HOTĂRÂREA NR. 29/2023 PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA NR. 11/11.01.2023, PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 1 BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA NR. 11/11.01.2023, PRECUM ȘI MANDATAREA PREȘEDINTELUI SĂ SEMNEZE ACTUL ADIȚIONAL

Consiliul Local al comunei Tomesti;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.25 /01.03.2023 privind însușirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional;
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/30din 01.03.2023 prin care propune însușirea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional,
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/30 din 01.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/32 din 5.04.2023 ;
Analizand prevederile legislative:
a)Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
b) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
c) Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
d)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
g) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
h) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
i) Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023;
j) art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Luand act de :
-Nota de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 699/27.02.2023, prin care se solicită supunerea spre aprobare a Actului adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara, nr. 11/11.01.2023, precum și mandatarea președintelui să semneze actul adițional;
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a), art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr.1 la contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad.județul Hunedoara nr.11/11.01.2023 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, să semneze în numele și pentru U.A.T. Comuna Tomesti, Actul adițional nr. 1 la Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad, județul Hunedoara nr. 11/11.01.2023.
Art.3. Primarul comunei Tomesti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023