PROIECT DE HOTARARE nr. 15/23.01.2024 PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU, INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 15/23.01.2024
PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN
APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU, INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti ,judeţul Hunedoara ;
Având în vedere :
– Contractul de administrare nr. 6445/23.04.2021 încheiat cu Ocolul Silvic Brad, judeţul Hunedoara ;
– Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 612/GHC din 22.01.2024 cu privire la partizile care au fost scoase la licitatie in anul 2023 si nu s-au contractat, cu solicitarea de a se stabili pretul de pornire la licitatie precum si tipul licitatiei , în conformitate cu prevederile legale;
– Hotararea Consiliului local Tomesti nr. 5 / 2024 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de productie- 2024 a masei lemnoase pe picior, a tipului licitațiilor de masa lemnosă pe picior pentru anul 2024, precum și aprobarea modului de valorificare si exploatarea a acestora
– Referatul de aprobare nr. 3/16 din 23.01.2024 prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel primarul comunei prin care propune ca modul de valorificare a materialui lemnos cuprins în APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU sa fie scos la licitatie catre agenti economici .
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;
– In temeiul dispoziţiilor art.1 lit.x si art. 6, pct.5 din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– În temeiul art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(2) lit.c si alin.(9) , art.139, alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 16312/230121010290 OBARSA cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc. produse accidentale,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .

Art.2. Aproba valorificarea prin licitatie catre agenti economici , conform prevederilor legale, a materialului lemnos cuprins APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1586,14 mc. Taieri succesive dezvolatare, ,intocmit de catre Ocolul Silvic Brad .

Art.3. Tinând cont de adresa nr. 612/GHC din 22.01.2024 a Ocolului Silvic Brad , se stabileşte preţul de pornire la licitatie ,după cum urmează :
– pentru materialul lemnos cuprins în APV –16312/230121010290 OBARSA;

100 lei /mc. ;
– pentru materialul lemnos cuprins în APV 15472/2300121000760 BALEANU

200 lei/mc

Art.4. Se aproba tipul licitatiei de masa lemnoasa pe picior pentru APV 16312/230121010290 OBARSA si APV 15472/2300121000760 BALEANU :
– licitatie electronica ;
Art.5. Actul de punere în valoare 16312/230121010290 OBARSA si APV 15472/2300121000760 BALEANU fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Contravaloarea masei lemnoase rezultata in urma valorificarii prin licitate publica, se vireaza prin Ocolul Silvic Brad in contul de venituri provenite din vanzari la bugetul local al comunei Tomesti.
Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art. 8. La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, Hotararile Consiliului local Tomesti nr. 36/2023 si nr 61/2023 se abroga.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
Primarului comunei Tomesti ;
Ocolului Silvic Brad ;

INITIATOR
Vasiu Adrian-Viorel

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr. 3/16 din 23.01.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA
VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN
APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU,
INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

DOMNILOR CONSILIERI ,

   Conform programului de taiere prevazut in amenajamentul silvic si aprobat de DTRSV Timisoara pentru anul 2023, a fost intocmit de catre Ocolul Silvic Brad actul de punere in valoare 16312/230121010290 OBARSA cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc si APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1586,14 mc, .
Tinand cont de Adresa Ocolului Silvic Brad nr. 612/GHC din 22.01.2024 prin care ne comunica ca cele doua partizi nu au fost licitate in anul 2023 , Baleanu fiind scoasa la licitatie de 5 ori si nu s-a contractat , se impune o noua aprobare a acestora in Consiliul Local.
Conform Hotararii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, respectiv art. 6. –alin. “1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale se propune, in conditiile legii, de ocolul silvic care administreaza/asigura serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in conditiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aproba prin hotarare a consiliului local.
(3) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se valorifica in conditiile prezentului regulament. Face obiectul valorificarii, prin modalitatile prevazute la art. 1 lit. x), volumul de masa lemnoasa ramas disponibil dupa asigurarea necesarului, in urmatoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele si prioritatile privind valorificarea masei lemnoase prevazuta la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.
(5) Dupa asigurarea necesarului prevazut la alin. (3), masa lemnoasa si lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanti, in conditiile prezentului regulament.”
In acest sens, domnilor consilieri propun ca materialul lemnos, prevazut APV – 16312/230121010290 OBARSA, cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc, sa fie atribuit in conditiile legale, prin – licitatie electronica , persoanelor juridice cu un pret de 100 lei/mc, iar cel din APV15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 1586,14 mc, la un pret de 200 lei/mc;
Fata de cele de mai sus :
Va propun , domnilor consilieri sa analizati proiectul de hotarare si sa-l aprobati in forma propusa .

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

Nr. 4/16 din 23.01.2024

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICĂRII MATERIALULUI LEMNOS CUPRINS IN
APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU,
INTOCMITE DE OCOLUL SILVIC BRAD, DIN PADUREA COMUNEI TOMESTI

   Subsemnatul Indries Damian-Iulian, consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului achizitii publice, implementare proiecte, investitii al Primariei , comunei Tomesti, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorificării materialului lemnos cuprins in APV 16312/230121010290 OBARSA SI APV 15472/2300121000760 BALEANU cu un volum de masa lemnoasa de 188,42 mc.respectiv 1586,14 mc, constat următoarele :
– Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile legale , respectiv in baza dispoziţiilor art. 6, din Hotararea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si a art.17 lit.g din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Este oportun şi necesar, pentru asigurarea fondurilor necesare ale Primarie.
Faţă de aceste considerente propun Consiliului local al comunei Tomesti adoptarea în forma propusă .

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Indries Damian-Iulian