HOTARAREA NR.10 / 2021 PRIVIND APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 100,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR.10 / 2021
PRIVIND APROBAREA PRELUARII CA VENIT LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 100,00 MII LEI DIN EXCEDENTUL REZULTAT DIN EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII EXISTENT IN SOLDUL CONTULUI 82 E DISPONIBIL DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE SUBORDONATE

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 2/3 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian_Viorel cu privire la aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 100 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibl din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate ;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/10 din 06.01.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care propune aprobarea preluarii ca venit la bugetul local a sumei de 100,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82 E disponibl din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate ;
In urma analizarii Raportului compartimentului buget, finante nr. 4/10 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/28 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/29 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/30 din 27.01.2021 ;
In temeiul art.71 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
In conformitate cu prevederile Capitolului III pct.3.17 din O.M.F.P. nr. 3.155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata ,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba preluarea ca venit la bugetul local in contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale – Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“,a sumei de 100,00 mii lei din excedentul rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral din venituri proprii existent in soldul contului 82. E.98.00.00 „ Excedent al bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa institutii publice din administratia publica locala“.

Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul buget , finante din cadrul Primarie comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica
– Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
– Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul buget, finante .
– Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28.01.2021

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: __9____ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, – abţineri.

HOTARAREA NR. 9/2021 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2020 IN ANUL 2021

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 9/2021
PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR
DIN ANUL 2020 IN ANUL 2021

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Având in vedere :
– Proiectul de hotarare nr. 2 /06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel in care propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 ;
– Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr.3/9 din 06.01.2021 prin care se propune aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 .
– Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/9 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/25 din 27.01.2021 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/26 din 27.01.2021 , precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/27 din 27.01.2021 ;
In temeiul prevederilor art.58, alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile , ale art.129 alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.s si art.139, alin.3 lit.i , art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ , actualizata ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021 in suma de 1.627,71 mii lei in cadrul sectiunii de dezvoltare, urmand ca acesta sa fie utilizat,in cursul anului 2021 astfel :
– CAP. 51.01.03 – Autoritati executive
Art. 71.01.01 – Constructii – 100,00 mii lei
– CAP. 67.05.01 –Sport
Art. 58.04.03-Cheltuieli neeligibile -50,00 mii lei
– CAP. 67.50 – Cultura, recreere si religie
Art. 71.01.01 – Constructii – 400,00 mii lei
– CAP. 70.06 – Iluminat public
Art. 71.01.30 – alte active fixe (inclusiv reparatii capital)- 55,00 mii lei
– CAP. 84.03.01-Drumuri si poduri
Art. 71.01.30 – alte active fixe (inclusiv reparatii capital) – 1.022,71 mii lei
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti ;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva ;
– Afişare la afişier ;

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 28.01.2021

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de _9___voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ______-__voturi “contra” ; ___-___voturi “abţineri’ , votul fiind liber.

HOTARAREA nr. 8 / 2021 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2020 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2019

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA nr. 8 / 2021
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR A ANULUI 2020 A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI LA SFARSITUL ANULUI BUGETAR 2019

Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara
In urma analizei proiectului de hotarare nr. 2 /1 din 06.01.2021 initiat de primarul comunei Tomesti cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2020 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2019 ;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.3/8 din 06.01.2021 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune acoperirea definitiva a deficitului bugetar al anului 2020 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Tomesti la sfarsitul anului bugetar 2019 ;
Analizand Raportul compartimentului buget, finante nr. 4/8 din 06.01.2021 din cadrul Primariei comunei Tomesti, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert nr. 5/22 din 27.01.2021, al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/23 din 27.01.2021, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. . 5/24 din 27.01.2021; .
In conformitate cu prevederile Capitolului V pct.5.15 din O.M.F.P. nr. 3.155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.58 alin.1 lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art.129 alin 2 lit.b,alin.4 lit.a si ale art.139 alin.3 si art.196 alin.1,litera a din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2020 a sectiunii de dezvoltare in suma 396.994,63 lei ,din excedentul bugetului local aferent anului 2019;
Art.2.- Prezenta hotarare poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevazute de Legea nr.554/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotari se imputerniceste Compartimentul buget , finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare se comunica
Institutiei Prefectului- Judetului Hunedoara
Primarului comunei Tomesti .
– Compartimentul buget, finante .
Administratiei judetene a Finantelor Publice Hunedoara -Deva

