuneţi la Compartimentul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei comunei Tomesti ”Declaraţia de stabilire a taxei speciale de salubrizare”.
Nerespectarea acestor prevederi conduce la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare pentru numărul de persoane menţionat mai sus.

PRIMAR ,
Vasiu Adrian-Viorel

Întocmit,
Compartimentul Taxe si Impozite Locale

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


Anexa nr. 2 la Regulament

Primăria comunei Tomesti

DECLARAŢIE
privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul (a)………………………………………………………………………………………………. CNP………………………………….., domiciliat (ă) în localitatea………………………………, str………………………………………….., nr…….., bloc…………, sc………….., ap……………, județul Hunedoara, proprietar al imobilului situat în comuna Tomesti, sat …………………………., nr…… , județul Hunedoara, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privitoare la declararea necorespunzătoare a adevărului făcută în fața autorităților de stat și publice, declar pe proprie răspundere că în imobilul mai sus menţionat locuiesc ………….1 persoane și că dețin/nu deţin alte proprietăţi 2 in comuna Tomesti .
Totalul de _____ persoane menţionate mai sus este compus din:
număr membri familie……………….
alte persoane………………..

TOMESTI, Semnătură,
Data…….. /……../ ……….

În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declaraţie, se va depune o declaraţie rectificativă, în termen de 30 zile de la data apariţiei modificărilor respective.

1. se va menţiona numărul de persoane care locuiesc la adresa declarata
2. pentru fiecare proprietate se va completa câte o declaraţie

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


Anexa nr. 3 la Regulament

Primăria comunei Tomesti

DECLARAŢIE
privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele juridice

Date de identificare ale societăţii:
CUI……………………………………….. Denumire…………………………………….Sediu……………………………………Judeţ……………………….. Localitate……………………………str……………………………….nr……………….bl……………….ap………..
Cod postal……………………… având punct(e) de lucru în comuna Tomesti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cont bancar………………………………………………………
Banca………………………………………….. …………………

Administrator,

Data
___________

În cazul in care intervin modificări în datele prevăzute în declaraţie, se va depune o declaraţie rectificativă, în termen de 30 zile de la data apariţiei modificărilor respective.

INITIATOR AVIZAT
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R
Nr. 3/49 din 09.07.2021

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI ȘI NON-CASNICI BENEFICIARI AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

În conformitate cu:
– art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12)-(15) și art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 25 lit. a) și art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (8) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 21 și art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 454 lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
– art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Luând act de:
– Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/25.04.2018 și Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”;
– Statutul Asociației de Dezvoltare „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”;
– Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomesti nr. 10/2009 privind asocierea comunei Tomesti cu județul Hunedoara, precum și cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”,
;
Văzând că până la această dată operatorul nu a reușit să încheie contracte pentru toți locuitorii comunei Tomesti;
Se impune necesar și oportun instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare, care nu sunt declarați în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil, după cum urmează:
– Taxă utilizatori casnici: 10,00 lei/persoană/lună;
– Taxă utilizatori non-casnici: 115,22 lei/mc, TVA inclus.
Totodată este necesară întocmirea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Taxa specială de salubrizare instituită se va face venit la bugetul local al comunei Tomesti, județul Hunedoara.
Ținând cont de cele prezentate mai sus și în temeiul și art 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm necesară, oportună și legală inițierea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/49 din 09.07.2021

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORII CASNICI ȘI NON-CASNICI BENEFICIARI AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ȘI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL HUNEDOARA

În conformitate cu:
– art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12)-(15) și art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 25 lit. a) și art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (8) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 21 și art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 454 lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
– art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Luând act de:
– Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/720/25.04.2018 și Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru județul Hunedoara;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”;
– Statutul Asociației de Dezvoltare „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”;
– Hotărârea Consiliului Local al comunei Tomesti nr. 10/2009 privind asocierea comunei Tomesti cu județul Hunedoara, precum și cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”,
Văzând că până la această dată operatorul nu a reușit să încheie contracte pentru toți locuitorii comunei Tomesti;
Se impune necesar și oportun instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare, care nu sunt declarați în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil, după cum urmează:
– Taxă utilizatori casnici: 10,00 lei/persoană/lună;
– Taxă utilizatori non-casnici: 115,22 lei/mc, TVA inclus.
Totodată este necesară întocmirea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Taxa specială de salubrizare instituită se va face venit la bugetul local al comunei Tomesti, județul Hunedoara.
Ținând cont de cele prezentate mai sus și în temeiul și art 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c), și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm necesară, oportună și legală inițierea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Tomesti, județul Hunedoara.

VICEPRIMAR
Oprisa Simonel-Florin


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot