PROIECT DE HOTARARE NR. 51/13.10.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 51/13.10.2023
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI, JUDETUL HUNEDOARA

Având în vedere adresa nr.HDG-STZ 20079/13.10.2023 transmisa de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara,Activitatea de Trezorerie si contabilitate publica, Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale prin care ni se comunica ca la sursa A, cod indicator 04.01.00. “Cote defalcate din impozitul pe venit” , a fost incasata suma de 132.145,02 lei fata de planul anual repartizat pe anul 2023, de 107 mii lei;
Tinand cont de Referatul Scolii Primare Tomesti cu nr.157/09.10.2023 si inregistrat la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1049 din 09.10.2023 in care solicita rectificarea bugetului scolii primare prin virari de credite in cadrul aceluiasi capitol;
Având în vedere Referatul de aprobare nr.3/ 56 din 13.10.2023 al Primarului comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian-Viorel , din care rezultă necesitatea rectificării bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2023
In baza art.49 alin.4 , alin.7 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.6 alin.9 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, art. 7 alin.13 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, precum,
In temeiul art 88, art 129 alin.2 lit b, alin.4 lit.a ,art 139 alin 3 lit a , art.196, alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019-Partea a III-a privind Codul Administrativ ,cu modificariile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se rectifică bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2023 conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerera la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se imputernicește primarul comunei Tomesti, prin compartimentul contabilitate si resurse umane ..
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios adminitrativ în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei tTomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier;

INITIATOR ,
AVIZAT,
Vasiu Adrian-Viorel

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
Nr.3/56 din 13.10.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023

Tinand cont de adresa nr.HDG-STZ 20079/13.10.2023 transmisa de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara,Activitatea de Trezorerie si contabilitate publica, Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale prin care ni se comunica ca la sursa A, cod indicator 04.01.00. “Cote defalcate din impozitul pe venit” , a fost incasata suma de 132.145,02 lei fata de planul anual repartizat pe anul 2023, de 107 mii lei;
Analizand Referatul Scolii Primare Tomesti cu nr.157/09.10.2023 si inregistrat la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1049 din 09.10.2023 in care solicita rectificarea bugetului scolii primare prin virari de credite in cadrul aceluiasi capitol;

Modificările aduse bugetului local al Comunei Tomești sunt:

VENITURI se majorează in trimestrul IV cu suma de + 25,15 mii lei
Cod indicator 04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit + 25.15 mii lei

CHELTUIELI se majorează in trimestrul IV cu suma de + 25,15 mii lei
51.02.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica + 2.00 mii lei
51.02.20.19 Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public
local, in baza unor conventii sau contracte de asociere + 23.15 mii lei

CHELTUIELI:
CAP. 65.02.20 Bunuri si servicii 2,88 mii lei

20.01.02 Materiale de curatenie – 0.20 mii lei
20.01.03 Incalzit,,iluminat si forta motrica – 0.28 mii lei
20.01.06 Piese de schimb – 2.40 mii lei
20.06.01 Deplasari + 0.28 mii lei
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii + 2.60 mii lei

Modificarile mai sus prezentate se regasesc si în anexa 1 la hotarare.

In temeiul art.82 alin.1, din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, art.6 alin.9 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, am iniţiat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2023, pe care il supun Consiliului Local spre aprobare in vederea emiterii unei hotărâri in acest sens.

Mentionez ca Bugetul local se cifreaza la suma de 4.495,7 mii lei la venituri si 5.135,89 mii lei la cheltuieli, motiv pentru care solicit aprobarea proiectului de hotarare in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
Nr. 4/ 56 DIN 13.10.2023

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

Având în vedere adresa nr.HDG-STZ 20079/13.10.2023 a Agenteia Nationale de Administrare Fiscala, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Hunedoara,Activitatea de Trezorerie si contabilitate publica, Serviciul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale prin care ni se comunica ca la sursa A, cod indicator 04.01.00. “Cote defalcate din impozitul pe venit” , a fost incasata suma de 132.145,02 lei fata de planul anual repartizat pe anul 2023 de 107 mii lei.

In conformitate cu prevederile art.6 alin.9 din Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, propun rectificarea bugetul local al comunei Tomesti dupa cum urmeaza:

VENITURI
04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit – 25.15 mii lei

CHELTUIELI
51.02.20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica – 2.00 mii lei
51.02.20.19 Contributii ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de interes public
local ,in baza unor conventii sau contracte de asociere – 23.15 mii lei

Tinand cont de referatul Scolii Primare Tomesti cu nr.157/09.10.2023 si inregistrat la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 1049 din propun rectificare prin virari de credite in cadrul aceluiasi capitol

CHELTUIELI:
CAP. 65.02.20 Bunuri si servicii 2,88 mii lei

20.01.02 Materiale de curatenie – 0.20 mii lei
20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica – 0.28 mii lei
20.01.06 Piese de schimb – 2.40 mii lei
20.06.01 Deplasari + 0.28 mii lei
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii + 2.60 mii lei

Pentru aceste considerente , propun Consiliului local Tomesti sa analizeze si sa adopte proiectul de hotarare ca fiind oportun , legal si temeinic.

INTOCMIT,
REFERENT CONTABIL
Valean Gabriela