ANUNT, PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la
cunoştinţă că azi, 01.03.2024 s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

  Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 24.04.2024, ora 10 .
Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti, la compartimentul Secretar comuna, sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR.27 din 01.03.2024
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
Având în vedere :
-Referatul de aprobare nr. 3/28 din 01.03.2024 a primarului comunei Tomesti, cu privire la aprobarea si indexarea impozitelor şi taxelor locale ale comunei Tomesti pentru anul fiscal 2025 ;
Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 10,4 % comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finaţelor Publice precum si in comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 10/12.01.2024 ,conform căreia rata inflației pentru anul 2024 este 10,4 %;
În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 si art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.5 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.139, alin.3, lit.c si art.196 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1). Pentru anul fiscal 2025, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 10,4 % faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2024, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tomesti nr.63/2023 .
(2) Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2025 cu rata inflatiei de 10,4 %.
Art.2. Prezenta hotărâre intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2025.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
– Primarului comunei Tomesti ;
– Compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Compartimentului taxe si impozite locale din cadrul Primăriei Tomesti ;
– Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare

INIŢIATOR :
PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
GIURGIU SANDA

 


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMAR
NR. 3/28 din 01.03.2024

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ALE COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2025

Tinand cont de comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 10 din 12 ianuarie 2024, conform căreia rata inflației pentru anul 2023 este 10,4 % , în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2023 comunicată de Institutul Național de Statistică,propun ca începând cu anul 2025, nivelului impozitelor și taxelor locale cât să fie indexate cu rata inflației de 10,4 % față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2023 , din următoarele considerente:

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

Având în vedere cele precizate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Tomesti judeţul Hunedoara, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
VASIU ADRIAN-VIOREL


ROMANIA
JUDETUL HUNEDORA
COMUNA TOMESTI
PRIMARIA
NR. 4/28 din 01.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
ALE COMUNEI TOMESTI, PE ANUL 2025

Tinand cont de referatul de aprobare la proiectul de hotarare initiat de domnul primar Vasiu Adrian-Viorel, privind indexarea impozitelor și taxelor locale , pe anul 2025
Luând în considerare:
– comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 10/12 ianuarie 2024, conform căreia rata inflației pentru anul 2023 este 10,4 %;
– impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Tomesti aprobate prin Hotărârea Consiliului local Tomesti nr. 63/2023 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Tomesti pentru anul 2024 In vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2023 comunicată de Institutul Național de Statistică, propun ca începând cu anul 2025, nivelului impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 10,4% față de nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2023, din următoarele considerente:
În conformitate cu prevederile articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publicelocale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelorreprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”)
3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).
Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale ale comunei Tomesti pe anul 2025, în forma prezentată de domnul primar.

REFERENT
Borza Dorel


FORMULAR DE COLECTARE PROPUNERI

Aici vă puteți exprima opiniile în legătură cu documentul supus dezbaterii publice. Menționăm că toate sugestiile pentru textul proiectului în dezbatere, vor fi făcute publice, fiind parte a unui proces dedicat transparenței decizionale

Opțional
Opțional
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Opțional
Opțiuni asupra publicării datelor personale: *
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot