HOTĂRÂREA NR. 30/ 2023 PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMESTI

HOTĂRÂREA NR. 30/ 2023
PRIVIND ÎNSUȘIREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA DOCUMENTUL DE POZIȚIE
PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Tomesti:
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Tomesti nr.26/08.03.2023 privind însușirea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara”
Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tomesti nr. 3/31 din 08.03.2023 prin care propune însușirea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Hunedoara” .
Tinand cont de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomesti nr. 4/31 din 08.03.2023 precum si de avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local Tomesti inregistrat sub nr. 5/33 din 5.04.2023 ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, astfel cum a fost modficată prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, cu modificările și completările ulterioare;
– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;
– Statutul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum și de calculare tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;
– Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
– art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza prevederilor Notei de fundamentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara” nr. 803/07.03.2023, , prin care se solicită însușirea Actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”;
În baza art.89, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si art. 139, alin. 1 si 3, lit. e coroborat
cu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a art. 197, art. 199, alin. (1) și alin.(2) și si art. 243, alin.1, lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRÂSTE:

Art.1. Se însușește însușirea Actul adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Vasiu Adrian-Viorel, primarul U.A.T. Comuna Tomesti, să semneze în numele și pentru U.A.T.Tomesti , acest act adiţional la Documentul de poziţie.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Tomesti, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică:
– Instituției Prefectului județul Hunedoara;
– Primarului comunei Tomesti;
– Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZA
Bulz Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 06.04.2023


Notă: Numar consilieri prezenti _9__ din totalul de 9 consilieri aflati in functie.
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate absoluta art 5 lit cc) ( voturi necesare 5)
Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: _9__voturi „pentru” _-_voturi „împotrivă”, _-___abţineri .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 30/06.04.2023
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
06.04.2023

□ simplă
x absolută
□ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:_
Voturi împotrivă:-
Abţineri:_-__
Nu a votat:_-___
Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:_9_
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____
Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:__
Voturi împotrivă:
Abţineri:___
Nu a votat:____

2
Comunicarea către primar
11.04.2023

3
Comunicarea către prefectul judeţului
11.04.2023

4
Aducerea la cunoştinţa publică
11.04.2023

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz
12.04.2023