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZA
Banciu Liorean Gheorghe

SECRETAR GENERAL,
Giurgiu Sanda

Tomesti , 28 .01.2021

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber , cvorumul fiind de: __9____ voturi „pentru” ; – voturi „împotrivă”, – abţineri.

HOTARAREA NR. 58/2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 58/2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere:
Proiectul de hotarare nr. 2/56 din 21.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel prin care propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/52 din 21.12.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Tinand cont de:
Adresa nr. HDG_STZ 22095/10.12.2020 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea Judeteana de Trezorerie și Contabilitate Publica Hunedoara
– Art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale
– Adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare nr.476514/08.12.2020
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/52 din 21.12.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/166 din 22.12.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/167 din 22.12.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/168 din 22.12.2020 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 3.150,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.257,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 16.12.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

HOTARAREA NR. 56/2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 56/2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
Având in vedere:
Proiectul de hotarare nr. 2/54 din 10.12.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel prin care propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/50 din 10.12.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020;
Tinand cont de:
Adresa nr. HDG_STZ 22095/10.12.2020 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea Judeteana de Trezorerie și Contabilitate Publica Hunedoara
– Art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia  Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale
– Adresa Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare nr.476514/08.12.2020
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/50 din 10.12.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/160 din 15.12.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/161 din 15.12.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/162 din 15.12.2020 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 3.150,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.257,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.784,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 16.12.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

H O T A R A R E A NR. 55 /2020 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRU III AL ANULUI 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A NR. 55 /2020
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRU III AL ANULUI 2020

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 50/01.10.2020 initiat de primarul comunei Tomesti si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti
nr. 3/49 din 1.10.2020 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestruL III al anului 2020,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/49 din 01.10.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/157 din 18.11.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/158 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/159 din 18.11.2020 ;
In temeiul art.49 alin.2; art.57 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2) lit.a) alin.4 lit.a) si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba executia bugetara la 30.09.2020 astfel :
– la venituri in suma de 2.137.946,57 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 1.563.163,40 lei din care: 1.555.040,75 lei primarie, scoala 8.122,65 lei, prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 856.055,83 lei.

Art.2. Se aproba executia bugetara a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09. 2020 astfel:
la venituri cu suma de 251.764,30 lei prezentata in Anexa nr.3 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
la cheltuieli suma de 219.596,24 lei prezentata in Anexa nr.4 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
si un excedent bugetar de 1.791.374,76 lei

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
Borza Traian SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

Tomesti 19.11.2020

Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :___ voturi ,,pentru __-__,,împotrivă,, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;

HOTARAREA NR. 54 /2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 54 /2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Analizand proiectul de hotarare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/49 din 01.10.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3/47 din 01.10.2020 a Primarului comunei Tomesti prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020
In uma raportului compartimentului de resort nr. 4/47 din 01.10.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/154 din 18.11.2020 , al avizului favorabil al comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/155 din 18.11.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/156 din 18.11.2020 ;
Tinand cont de:
Tinand cont de: Adresa nr. HDG_STZ 16573/23.09.2020 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea judeteana de trezorerie și contabilitate publica Hunedoara în conformitate cu Decizia nr.3235/23.09.2020 a Șefului Administratiei judetene a finanțelor publice Hunedoara
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 2.970,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.077,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.604,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.604,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Borza Traian

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda

Tomesti 19 .11.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .

