PROIECT DE HOTARARE NR. 52 /13.10.2023 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI, PE TERITORIUL SATULUI TOMESTI, DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 52 /13.10.2023
PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI, PE TERITORIUL SATULUI TOMESTI, DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

Consiliul local al comunei, judetul Hunedoara

Tinand cont de adresa cetatenilor satului Tomesti, inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 725 din 05.07.2023 , si transmisa catre ABA Oradea , prin care solicitau decolmatarea Vaii Obarsa in dreptul proprietatilor lor, deoarece cursul a fost deviat si totodata a rupt din maluri ;

In urma analizarii raspunsului primit de la ABA Oradea in care se preciza ca in trimestrul III in planul tehnic aferent formatiei de lucru Brad, sunt cuprinse lucrari de decolmatare si recalibrare a cursului de apa Valea Obarsa, lucrari ce se vor efectua in parteneriat cu Primaria comunei Tomesti.

Având în vedere referatul de aprobare al d-lui Primar Vasiu Adrian –Viorel inregistrat sub nr. 3/57 din 13.10.2023 si referatul compartimentului de specialitate nr.4/57 din 13.10.2023.

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. „k” si ale art.. 12 alin. (l) si alin. (2) lit. „d” din Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 lit. „a” şi lit. „b”, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (I) din Legea Apelor nr. 107/1996,cu modificarile si copletarile ulterioare , precum şi ale art. 5 pct. I, pct 2. pct. 3 si pct. 10, art. 8 alin, (1) pct. 1, pct. 3, pct. 7 si pct. 32 şi ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române.

În temeiul art.129 alin.7 lit.s şi art.139 alin.1 , art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Aprobă protocolul de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare şi amenajare pe cursul de apă – Valea Obarsei,pe teritoriul satului Tomesti de pe teritoriul comunei Tomesti,judeţul Hunedoara, încheiat între comuna Tomesti, prin Primar, Vasiu Adrian-Viorel şi Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea, confonn Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei Tomesti, Vasiu Adrian-Viorel,să semneze protocolul aprobat la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si va fi comunicata
– Institutiei Prefectului judetului Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti
-Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri Oradea .

INITIATOR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA


R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/57 din 13.10.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI, PE TERITORIUL SATULUI TOMESTI, DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

Având în vedere faptul că în ultima perioada au fost foarte multe ploi ceea ce a dus la colmatarea mai multor cursuri de apă, cea mai gravă situaţie fiind cea de pe cursul de apă Valea Obarsei, consider că proiectul de hotărâre iniţiat ,vine în susţinerea unei situaţii care trebuie rezolvată.

In anul 2021 si 2022 s-a reusit decolmatarea malurilor raului Valea Obarsei pe teritoriul satelor Steia, Tomesti si Tiulesti, iar anul acesta propun decolmatarea vaii in satul Tomesti, ca urmare a adresei cetatenilor carora le-au fost afectate proprietatile: Bulz Marin , Bulz Ioan.

Tinand cont de adresa cetatenilor satului Tomesti, inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 725 din 05.07.2023 , si transmisa catre ABA Oradea , prin care solicitau decolmatarea Vaii Obarsa in dreptul proprietatilor lor, deoarece cursul a fost deviat si totodata a rupt din maluri .

In urma analizarii raspunsului primit de la ABA Oradea in care se preciza ca in trimestrul III in planul tehnic aferent formatiei de lucru Brad, sunt cuprinse lucrari de decolmatare si recalibrare a cursului de apa Valea Obarsa, lucrari ce se vor efectua in parteneriat cu Primaria comunei Tomesti.

Din punct de vedere legal,proiectul de hotărâre,se întemeiază pe prevederile art. 8 lit. „k” si ale art.. 12 alin. (l) si alin. (2) lit. „d” din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale,cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 lit. „a” şi lit. „b”, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (I) din Legea Apelor nr. 107/1996,cu modificarile si completarile , precum şi ale art. 5 pct. I, pct 2. pct. 3 si pct. 10, art. 8 alin, (1) pct. 1, pct. 3, pct. 7 si pct. 32 şi ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
P R I M A R I A
Nr. 4/57 din 13.10.2023

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE PE CURSUL DE APĂ – VALEA OBARSEI, PE TERITORIUL SATULUI TOMESTI,
DE PE TERITORIUL COMUNEI TOMESTI, JUDEŢUL HUNEDOARA

Tinand cont de adresa cetatenilor satului Tomesti, inregistrata la sediul Primariei comunei Tomesti sub nr. 725 din 05.07.2023 , si transmisa catre ABA Oradea , prin care solicitau decolmatarea Vaii Obarsa in dreptul proprietatilor lor, deoarece cursul a fost deviat si totodata a rupt din maluri ;

In urma analizarii raspunsului primit de la ABA Oradea in care se preciza ca in trimestrul III in planul tehnic aferent formatiei de lucru Brad, sunt cuprinse lucrari de decolmatare si recalibrare a cursului de apa Valea Obarsa, lucrari ce se vor efectua in parteneriat cu Primaria comunei Tomesti.

Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre,se întemeiază pe prevederile art. 8 lit. „k” si ale art.. 12 alin. (l) si alin. (2) lit. „d” din O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localitaţilor urbane şi rurale,cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 lit. „a” şi lit. „b”, art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (I) din Legea Apelor nr. 107/1996,cu modificarile si completarile , precum şi ale art. 5 pct. I, pct 2. pct. 3 si pct. 10, art. 8 alin, (1) pct. 1, pct. 3, pct. 7 si pct. 32 şi ale art. 8 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale Apele Române.

SEV SERVICIU VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA
Borza Dorel