HOTARAREA NR. 46 /2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 46 /2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
In baza proiectului de hotarare nr. 44/01.07.2020 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-Viorel privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 ;
Analizand referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/42 din 01.07.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020 ;
Tinand cont de:
Hotararea de Guvern nr.758/2020, Monitorul Oficial nr. 838/11.09.2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art 49 alin 7, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 2.967,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 4.074,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.601,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.601,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Tamas Octavian Tiberiu

SECRETAR GENERAL ,
Giurgiu Sanda
Tomesti 17.09.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __7__voturi “pentru”( lipseste dl.Oprisa Simonel-Florin) , din 8 consilieri în funcţie ; _-_voturi “contra” ; _-_voturi “abţineri’ , votul fiind liber

H O T A R A R E A NR. 42 /2020 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A NR. 42 /2020
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020

Consiliul local al comunei Tomesti,judetul Hunedoara;
Avand in vedere PROIECTUL DE HOTARARE nr. 2/40 din 30.06.2020 initiat de primarul comunei Tomesti si Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti
nr. 3/38 din 30.06.2020 prin care se propune aprobarea executiei bugetare pe trimestruL II al anului 2020,
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/38 din 30.06.2020 precum si in baza avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/121 din 22.07.2020, al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/122 din 22.07.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/123 din 22.07.2020 ;
In temeiul art.49 alin.2; art.57 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata, precum şi art.129 alin.2) lit.a) alin.4 lit.a) si art.139 alin.3 lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 precum si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica:

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba executia bugetara la 30.06.2020 astfel :
– la venituri in suma de 1.087.305,51 lei, prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare;
– la cheltuieli in suma de 894.285,62 lei din care: 890.100,50 lei primarie, scoala 4.185,12 lei, prezentata in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare ;
– si un excedent bugetar de 1.067.385,24 lei.
Art.2 –Se aproba executia bugetara a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06. 2020 astfel:
la venituri cu suma de 135.445,73 lei prezentata in Anexa nr.3 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
la cheltuieli suma de 105.034,36 lei prezentata in Anexa nr.4 care face parte integranta la prezenta hotarare ;
si un excedent bugetar de 1.791.374,76 lei
Art.3.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .
Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.5. –Prezenta hotarare se comunica:
Institutiei Prefectului –Judetul Hunedoara;
Primarului Comunei Tomesti
Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
Florea Florin Dorin

SECRETAR GENERAL
Giurgiu Sanda

Tomesti 23..07.2020
Notă: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de :__9_ voturi ,,pentru __-__,,împotrivă,, ; _-_,,abţineri ,, votul fiind liber ;

HOTARAREA NR. 37 /2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 37 /2020
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Consiliul local al comunei Tomesti, judetul Hunedoara ;
Referatul de aprobare prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr. 3/33 din 05.06.2020 prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2020
In baza raportului compartimentului de resort nr. 4/33 din 05.06.2020 precum şi in baza avizului favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului local nr. 5/109 din 22.07.2020 , al avizului favorabil al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor nr. 5/110 din 22.07.2020, precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/111 din 22.07.2020 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a prevederilor art. 19 alin.2, art.20 alin.1.lit c, art.50 din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.1 ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale art.11 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Tomesti pe anul 2020, la venituri în suma de 2.667,97 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei și la cheltuieli în suma de 3.774,03 mii lei, din care:
– venituri sectiunea de funcționare în suma de 2.301,10 mii lei;
– cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 2.301,10 mii lei;
– venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 366,87 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2019, în suma de 1.106,06 mii lei ;
– cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 1.472,93 mii lei ;
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art 2. Veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei Tomesti rămân neschimbate .

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39 alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul buget, finanțe din cadrul Primariei Comunei Tomesti .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
– Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
– Primarului comunei Tomesti;
– Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti;
– Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
– Trezoreria Operativa a municipiului Brad

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNEAZA,
Florea Florin Dorin

SECRETAR GENERAL ,
GiurgiU Sanda

Tomesti 23.07.2020

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de ____voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie ; ________voturi “contra” ; ________voturi “abţineri’ , votul fiind liber .